Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Buss i Svärdsjö

Hållbara resor och transporter

Ett välutvecklat transportsystem är viktigt för att landsbygden och staden ska kunna bibehålla sitt viktiga utbyte av arbetskraft, varor, tjänster och upplevelser. Förutsättningarna på landsbygden skiljer sig i flera fall från stadens förutsättningar och åtgärderna för att öka möjligheterna att använda hållbara transportslag måste anpassas efter förutsättningarna.

Bilen är och förväntas fortsätta vara ett viktigt transportmedel på landsbygden, men kan inte vara det enda möjliga transportmedlet. Hållbara resor och transporter handlar om mycket mer än klimatskadliga utsläpp och bilköer.

Tillgänglighet till service och umgänge är viktigt för den sociala hållbarheten och kräver ofta transporter. Om det ska vara möjligt att leva på landsbygden under hela livet, oavsett livsval och livssituation, så måste det finnas alternativ till bilen.

Alternativ till bilen är framförallt viktiga för dem som av olika anledningar inte kör bil exempelvis på grund av ideologiska skäl, ålder, oavsett om man är ung eller gammal, ekonomi eller sjukdom. Men alternativ till bilen är också viktiga för att vardagen ska fungera vid bilreparationer eller när vädret överraskar vår och höst.

Mål för Hållbara resor och transporter

Falu kommun bedriver arbete med resor och transporter på flera olika nivåer. Kommunövergripande, per transportslag, i detaljplaner och trafiksäkerhetsmässigt på varje enskild plats.

På landsbygden är det normalt inte kommunen som ansvarar för byggande och drift av gator, vägar och gång- och cykelvägar. Gator i tätorterna förvaltas i de flesta fall av vägföreningar och vägar och gång- och cykelvägar genom och mellan orter sköts av Trafikverket. Region Dalarna ansvarar för kollektivtrafikens drift och utveckling, exempelvis hållplatser, linjetrafik och servicetrafik.

Därför består kommunen arbete med resor och transporter på landsbygden till största delen av olika typer av påverkansarbete, att vara en stark samrådspart vid förändringar av det statliga transportsystemet och att i sitt myndighetsutövande och planmonopol se till att trafiksituationen blir bra vid nybyggnation och andra förändringar av den byggda miljön. För den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun betyder det samlade arbetet med hållbara transporter följande;

 • Hela resan ska var i fokus vilket innebär att det på strategiskt viktiga platser ska vara enkelt att byta färdmedel.
 • Åtgärder som ökar tillgängligheten till varor och tjänster utan att öka behovet av rörlighet ska prioriteras.
 • Transportsystemet ska vara attraktivt att använda oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning eller ekonomiska förutsättningar för att främja invånarnas möjligheter att röra sig självständigt.
 • Transportsystemet ska utformas med fokus på de oskyddade trafikanternas behov, säkerhet och trygghet, särskilt i tätorter.
 • Bebyggelseutvecklingen på landsbygden ska medföra att behovet av resor och transporter blir så litet och så effektivt som möjligt.

Strategiska dokument om trafikplanering

Falu kommun har under åren arbetat fram flera strategiska dokument som anger mål och förhållningssätt för trafikplaneringen. Ett större Falun (2013), Översiktsplan FalunBorlänge (2014), Trafikstrategi för Falu kommun (2012) och Cykelplan för Falu kommun (2014), är alla framåtblickande dokument med mål, strategier och åtgärder inom transportområdet som Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden måste förhålla sig till.

Nedan redovisas ett urval av Trafikstrategins beslutande mål som tillsammans med planeringsinriktningar från översiktsplan FalunBorlänge och andra strategiska dokument ligger till grund för målen med Hållbara resor och transporter som presenteras ovan.

 • Gående och cyklister ska enkelt kunna ta sig till viktiga målpunkter.
 • Andelen personer som känner sig trygga i trafiken ska öka.
 • Andelen dödade och skadade i trafiken ska minska.
 • Klimatpåverkande utsläpp från fordonstrafiken ska minska.
 • Andelen resor med buss inom Falu kommun ska öka.
 • Möjligheten att pendla kollektivt till och från Falun ska förbättras.
 • Trafikmiljön ska utformas så att den stärker staden och övriga tätorter som sociala mötesplatser.
 • Möjligheten att resa hållbart på landsbygden ska förbättras.
Sidan uppdaterad 2022-09-22