Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cyklist vilar vid sjö

Ekosystemtjänster

Grönska och vatten ger oss människor ekosystemtjänster vilket är alla produkter och tjänster som vi får från ekosystemen och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet används för att skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger.

Ekosystemtjänster synliggör även vårt beroende av fungerande ekosystem och kan i många fall ersätta eller förbättra funktionen hos olika tekniska lösningar. Ekosystemtjänsterna delas upp i reglerande, kulturella, stödjande eller försörjande ekosystemtjänster.

Grön infrastruktur är ett annat begrepp som har koppling till ekosystemtjänster. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Grön infrastruktur syftar till att förklara hur naturen hänger ihop genom ekologiska processer i hela landskapet. Genom en bred samsyn om landskapets nätverk av natur skulle insatser för att nå miljömålen genom effektivare planering kunna nås.

En regional handlingsplan för grön infrastruktur togs fram av länsstyrelsen 2018 och i den finns ett antal åtgärder framtagna inom åtta insatsområden för länet: Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Storslagna fjällmiljöer, Tätortsnära miljöer och friluftsliv, Ett rikt växt- och djurliv, samt Information om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Några åtgärder riktar sig direkt till kommunerna.

Enligt planen ska kommunerna kartlägga lokala friluftslivsområden samt kartlägga och inventera ekosystemtjänster i kommunen. Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger är centralt för att bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Kommunen har i översiktsplanen tagit fram planeringsinriktningar för ekosystemtjänster vilka samtidigt förhåller sig till och stödjer handlingsplanen för grön infrastruktur.

Större friluftslivsområden har pekats ut i planen och för närvarande pågår ett arbete med att ta fram ett kommunalt natur- och friluftlivsprogram där ytterligare kartläggningar kommer att ske. Kartläggning av ekosystemtjänster vid förändrad ma

För de utpekade serviceorterna Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö (Borgärdet) och Enviken (Rönndalen) redovisas kända ekosystemtjänster i karta och text. För övriga områden och orter finns kunskap om ekosystemtjänster inte lika tydligt sammanställt och redovisas därför inte.

Planeringsinriktning för Ekosystemtjänster (övergripande)

  • Ekosystemtjänsterna ska användas som ett verktyg i den fysiska planeringen för attdra nytta av dess funktioner och värden, ekologiska och sociala.
  • Ekosystemtjänsterna ska identifieras, kartläggas och värderas för att ge en bred kunskapsbas.
  • Ekosystemtjänsterna ska vid förändrad markanvändning utredas och behov av eventuella utvecklings- och anpassningsåtgärder bedömas och genomföras.
Sidan uppdaterad 2022-09-22