Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Väg i Toftbyn

Bil

För att kunna minimera transporternas klimatpåverkan och frigöra mark måste biltrafiken minska. Landsbygden har inte samma förutsättningar vad gäller alternativ till bilen som Falu tätort. Det innebär att bilen kommer att fortsätta att vara ett viktigt transportmedel för landsbygden.

Statliga vägar

Tre stora vägar, E16, väg 50 och väg 69 passerar genom Falu kommun. E16, väg 50 och väg 69, delen mellan Falun och Rättvik, är av riksintresse för kommunikation. På dessa vägar är tillgängligheten för bilar och godstransporter viktiga. Trafikverket är väghållare och ansvarar för underhållet av vägarna. Trafikverket är även väghållare för flera större och mindre vägar på landsbygden.

Du kan läsa mer om riksintresse för kommunikation på sidan Riksintressen.

Om du klickar här kommer du till sidan Riksintressen.

Gator i tätorterna

I tätorterna på landsbygden är det lokala vägföreningar som är väghållare för gatorna. Vägföreningarna får bidrag från kommunen för att sköta gatorna. Falu kommun har under flera år arbetat med att få till stånd vägföreningar i de byar där detta saknats. Idag är det bara i Danholn och Grycksbo som kommunen fortfarande ansvarar för gatorna inom tätorten. I Grycksbo är överlämningen till vägföreningen planerad att ske under 2021. För Danholn har ett detaljplanearbete för att ändra huvudmannaskap påbörjats.

Vägreservat

Väg 293 mellan Norr Amsberg och Falun är en viktig koppling från nordvästra Dalarna till Falun och vidare österut mot Gävle. Inom planområdet finns ett vägreservat för ny sträckning för vägen. Reservatet ska vara kvar. Trafikmiljön längs väg 293 har förbättrats för oskyddade trafikanter sedan cykelvägen byggdes. Men eftersom den är en viktig koppling från västra Dalarna till Falun och vidare österut mot Gävle så är det fortfarande en hel del genomfartstrafik, varav en inte obetydlig del är tunga fordon. Då den nuvarande vägen passerar genom bebyggelse både i Falun och i flera byar längs vägen är det önskvärt att minska den negativa påverkan för boende genom att bygga en ny sträckning. Sträckan finns i dagsläget inte med i några regionala utbyggnadsplaner.

Den framtida sträckning som säkras genom reservatet går mellan E16, trafikplats Tallen, och Ängesgårdarna i Borlänge kommun. Reservatets sträckning visas i kartan nedan och det redovisas som en 150 m bred korridor för transportinfrastruktur i användningskartan. Inom reservatet får det inte tillkomma någon ändrad markanvändning som försvårar möjligheten att utnyttja vägreservatet i framtiden, enklare anläggningar kan i vissa fall vara möjliga. Det redovisade reservatet ska ses som ungefärligt. Det har digitaliserats från en tryckt översiktskarta.

Planeringsinriktning för Bil

  • Framtida planering får inte förhindra möjligheterna att bygga ut väg enligt vägreservaten. Detta måste uppmärksammas i framtida fysisk planering och prövning av lov och tillstånd som ligger i närheten av vägreservaten.
Sidan uppdaterad 2022-09-22