Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Bostäder och verksamheter - bebyggelseutveckling

Det är viktigt att även bebyggelsen på landsbygden utvecklas när kommunen växer. Landsbygden har andra förutsättningar för bebyggelseutveckling än Falu tätort och det är med den vetskapen som alla rekommendationer i denna fördjupade översiktsplan utformas.

En tydlig vägledning om vilken typ av bebyggelse som passar var är viktig för att landsbygden ska fortsätta utvecklas med bibehållen karaktär och den uppskattade identiteten hos varje bygd, by eller tätort.

Olika bygder, byar och tätorter har sina unika identiteter som gör invånarna stolta och ger platserna potential att locka nya invånare att flytta dit. Genom att identifiera varje plats unika förutsättningar och anpassa rekommendationerna för bebyggelseutvecklingen så kan landsbygdens attraktionskraft förstärkas ytterligare.

Även om varje plats är unik är de också alla en del av något mycket större, Falu kommuns landsbygd är en del inte bara av Bergslagen och bruksmiljöerna utan även av Dalarnas karaktäristiska och uppskattade bebyggelsemiljöer. De traditionella bebyggelsemiljöerna är en viktig del av bilden av Dalarna, men får också ofta representerar bilden av Sverige.

Samhällsinsatser som stärker förutsättningarna för boende och verksamheter ska i första hand prioriteras till de sedan tidigare utpekade serviceorterna. Inom detta planområde handlar det om Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö och Enviken. Serviceorterna är tillsammans med övriga tätorter med befintlig service de lämpligaste platserna för lite större etableringar, oavsett som det rör sig om bostadsområden eller verksamheter.

Landsbygdens största utvecklingspotential bedöms ligga i förtätningarna. Människor som förverkligar sina drömmar genom att bygga nytt i drömläget som ingen annan förutsåg, som startar det där företaget hemma på gården, familjeföretaget som får växa eller den anrika butiken som växt ur kostymen. För denna typ av utveckling hjälper inte kartor över vilka områden som ska förändras, utan det behövs en vägledning om hur enskilda delar av landsbygden utvecklas på bästa sätt.

Faluns landsbygd är stor och med olika förutsättningar för att lösa behovet av vatten och spillvatten för ny bebyggelse. Möjligheten att ordna behovet av vatten och spillvattenhantering prövas i detaljplanen eller i bygglovet. Vid förtätning med nya bostäder kan det finnas möjlighet att ordna gemensamma lösningar med befintlig bebyggelse som behöver se över sina vatten och avloppslösningar medan nya bostadsområden av tätortskaraktär ska kunna kopplas till allmänt VA.

Mål för Bebyggelseutveckling

  • Bebyggelseutvecklingen ska stärka den unika karaktären och identiteten som finns i bygder, byar och tätorter på landsbygden
  • Bebyggelseutvecklingen ska, på de platser där det är relevant, bidra till att bibehålla och förstärka traditionella befintliga bebyggelsemiljöer, exempelvis med stöd av kommunens kulturmiljöprogram
  • Nya bostadsområden med bebyggelse av tätortskaraktär ska anslutas till allmänt VA. Nya bostadsområden ska prioriteras till serviceorterna och till mindre tätorter längs med de fasta kollektivtrafikhuvudstråken
  • Förtätningar ska ses som landsbygdens viktigaste möjlighet till bebyggelseutveckling
Sidan uppdaterad 2022-09-22