Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Carl Larsongården

Natur och friluftsliv

Tillsammans med bebyggelse och infrastruktur är grönskan och vattnet, den gröna och blå strukturen, en av de viktigaste byggstenarna för att skapa ett attraktivt Falun. Naturen har olika system och egenskaper som vi kan dra nytta av. Naturmark infiltrerar regn och minskar risken för översvämningar våtmarkerna renar dagvatten, skogar ger träråvaror och vi nyttjar naturen för rekreation.

Allt detta är ekosystemtjänster, nyttor som vi människor får från naturen och som vi ska ta tillvara på och utveckla.

I den fördjupade översiktsplanen är det särskilt viktigt att peka ut naturområden av stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Bostadsnära natur med höga rekreativa värden är mycket uppskattat och av central betydelse för folkhälsan.

Grunden för ekosystemtjänsterna är att det finns fungerande ekosystem vilket i sin tur förutsätter en hög biologisk mångfald. Med detta som bakgrund är det viktigt att ekologiska aspekter finns med i utvecklingen av Faluns landsbygd. Målsättningarna för Falu kommuns utveckling av grönska och vatten tar utgångspunkt ur ett socialt och ett ekologiskt perspektiv.

Mål för Natur och friluftsliv

Tillgången och närheten av till områden som bidrar med nödvändiga ekosystemtjänster som t.ex. rekreativa värden eller hög biologisk mångfald är av stor betydelse för utvecklingen av landsbygden både socialt och ekologiskt. Målen för Falu kommun är att:

  • Faluns landsbygd med dess tätorter ska ha ett rikt växt- och djurliv och funktionella ekosystem
  • Landsbygden ska ha god tillgång till tillgängliga grön- och vattenområden som bidrar till ett rikt och hälsosamt liv.
  • Ekosystemtjänster ska tas tillvara och utvecklas vid planerings- och exploateringsprojekt
Sidan uppdaterad 2022-09-22