Dela sidan på sociala medier

Traktor på åker

Värden och hänsyn

I detta avsnitt redovisas de värden och särskilda kvaliteter eller risker som kommunen behöver ta hänsyn till i exempelvis detaljplanering och bygglovsprövning.

Avsnittet Hänsyn knyter an till plan- och bygglagens bestämmelse att kommunen i översiktsplanen ska redovisa hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen enligt kapitel 2 i plan- och bygglagen vid beslut om användningen av mark- och vatten. I avsnittet Användning redovisar kommunen på vilket sätt man tagit ställning när det gäller avvägningar och prioritering mellan olika allmänna intressen.

Avvägningarna kan exempelvis handla om det allmänna intresset av ändamålsenlig tätortsutveckling gentemot det allmänna intresset att bevara natur eller kulturvärden. Avvägningarna baseras alltså på samma underlag som ligger till grund för redovisningen av hänsynsområden.

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen behöver inte vara oförenliga med ett annat allmänt intresse. Hänsynsområden kan därför överlappa exempelvis ett område för nya bostäder eller verksamheter. Är det ett riksintresseområde måste utbyggnaden då ta sådan hänsyn att dess värden inte påtagligt skadas. Samtliga riksintresseområden måste redovisas.

För att få hela bilden av vilka värden och risker som berör den fördjupade översiktsplanen måste man läsa både Översiktsplan FalunBorlänge och den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden. De värden och risker som redovisas här är mer detaljerat beskrivna än de är i Översiktsplan FalunBorlänge. Andra värden och risker, där redovisningen i Översiktsplan FalunBorlänge är tillräcklig, redovisas inte här. En översikt över vilka frågor som hanteras i respektive översiktsplan finns på sidan Förhållande till översiktsplan FalunBorlänge.

Om du klickar här kommer du till sidan Förhållande till översiktsplan FalunBorlänge.

Sidan uppdaterad 2022-09-22