Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Alternativa platser

Om det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark och ett väsentligt samhällsintresse behöver alternativa platser utredas innan det går att avgöra om jordbruksmarken får tas i anspråk eller inte. Syftet med att utreda om det finns alternativa platser är inte i första hand att hitta en annan plats där åtgärden kan genomföras, utan syftet är att avgöra om åtgärden kan tillåtas eller inte på den föreslagna platsen.

Det allmänna perspektivet är viktigt för den alternativa platsen

En alternativ plats ska enligt lagstiftningen vara ”tillfredsställande utifrån allmän synpunkt”. Därför är det viktigt att de alternativa platserna utreds utifrån ett allmänt perspektiv och inte utifrån enskilda intressen.

Kom ihåg det allmänna perspektivet även vid enstaka förtätningar

Ett tillfälle när det kan vara särskilt svårt att komma ihåg det allmänna perspektivet är om det blir aktuellt att pröva byggande på jordbruksmark med argumentet att ett effektivare utnyttjande av befintlig tekniska infrastruktur är ett väsentligt samhällsintresse. Svårigheten ligger då i att det kan bli aktuellt med enstaka förtätningar och att det därför är lätt att tänka på ärendet utifrån att det är en enskild person som vill bebygga en tomt. Men det är inte den nya tomten i sig som är det väsentliga samhällsintresset utan den effektivare användningen av befintlig infrastruktur. Det bedöms i normalfallet finnas många alternativa platser i ärenden som rör enskilda förtätningar och därför har denna möjlighet redovisats som ett undantagsfall.

Om det finns en alternativ plats får jordbruksmarken inte tas i anspråk

Om utredningen kommer fram till att det finns en alternativ plats får jordbruksmarken inte tas i anspråk. Även alternativ på jordbruksmark ska utredas. Om det finns flera alternativa platser som alla tar i anspråk brukningsvärd jordbruksmark ska en avvägning göras så att den mark som är mest lämpad för fortsatt jordbruksproduktion sparas.

Om det inte finns någon alternativ plats får jordbruksmarken tas i anspråk.

Den vanliga lämplighetsprövningen måste också göras

Den vanliga lämplighetsprövningen som görs i alla detaljplaner och förhandsbesked måste göras även när en utredning om möjligheten att bygga på jordbruksmark har gjorts. Naturvärden, kulturmiljövärden, landskapsmässiga värden och miljö- och riskfaktorer kan alla innebära att den önskade byggnationen inte är lämplig även om jordbruksmarken får tas i anspråk.

Ett rimligt alternativ behöver ha följande egenskaper

Den alternativa lokaliseringen ska kunna ansluta till teknisk infrastruktur på rimligt avstånd och inte ligga avsevärt längre från befintlig service
Teknisk infrastruktur som vägar, vatten och spillvatten, el och bredband är en viktig del av nybyggnationer. Långa anslutningar kostar inte bara pengar utan innebär också ett behov av mer material och större underhåll. Närhet till teknisk infrastruktur är därför viktigt ur hållbarhetssynpunkt och därmed ur allmän synpunkt.

Det är också viktigt att den alternativa lokaliseringen inte ligger avsevärt längre från exempelvis kollektivtrafik, centrum eller skola då det minskar möjligheten att välja hållbara transporter i vardagen.

Service ska ha möjlighet att ligga i anslutning till annan service på orten
För service kan rätt läge vara viktigt. Service ska kunna ligga i anslutning till annan befintlig service av liknande typ. Det betyder inte att ett centralt läge är självklart. En del service kan istället behöva ligga nära en större väg och en campingplats kan behöva ligga nära en sjö eller badplats för att läget ska vara lämpligt.

En alternativ lokalisering ska vara motsvarande eller bättre när det gäller risker för hälsa och säkerhet
En bra boendemiljö ska helst inte kräva anpassningar för att klara buller eller andra risker för hälsa och säkerhet. En alternativ lokalisering ska därför inte innebära att det krävs exempelvis tyst sida eller åtgärder för att minska konsekvenserna av en olycka med farligt gods.

Ibland krävs åtgärder redan i det första läget och det är då rimligt att motsvarande åtgärder kan krävas i de alternativa lokaliseringarna.

Områden med andra allmänna intressen måste vägas mot det allmänna intresset att spara jordbruksmarken
Områden som är viktiga för landskapsbilden, för kulturmiljön, naturvärden, för rekreation eller på andra sätt viktiga för allmänheten måste vägas mot intresset att spara jordbruksmarken för framtida jordbruksproduktion. Vissa typer av områden är svåra att ersätta, exempelvis ett skolnaturområde i direkt anslutning till skolan eller om man behöver bygga i det som idag är ett stort öppet landskapsrum. Områden som är svåra att ersätta kan ibland vara ett större intresse än att bevara jordbruksmarken, men inte alltid. Ett resonemang kring detta måste alltid föras.

Om det finns planlagd mark för den aktuella åtgärden bör den användas först
Om det finns gott om planlagd mark för den aktuella åtgärden bör den användas först, men det är viktigt att kunna ha en planberedskap. För ett villaområde gäller exempelvis att alla befintliga tomter inte behöver vara sålda och utbyggda innan planering av ett nytt område kan påbörjas. Om det däremot finns områden av motsvarande storlek som det planerade som inte är utbyggda måste man först avgöra om området i fråga är ett rimligt alternativ

En alternativ lokalisering kan ibland bestå av fler än ett område
När det rör sig om ett område som är möjligt att dela upp i flera delar, exempelvis ett område för bostäder, kan det vara rimligt att en alternativ lokalisering består av två olika områden för att komma upp i det antal tomter man har tänkt sig. Detta gäller främst tomter för en- och tvåbostadshus. Flerbostadshus delar ofta på vissa funktioner som tvättstuga och garage. För den typen av bostäder kan det därför vara svårare att motivera att området skulle kunna delas upp.

Nedanstående ska inte påverka om den alternativa lokaliseringen är rimlig

Det spelar ingen roll vem som äger fastigheten
Att få bebygga sin egen mark är ett enskilt intresse. Även om det är ett starkt intresse så ska det inte spela någon roll vem som äger fastigheten eller fastigheterna som den alternativa lokaliseringen ligger på. Det beror på att det är ett allmänt intresse att bevara jordbruksmark.

Den alternativa lokaliseringen måste ligga inom det område som den är tänkt att serva
Om syftet är att ge tillgång till villatomter i en viss ort kan inte alternativa lokaliseringar hänvisas till andra orter. Om syftet är att ge service till hela kommunen eller en hel region bör även andra lokaliseringar övervägas. Men en etablering av service kan ha dubbla syften eftersom den även kan innebära arbetsplatser för en ort, och det är därför inte självklart att en etablering på andra orter är rimlig. Nyetablering av service som ska ge service till ett större område än en enskild ort ska dock i första hand lokaliseras till de utpekade serviceorterna.

När det handlar om att bygga bostäder i tätorter eller områden som saknar egen service så ska de alternativa lokaliseringarna prövas inom hela det område som använder den närmaste servicen. Det kan exempelvis handla om hela upptagningsområdet för närmaste skola eller stora områden längs en kollektivtrafiklinje. Ur allmänt intresse spelar det normalt mindre roll var i kommundelen som VA-nätet, elnätet och bredbandet utnyttjas av fler eller var längs linjen som kollektivtrafiken får ett ökat underlag.

Marknadsvärdet är komplicerat

Hur attraktiv en plats är kan påverka ett hus marknadsvärde. En alternativ lokalisering ska vara ekonomiskt rimligt, men marknadsvärdet är ett enskilt intresse och ska därför normalt inte påverka om ett alternativ är rimligt eller inte. På landsbygden är dock huspriserna normalt lägre än i Falu tätort och de nya bostädernas förväntade marknadsvärde skulle kunna innebära att ett projekt blir svårt att genomföra om inte platsen är tillräckligt attraktiv. Exempelvis kan det vara svårt att få finansiering både för exploatör och husköpare. Med tanke på att marknadsvärdet på ett hus är ett enskilt intresse och att det bedöms som svårt att bevisa ett framtida marknadsvärdes påverkan på ett projekts genomförbarhet så är kommunens bedömning att marknadsvärde inte ska påverka bedömningen av om den alternativa lokaliseringen är rimlig.

Sidan uppdaterad 2022-09-22