Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Människor rastar i skogen

Kulturella ekosystemtjänster

De kulturella ekosystemtjänsterna bidrar till ökad hälsa och välbefinnande, både fysiskt och mentalt. Tjänsterna främjar fysisk aktivitet och lek, naturpedagogik, skapar platser för möten mellan människor och erbjuder inspiration och sinnliga upplevelser. Kulturella ekosystemtjänster är också identitetsskapande för både människor, platser och områden. De pedagogiska aspekterna av kulturella ekosystemtjänster ger kunskap och förståelse för naturen och ekosystemens betydelse så att vi och framtida generationer motiveras att värna och vårda vår natur och miljö för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Tillgången till blå och gröna områden är generellt god på landsbygden, men det är ändå viktigt att ha med deras betydelse vid planering och utveckling. Särskilt de mindre bostadsnära områdena behöver uppmärksammas i tätorterna.

Planeringsinriktning Kulturella ekosystemtjänster

  • Förskolor och grundskolor ska ha tillgång till parker samt andra grön- och vattenområden för utomhuspedagogik och naturpedagogik. Det finns riktvärden för avståndet till skolnatur. Avstånd motsvarande mycket god tillgång ska eftersträvas och god tillgång ska ses som ett minimikrav. Riktvärdena för skolnaturområden hittar du här Pdf, 98.3 kB..
  • Landsbygden ska ha god tillgång och tillgänglighet till grön- och naturområden samt strand- och vattenområden med stor variation. I tätorterna ska riktvärdena för tillgång till park, grön- och naturområden följas. Riktvärdena för tillgång till grönområden hittar du här Pdf, 150.7 kB..
  • Bevara och utveckla grön infrastruktur, stråk och kilar av grön- och vattenområden som är viktiga för rekreation och friluftsliv. Anlägg vid behov nya grönområde så att platser och områden knyts samman.
  • Det ska finnas god tillgång till parker och grönområden där människor kan mötas och umgås. Grönområdena ska bidra till social sammanhållning och integration samt vara trygga och identitetsskapande.
Sidan uppdaterad 2022-09-22