Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kille i butik

Relationen mellan stad och landsbygd

Falu kommun består till stor del av det som i dagligt tal kallas landsbygd. Över en tredjedel av kommunens invånare bor utanför Falu tätort. Både staden och landsbygden är beroende av att ha ett utbyte med varandra eftersom de har olika saker att erbjuda.

Bo och arbeta på olika platser

Landsbygden är en populär boendemiljö. För många som bor på landsbygden är det naturligt att ta sig in till Falu tätort för arbete och fritidsaktiviteter. Av samma anledning tar sig även många från Falu tätort till landsbygden.

Utbytet mellan staden och landsbygden är en naturlig del av vardagslivet både för de som bor i staden och de som bor på landsbygden. Samtidigt är det många som har ett stort behov av lokala och nära arbetsplatser och service. Båda perspektiven måste finnas med i utvecklingen av landsbygden.

Olika typer av service är beroende av olika befolkningsunderlag. Det gör att en del service, Finns i större orter medan annan service kan finnas på flera platser. Landsbygden kan ofta erbjuda attraktiva och unika platser för specialiserad handel.

Areella näringar behöver stora arealer

Produktion av material och livsmedel hör till en av de saker där landsbygdens stora arealer är helt nödvändiga. Den produktion som sker på Falu kommuns landsbygd används inte bara i Falu tätort utan sprids både regionalt, nationellt och globalt.

Landsbygden producerar bland annat energi, skogsråvaror och grödor som vårt moderna samhälle är helt beroende av. Landsbygden har också kapaciteten att förädla råvarorna till exempelvis papper, färdigt virke, biobränsle och olika livsmedel färdiga för butikshyllorna. Produktionen är ett tydligt exempel på det utbyte som sker mellan landsbygden och städer.

Falu kommun har avsevärt större arealer för skogsbruk än för jordbruk. Delar av produktionen från både skogsbruk och jordbruk förädlas och säljs lokalt i kommunen och kommer då både Falu tätort och landsbygden till del.

Djurhållning som fritidsintresse och företagande

Att hålla djur som fritidsintresse och inom sin verksamhet har goda förutsättningar på landsbygden. Här finns utrymme och lämplig mark. Dessutom finns goda möjligheter till lokalt utbyte mellan jordbruk som sysslar med växtproduktion och de som håller djur.

För de som bor i Falu tätort kan den närmast belägna landsbygden erbjuda plats för djurhållning, till exempel stallplatser för hästar. Jordbruket har i sin tur en potentiell marknad hos de boende i staden som vill hålla djur som hobby. Att hålla betande djur eller syssla med växtproduktion, oavsett om det är som fritidsintresse och eller verksamhet, ger oss både de öppna landskap som karaktäriserar landsbygden och gynnar biologisk mångfald samt möjligheter till företagande.

Rekreation, friluftsliv och turism

Landsbygdens stora arealer och närhet till naturen ger möjlighet för många olika typer av rekreationsområden. De flesta av de större rekreationsområdena i Falu tätort ligger på gränsen till landsbygden.

Landsbygdens varierande natur och stora arealer ger möjlighet till omväxlande och omfattande friluftsområden och olika typer av leder. Kommunens frilufts- och rekreationsområden lockar människor från både Falu kommun och grannkommuner. Dessutom är naturen en motor för besöksnäringen i kommunen, både genom upplevelser och som identitetsskapare.

Goda kommunikationer

Falu tätort och landsbygden har ett stort utbyte med varandra. Den ena kan inte existera utan den andra, även om det i dagens regionala, nationella och globala värld mer handlar om ett utbyte mellan landsbygden som generell företeelse och staden som generell företeelse.

Kommunikationer mellan Falu tätort och landsbygden förblir viktiga. Det kan handla om kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, vägar för biltrafik eller tillgången till bredband. Människor och varor kommer alltid att fortsätta röra sig mellan landsbygden och Falu tätort.

Sidan uppdaterad 2022-09-22