Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Väsentligt samhällsintresse

Om utredningen av fråga nummer ett har kommit fram till att det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark så är nästa fråga om det som ska byggas eller anläggas är ett väsentligt samhällsintresse.

Begreppet samhällsintresse används även i andra sammanhang

Begreppet samhällsintresse används även i andra sammanhang. Den syn som redovisas här är kommunens syn på vad som är ett väsentligt samhällsintresse när det gäller möjligheten att uppföra byggnader eller anläggningar på brukningsvärd jordbruksmark utifrån de bestämmelser som finns i Miljöbalkens 3 kapitel 4 §.

Brukningsvärd jordbruksmark får bara tas i anspråk för väsentliga samhällsintressen 

Om utredningen visar att det som ska byggas eller anläggas inte är ett väsentligt samhällsintresse så får den brukningsvärda jordbruksmarken inte tas i anspråk. Utredningen av den sista frågan, alternativ plats, behöver därför inte göras i de fallen.

Om det som ska byggas eller anläggas är ett väsentligt samhällsintresse är det däremot viktigt att gå vidare till sista frågan, alternativ plats. Det räcker inte att det är ett väsentligt samhällsintresse, det får inte heller finnas några alternativa lokaliseringar för att man ska få ta i anspråk brukningsvärd jordbruksmark.

Detta räknar kommunen som väsentliga samhällsintressen

Verksamheter eller anläggningar som över tid ger service eller ett flertal arbetstillfällen

Verksamheter som kan ge service till lokalsamhället eller generera ett flertal arbetstillfällen är också väsentliga samhällsintressen. Även utökning av befintliga verksamheter som ger service till lokalsamhället eller genererar ett flertal arbetstillfällen är ett väsentligt samhällsintresse.

Det kan vara svårt att avgöra om verksamheten kan bidra med service eller arbetstillfällen över tid. Verksamhetens inriktning fungerar som vägledning särskilt frågan om verksamheten är av tillfällig eller permanent karaktär. Verksamheter som är tillfälliga ska normalt inte anses bidra med service eller arbetstillfällen över tid.

Begreppet service ska i det här fallet anses vara ganska brett. Olika typer av handel är såklart service, men även kulturverksamheter och tjänsteföretag. Om företaget ger service till ett stort område tar man hänsyn till detta när man tittar på alternativa lokaliseringar. Service ska i första hand lokaliseras till de utpekade serviceorterna om den är tänkt att ge service till ett större område än en enskild ort.

Även vägar och järnvägar är service. Det som är viktigt att tänka på när man bedömer om en väg är ett väsentligt samhällsintresse är att den måste försörja ett större område, exempelvis en del av en tätort, eller bidra till att ett större antal bostäder får en bättre boendemiljö, till exempel genom en ny vägdragning.

Medelstora bostadsområden i övriga serviceorter (utom Enviken)
I serviceorterna Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö behöver nya bostadsområden bestå av minst tio bostäder i en- eller tvåbostadshus eller åtta lägenheter i flerbostadshus för att anses vara ett väsentligt samhällsintresse.

Nya bostadsområden är ett väsentligt samhällsintresse för att de ger möjlighet till en ökad befolkning, vilket i sin tur kan ge ett ökat underlag för service.

Små bostadsområden i Enviken (Rönndalen) och på övriga platser på landsbygden
I Enviken och på övriga platser på landsbygden är nya bostadsområden ett väsentligt samhällsintresse även om antalet bostäder är färre; minst fem bostäder i en- och tvåbostadshus eller fyra lägenheter i flerbostadshus.

Att områdena kan vara mindre på dessa platser än i serviceorterna beror på att tätorter och grupper av bebyggelse i dessa områden är mindre till sin storlek och befolkning. Vi ser att nybyggnationen inte är lika koncentrerad på dessa platser och många av områdena har en mer småskalig karaktär som gör att bostadsområden med tio nya tomter kan vara svåra att passa in i den befintliga bebyggelsen på ett bra sätt.

Nya bostäder är däremot lika viktiga på dessa platser som i serviceorterna för att möjliggöra ett ökat underlag till den service som finns. Kommunen bedömer att det är rimligt att små bostadsområden är ett väsentligt samhällsintresse eftersom det bedöms vara lättare att hitta alternativa lokaliseringar till små bostadsområden och att det därför inte förväntas ge ett onödigt ianspråktagande av jordbruksmark. Men med denna bedömning finns det möjlighet att i alla kommunens delar ta jordbruksmark i anspråk om det verkligen skulle behövas.

Detta räknar kommunen inte som väsentliga samhällsintressen

Enstaka bostadshus är i normalfallet inte ett väsentligt samhällsintresse.
Även om varje nytillkommet hus i teorin bidrar till ett ökat serviceunderlag är bidraget som ett eller ett par hus ger så litet att det inte räknas som ett väsentligt samhällsintresse.

Tillfarter är inte väsentliga samhällsintressen om inte bebyggelsen eller anläggningen de servar är det.

En byggnad eller en anläggning som ligger utanför jordbruksmark kan ibland vilja anlägga sin tillfartsväg över jordbruksmark.

Om byggnaden eller anläggningen i fråga inte bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse kan inte heller tillfarten vara ett väsentligt samhällsintresse. Om det handlar om en tillfart över jordbruksmark till en byggnad eller anläggning som bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse, exempelvis om markområdet inte ligger i direkt anslutning till en befintlig väg, så är det viktigt att alternativa platser utreds även för tillfarten.

Särskilda förutsättningar

Det är ett väsentligt samhällsintresse att kunna skapa väl fungerande och lämpliga tekniska lösningar. Kommunen anser att det även omfattar möjligheten att utnyttja de befintliga tekniska försörjningssystemen så effektivt som möjligt. Då sparas både materiella och ekonomiska resurser. I särskilda fall kan det därför vara ett väsentligt samhällsintresse att förtäta befintliga bebyggelsestrukturer genom att ta jordbruksmark i anspråk. Eftersom det är det effektiva utnyttjandet av de befintliga tekniska försörjningssystemen som är det väsentliga samhällsintresset så skulle det kunna innebära att enstaka bostadshus skulle kunna uppföras på jordbruksmark. Avvägningen om etableringen faktiskt innebär ett effektivare utnyttjande av befintlig gemensam infrastruktur måste göras av kommunen i varje enskilt fall, men ett minimikrav bedöms vara att all nödvändig teknisk infrastruktur redan finns i tomtgräns och att det är möjligt att ordna anslutning där. Eftersom infrastruktur ska utnyttjas effektivare för att det ska röra sig om ett väsentligt samhällsintresse så kan det inte bli aktuellt med nya väg- eller ledningsdragningar. Denna möjlighet ska betraktas som ett undantagsfall, särskilt med anledning av att det i normalfallet bedöms kunna finnas alternativa lokaliseringar i de allra flesta fall.

Sidan uppdaterad 2022-09-22