Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Huvuddragen i utvecklingsinriktningen

Visionen – Ett större Falun

Kommunen har antagit en vision som ska vara vägledande för arbetet med Faluns utveckling. Visionen är den gemensamma framtidsbilden och finns sammanfattad i följande illustration.

Illustration av visionen Ett större Falun

Illustration: Ett större Falun

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden bidrar till att uppfylla visionens framtidsbild. I den fördjupade översiktsplanen visar vi hur tätorter och byar kan växa de kommande 20 åren och hur landsbygden därför kan bidra till att Falu kommun fortsätter växa.

Landsbygdens utveckling bidrar till variationen av boendemiljöer, arbetstillfällen samt idrotts- och fritidsmöjligheter i kommunen. Genom att förtydliga relationen mellan landsbygden och Falun kan vi få ett utvecklat samspel mellan olika delar i kommunen.

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden är framtagen med ansvar om människors hälsa och möjligheten till en hållbar utveckling. De olika platsernas karaktär och identitet är utgångspunkten i detta förslag till utveckling.

Visionen ett större Falun redovisar sex olika perspektiv som behöver tillgodoses

 • Trygghet och välfärd
 • Näringsliv och arbetsmarknad
 • Hållbar utveckling
 • Plats för alla
 • Samhällsplanering och infrastruktur
 • En del av resten av världen

Här beskrivs hur den fördjupade översiktsplanen för landsbygden bidrar till att uppfylla visionen ”Ett större Falun”.

Trygghet och välfärd

Utvecklingen av landsbygden fokuseras till de tätorter och kollektivtrafikstråk som finns. Närhet till naturen är positivt för folkhälsan och tillgången till tillräckligt trygga skolvägar ger goda uppväxtmiljöer. Kollektivtrafiken prioriteras så att den kan användas av så många som möjligt. Kulturmiljöer är beständiga och genom att ta vara på dem skapas trygghet i en föränderlig värld.

Näringsliv och arbetsmarknad

På landsbygden finns plats för företag inom många näringar och jordbrukets självklara plats för landsbygden är viktig. Natur- och kulturturism är växande branscher där tillgången till attraktiva naturområden och välbevarade kulturmiljöer är den unika resursen. Närheten till naturen och anläggningar för idrott, friluftsliv och rekreation är en av de viktigaste anledningarna till varför många flyttar till Falu kommun och kan bidra till kompetensförsörjningen.

Hållbar utveckling

Vid nybyggnation eller andra ändringar i den fysiska miljön behöver det göras avvägningar mellan olika intressen. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling behöver den avvägningen komma fram till den lösning som är bäst ur både ekonomisk, ekologisk och social synpunkt.

Här ingår att ta hänsyn till behovet hos olika grupper av människor, så som barn, äldre, kvinnor och män, men också olika fysiska, psykiska och intellektuella förutsättningar som ställer krav på samhällets utformning. En god och långsiktigt hållbar samhällsplanering är jämställd, jämlik och tillgänglig samtidigt som den tar hänsyn till de ekologiska och ekonomiska ramar som finns att förhålla sig till.

Barn och ungas möjlighet att kunna röra sig självständigt värderas högt vid utpekandet av nya bostadsområden, exempelvis att kunna ta sig på ett säkert sätt till skola och fritidsaktiviteter. Likaså prioriteras möjligheten att bo på landsbygden i olika skeden av livet i de avvägningar som görs.

Landsbygdens utveckling tar till vara på befintliga förutsättningar och utnyttjar de resurser som redan finns på respektive ort. Att ta tillvara på de resurser som finns, så som ekosystemtjänster, befintliga kulturmiljöer, kollektivtrafiksstråk och teknisk infrastruktur är grunden för en hållbar utveckling och ger möjlighet att klara klimatmålen och målen för den biologiska mångfalden.

Plats för alla

På landsbygden finns plats för alla människor att bo och leva. Närheten till naturmiljöerna och den variation de erbjuder ger de flesta möjlighet att finna sin plats för livsberikande upplevelser. Tillgången till hållbara transportsystem gör att möjligheten att resa blir mer jämlik. Kulturmiljöer har också stora upplevelsevärden och länkar ihop historia, nutid och framtid.

Samhällsplanering och infrastruktur

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden är en utveckling av detta perspektiv och förtydligar bebyggelseutveckling, grönområden, transporter och kulturmiljöer ska tas omhand för att ge de som bor och verkar på landsbygden största möjliga glädje av dessa tillgångar. Landsbygden och dess miljöer, särskilt områden och byggnader kopplade till världsarvet bidrar till Faluns identitet och bilden av Dalarna.

En del av resten av världen

Landsbygden utvecklas och påverkas av andra, både i och utanför regionen. Transportsystemen, naturen och rekreationsområden känner inte av några administrativa gränser och är en del av både regionen och resten av världen.

Om du klickar här kommer du till hemsidan där du kan läsa mer om kommunens vision "Ett större Falun". Öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan FalunBorlänge

I översiktsplan FalunBorlänge finns rekommendationer och planeringsinriktningar för landsbygdens bebyggelseutveckling. Punkterna nedan är de som tydligast påverkar hur Falu kommun vill att landsbygden ska utvecklas:

 • De mindre tätorterna i stadsregionens omland ska bindas samman med stadsregionen med fasta kollektivtrafikhuvudstråk.
 • Samhällsinsatser som stärker förutsättningarna för boende och verksamheter i städernas omland ska prioriteras till serviceorterna Bjursås, Grycksbo, Enviken (Rönndalen), Svärdsjö (Borgärdet), Vika kyrkby och Sundborn (Vika kyrkby och Sundborn ingår inte i planområdet).
 • Förtätning av bebyggelsen utanför städerna ska prioriteras till de mindre tätorterna och till lägen utmed de fasta kollektivtrafikhuvudstråken.
 • Spridd bebyggelse, det vill säga enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanerat område eller utanför sammanhållen bebyggelse, ska undvikas.
 • Byggande på brukningsvärd jordbruksmark ska inte ske annat än om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
 • Tillkommande bebyggelse ska alltid bedömas med hänsyn till störningar, risker, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild, rekreation och möjligheten att ordna vatten och avlopp samt annan hänsyn som behöver tas.
 • Den lokala bebyggelse- och byggnadshistorien, dess utseende och struktur är viktig att värna och bör särskilt uppmärksammas vid byggande inom världsarvet.
Sidan uppdaterad 2022-09-22