Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Glada människor i Sågmyra

Den attraktiva landsbygden

En attraktiv landsbygd får vi när varje ort eller område får fortsätta utvecklas utifrån sina styrkor och förutsättningar. Det finns inte en och samma lösning för hela landsbygden och varje ort och område har sin unika identitet. Landsbygdens attraktionskraft sitter inte i hur den är lik staden, utan handlar om hur landsbygden skiljer sig från staden. Att främja de positiva olikheterna är bra för landsbygdens utveckling.

Tillgången till service är en grundläggande fråga

Tillgången till service är en viktig fråga för att människor ska trivas och vilja bo på landsbygden. I Översiktsplan FalunBorlänge har Falu kommun tydliggjort synen på kommunal service genom att peka ut särskilda serviceorter och redovisa fasta kollektivtrafikhuvudstråk. Genom andra projekt och denna fördjupade översiktsplan för landsbygden blir det ännu tydligare att tillgången till service är en viktig fråga.

Det här uppskattar de som bor på landsbygden

Under de dialogmöten som genomfördes hösten 2016 framträdde en bild av vad det är som gör landsbygden attraktiv för de som bor där. Den fördjupade översiktsplanen ska ta vara på den attraktivitet som finns på landsbygden idag och föreslå en utveckling som stärker det som landsbygdens invånare ser som attraktivt.

Om du klickar här kommer du till sidan där du kan läsa mer om de dialogmöten som genomfördes hösten 2016.

Mycket av det som lyfts fram som attraktivt med landsbygden handlar inte om sådant som kan styras av den fysiska planeringen. Men det som den fysiska planingen kan styra, det ska vi bygga vidare på.

Relationer och traditioner

På landsbygden känner grannar varandra. De boende känner gemenskap och sammanhållning. Relationerna med grannarna ger också en känsla av trygghet, både genom att veta vilka som rör sig i området men också genom att man håller koll åt varandra. Det innebär en slags grannsamverkan, även om den inte alltid är formaliserad.

Stort engagemang och starka traditioner

Eldsjälar och andra ideella krafter spelar en stor roll för landsbygden. Tack vare dessa finns fritidsaktiviteter på orten och traditioner kan leva vidare. Utveckling skapas genom det lokala engagemanget och gemenskapen som det skapar. Det kan handla om midsommarfirande likaväl som idrottsevenemang, innovativa servicelösningar, festivaler och marknader.

Nära till naturen

Tillgången till skog, öppna landskap, vatten, berg och dalar, och möjligheten att uppleva detta i vardagen gör landsbygden attraktiv. Det handlar både om att kunna använda naturen i sina fritidsaktiviteter och verksamheter, exempelvis inom besöksnäringen, och om möjligheten att njuta av vackert landskap och att känna stolthet över odlingslandskapet och det aktiva jordbruket. Vattendragen erbjuder förutom rekreationsmöjligheter och en källa till energi även en vacker landskapsbild och en historisk dimension, det är längs vattendragen som bebyggelsen har vuxit fram.

Lugnt och tryggt

Närheten till naturen, relationerna till grannar och andra människor runt omkring samt landsbygdens småskalighet ger känslan av att landsbygden är en bra och trygg uppväxtmiljö för barn och unga.

Landsbygden är en lugn plats att bo på. Kanske är det naturens inverkan, att grannar känner varandra eller den glesare bebyggelsestrukturen, eller så är det alla dessa anledningar och fler. Oavsett anledning gör lugnet landsbygden attraktiv.

Möjligheternas landsbygd

Många traditionella verksamheter är bundna till landsbygden, så som jord- och skogsbruk. Idag finns det en hel del småföretag som utgår från hemmet eller kontoret på gården. Att driva sin verksamhet hemifrån i en kreativ miljö är något som lockar många entreprenörer. Kombinerat med rätt förutsättningar som exempelvis bredband, leder det till en stor potential för landsbygden.

Så stärker planförslaget landsbygdens attraktivitet

Riktlinjer och rekommendationer ska syfta till att förstärka det som är typiskt för Falu kommuns landsbygd. Eftersom varje ort har sin karaktär och sina styrkor ska det också finnas ortsspecifika rekommendationer. Rekommendationerna ska uppmärksamma om det finns platser eller kvaliteter som alla borde kunna ta del av, exempelvis ett vackert landskap eller en fin utsikt.

Utpekande av nya bostadsområden ska ta hänsyn till att det ska vara lätt att ta sig ut i naturen från både nya och befintliga bostadsområden. Barn och unga ska ha en tillräckligt säker väg till skolan eller skolbussen.

Det är positivt om naturen kan upplevas från det nya bostadsområdet, exempelvis genom viss utsikt. Genom att möjliggöra för nya bostäder stärker vi landsbygden, service kan utvecklas när fler flyttar till orten och möjligheten till företagande ökar.

Med mer boendemöjligheter att välja på kan äldre flytta till mindre bostäder och nya invånare kan förverkliga sina drömmar om ett hus på landsbygden. Om förtätning av bostäder sker genom anpassning till befintliga bystrukturer och med hänsyn till de befintliga värdena behåller landsbygden sin attraktivitet.

Sidan uppdaterad 2022-09-22