Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sågmyra kyrka

Kulturmiljö

Kulturmiljön är en del av samhällets historia, den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld. Kulturmiljön är en stark attraktionskraft både för boende och turism och en väsentlig del av det som gör en plats attraktiv att bo i och besöka.

Landsbygden innehåller många kulturmiljöer

Historiskt sett har den största delen av befolkningen bott på landsbygden och det är bara i modern tid, ungefär de senaste 80 till 90 åren, som fler människor har bott i tätorter och städer än på landsbygden. Därför finns det fortfarande många gamla strukturer kvar på landsbygden som bidrar till orters och områdens identitet.

I Sverige finns tydliga riktlinjer för att värdefulla kulturmiljöer ska bevaras och ses som en tillgång. Riktlinjerna genomsyrar både lagstiftning och nationella styrdokument och ska omsättas i det kommunala arbetet för att säkerställa kulturmiljöerna. I Falu kommun anger visionen Ett större Falun, översiktsplanen och kulturmiljöprogrammet kommunens långsiktiga ambitioner. Här är hanteringen för att säkerställa värdefulla kulturmiljöer en viktig del som vidareutvecklas i kulturmiljöprogrammet.

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun ska bidra till större förståelse för hur vi bäst utvecklar landsbygden med hänsyn till den historia och de kvaliteter som ger varje plats dess identitet. Då får vi goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för kommunens invånare och besökare.

Mål för Kulturmiljöer

Arbetet med kulturmiljöerna utgår från redan antagna politiska dokument. De planeringsinriktningar som finns kan sammanfattas i följande punkter:

 • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska ses som en tillgång för boende, företag, rekreation, besöksnäring och den aktuella orten.
 • Värdefulla och välbevarade bebyggelsemiljöer och kulturlandskap ska stärka både respektive orts och Falu kommuns attraktionskraft som besöksmål.
 • Nya, moderna bostäder, arbetsplatser och miljöer ska åstadkommas utan att kulturhistoriska värden minskas eller går förlorade. Höga kulturmiljövärden berikar boendemiljön. Det är önskvärt att nybebyggelse också tillför nya värden till sitt sammanhang.
 • Falu kommun tar vara på landsbygdens kulturmiljöer och ger dem ett relevant skydd.
 • Falu kommun föregår med gott exempel i förvaltningen av sina egna kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Det här säger Översiktsplan FalunBorlänge om kulturmiljöerna

Falu kommun behöver arbeta aktivt med bevarande av och förståelse för kulturmiljöerna, så att de används och uppfattas som en resurs i samhällsutvecklingen.

Grunden för detta är att kommunen har kunskap och kännedom om sina kulturmiljöer, att det finns resurser att arbeta med frågorna och att framtagna styrdokument är vägledande vid vägning mellan olika intressen.

I Översiktsplan FalunBorlänge finns en mängd strategier och planeringsinriktningar som berör kulturmiljöerna inom Falu kommun och som ska tillämpas även inom den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden. Dessa redovisas nedan:

 • De riksintressanta kulturmiljövärdena ska beaktas i fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd. Inga åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets värden ska tillåtas. Riksintressena ska vid behov ges formellt skydd med utgångspunkt från aktuella värdebeskrivningar.
 • Natur-, kultur- och landskapsvärdena ska bevakas och tas hänsyn till vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd.
 • Den lokala bebyggelse- och byggnadshistorien, dess utseende och struktur är viktig att värna och bör särskilt uppmärksammas vid byggande inom världsarvet.
 • Tillkommande bebyggelse ska alltid lokaliseras med hänsyn till bland annat brukningsvärd jordbruksmark, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild och friluftsanspråk.
 • Spridd bebyggelse, dvs enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanelagt område eller utanför sammanhållen bebyggelse, ska undvikas av bland annat kulturmiljöskäl.
 • Landskapsperspektivet ska vara en utgångspunkt vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd. Alla typer av landskap omfattas, även tätorternas landskap.
 • Skogs- och odlingslandskapet ska brukas med hänsyn till bland annat kulturmiljövärdena.
 • Inom skogs- och odlingslandskapet ska bland annat kulturmiljövärden och olika satsningar för turism kunna utvecklas.
 • Byggande på brukningsbar odlingsmark ska inte ske annat än om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.
 • Vid ny etablering och förändringar av anläggningar för förnybar energi och ledningsdragningar mm ska hänsyn tas till natur-, kultur-, och landskapsvärden, rekreation och turism.
 • De utpekade värdefulla sand- och grusförekomsterna ska skyddas från åtgärder som kan påverka bland annat deras kulturvärden negativt.
Sidan uppdaterad 2022-09-22