Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mindre verksamheter

Det är inte ovanligt att vilja ha sitt eget företag hemma på gården om man bor på landsbygden. Landsbygden är en naturlig plats för jordbruk, vilket kräver stora ekonomibyggnader och utrymmen för fordon, transporter och upplag. Genom att låta nyetableringar inspireras av jordbrukets traditionella byggnader kan verksamheter som inte är störande för omgivningen passas in på ett bra sätt i befintliga bymiljöer.

Rekommendationerna om anpassning gäller inom användningen landsbygd

Rekommendationerna om att anpassa mindre verksamheter gäller inom områden som har användningen landsbygd och behöver inte användas inom områden med andra användningar. För verksamheter behöver man dock alltid vara uppmärksam på risken för störningar till närboende.

Placera verksamhetens byggnader med en tydlig relation till bostadshuset

Undvik att placera verksamhetens byggnader helt fristående från bostadshuset.

Bostadshuset och de byggnader som behövs till verksamheten behöver hänga ihop med hjälp av exempelvis en gårdsplan. Bostadshusets komplementbyggnader kan användas för att skapa en viss avgränsning mellan bostadshus och verksamhet, men verksamheten ska inte placeras helt fritt från bostadshuset.

Om verksamheten stör så mycket att man inte vill ha den bredvid bostaden passar den bättre i ett renodlat verksamhetsområde än i bymiljön.

Skiss som visar att det kan vara lämpligt att placera en byggnad som hör till en verksamhet med en tydlig relation till bostadshuset.
Skiss som visar att det kanske inte är lämpligt att placera en byggnad till en verksamhet så långt ifrån bostadshuset att relationen mellan byggnaderna inte är tydlig.

Ordna upplag och uppställningsplatser så att de inte är i blickfånget

Undvik att placera uppställningsplatser och upplag närmast vägen eller där de syns från det öppna odlingslandskapet.

Upplag och uppställningsplatser kan vara svåra att organisera på ett sätt som gör att de passar in bland bostadsbebyggelse. Placera dem där de inte är i blickfånget från vägar eller omgivande landskap, exempelvis mellan byggnader och närliggande skog. Om det bara finns öppet odlingslandskap i närheten, välj en plats som syns så lite som möjligt från vägar och närliggande bostäder eller skärma av platsen med byggnader.

Uppställningsplatser och upplag passar inte att ha närmast bygatan eller mot grannens bostadshus.

Skiss som visar att det är lämpligt att placera upplag och uppställningsplatser mellan byggnader och skog.
Skiss som visar att det kanske inte är lämpligt att placera upplag och uppställningsplatser nära vägen, grannens fastighet eller öppen jordbruksmark.

Ibland behöver utformningen av verksamhetens byggnader anpassas

När bostadsbebyggelsens utformning behöver anpassas, behöver även verksamhetens byggnader anpassas. Inspiration kan hämtas från jordbrukets större ekonomibyggnader, exempelvis ladugården. Stora komplementbyggnader passar bäst i områden där det redan är vanligt med stora ekonomibyggnader inom jordbruket eller i lägen där byggnaden inte är i blickfånget från öppna landskapsrum.

Fasadmaterialet är oftast trä, men putsade eller murade nederdelar är också vanligt. Taket är traditionellt sadeltak även på ekonomibyggnaderna, men takvinkeln kan vara brantare än på bostadshusen. Plåtlador med platta tak kan fungera på platser där det inte krävs anpassning av utformningen, men kan vara svåra att passa in där det finns utpekade kulturmiljövärden.

Sidan uppdaterad 2022-09-22