Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cyklist på cykelväg

Cykel

För de som bor och arbetar på samma ort är cykel ett bra alternativ för resor mellan hemmet och arbetet. För barn, unga och andra som saknar bil eller körkort är cykeln, tillsammans med kollektivtrafiken, en möjlighet att på egen hand kunna förflytta sig kortare sträckor.

Från de tätorter som ligger förhållandevis nära Falun är det möjligt även för de som arbetar i Falun att använda cykeln för arbetsresor. Både Grycksbo och områden längs väg 293, gamla Leksandsvägen, har tillgång till bra cykelvägar in mot Falun. Från platser som ligger nära övriga tätorter är det också möjligt att använda cykeln. För att underlätta cykling på dessa sträckor behövs nya gång- och cykelvägar.

Cykelplan för Falu kommun

Cykelplanen beskriver hur kommunen ska jobba med cykelfrågor fram till 2030. På landsbygden är det oftast Trafikverket som ansvarar för att bygga ut cykelvägar eftersom det främst är längs de större statliga vägarna som cykelvägar behövs. Finansiering och prioritering av utbyggnad av cykelvägar längs statliga vägar hanteras av Region Dalarna. Kommunen har via cykelplanen lämnat önskemål om prioritering till Region Dalarna om var cykelvägar ska byggas ut längs statliga vägar i Falu kommun.

Cykelplanen beskriver hur kommunen ska jobba med cykelfrågan de närmaste 15 åren. På landsbygden är det oftast Trafikverket som ansvarar för att bygga ut cykelvägar eftersom det är främst är längs de större statliga vägarna som cykelvägar behövs.

Om du klickar här kommer du till hemsidan för Falu kommuns cykelplan. Öppnas i nytt fönster.

Genomfarten i Svärdsjö och gång- och cykelväg till Boda

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 850 på sträckan mellan Boda och Trollnäs, norr om Svärdsjö. Sträckan omfattar även genomfarten i Svärdsjö. Åtgärdsvalsstudien blev klar oktober 2018. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen och alla formella planeringsprocesser i transportsystemet ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Åtgärderna som föreslogs har som syfte att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och omfattar bland annat förslag på nya gång- och cykelvägar. Genomförandet av åtgärderna kan ta lång tid att realisera och tidplanen för olika åtgärder kan variera stort. Du kan läsa mer i områdesrekommendationerna för Svärdsjö respektive Boda och i själva åtgärdsvalsstudien.

Om du klickar här kommer du till områdesrekommendationen för Svärdsjö (Borgärdet).

Om du klickar här kommer du till områdesrekommendationen för Boda.

Om du klickar här öppnas åtgärdsvalsstudien för väg 850 genom Svärdsjö Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Gång- och cykelvägar genom och mellan Grycksbo och Bjursås

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för väg 69 på sträckan mellan Fagersta och Rättvik. Åtgärdsvalsstudien blev klar september 2020. För sträckan mellan Falun och Rättvik fokuserar de föreslagna åtgärderna på att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten även vid höga säsongsbetonade trafikmängder samt för oskyddade trafikanter i tätorter och omfattar bland annat förslag på gång- och cykelvägar genom och mellan Grycksbo och Bjursås. Fokus ligger också på att minska vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för den lokala trafiken. Genomförandet av åtgärder som inte kan bekostas av exploateringsprojekt kan ta lång tid att realisera och tidplanen för olika åtgärder kan variera stort. Du kan läsa mer i områdesrekommendationerna för Grycksbo respektive Bjursås och i själva åtgärdsvalsstudien.

Om du klickar här kommer du till områdesrekommendationen för Grycksbo.

Om du klickar här kommer du till områdesrekommendationen för Bjursås.

Om du klickar här öppnas åtgärdsvalsstudien för väg 69 Pdf, 14.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Planskilda korsningar

Du kan läsa om planskilda korsningar på sidan Gående.

Om du klickar här kommer du till sidan Gående.

Planeringsinriktning för Cykel

  • Nya områden för bostäder, skolor och annan service samt kultur och idrott ska placeras så att barn och unga kan ta sig till dessa målpunkter eller busshållplatsen på ett tillräckligt säkert sätt.
  • Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt cykelplanen ska barn och ungas väg till skola och busshållplats prioriteras i detaljutformningen, exempelvis vid utformning och placering av passager över större vägar.
Sidan uppdaterad 2022-09-22