Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tåg

Järnväg

Spårbundna transporter är ofta bättre ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt än vägtransporter för både personer och gods. Dessutom är energianvändningen och utsläppen av farliga ämnen mindre. Genom den södra delen av kommunen passerar Bergslagsbanan (Gävle-Falun-Borlänge-Kil-Göteborg). Spåret är ett riksintresse för kommunikation. Dessutom finns Grycksbobanan som sträcker sig mellan Falun och Grycksbo. I dagsläget sker inga godstransporter på Grycksbobanan.

Dubbelspår mellan Falun och Borlänge

Tågtrafiken på Bergslagsbanan mellan Falun och Borlänge är idag ett av Sveriges hårdast trafikerade enkelspår. Trafiken är mycket störningskänslig och det finns inte någon kapacitet för att kunna utöka antalet tåg. Kapacitetsbristen påverkar inte bara person- och godstrafiken på Bergslagsbanan utan även på Dalabanan. Dubbelspår behövs för industrins nationella och internationella konkurrenskraft. Därför är det mycket viktigt att dubbelspår byggs mellan Falun och Borlänge enligt beslutad korridor UA4 från Banverkets järnvägsutredning 2007 (nuvarande Trafikverket). För att en utbyggnad ska bli möjlig krävs att Trafikverket tar med och prioriterar dubbelspåret i den nationella transportplanen. Sträckningen är också ett riksintresse för kommunikation. Även dubbelspår på Bergslagsbanan mot Gävle bör tas med i Trafikverkets långsiktiga planering.

Det är viktigt att mark inom reservatet inte tas i anspråk för andra ändamål så att det fortsatt är möjligt att bygga ut järnvägen.

Du kan läsa mer om dubbelspår mellan Falun och Borlänge i Översiktsplan FalunBorlänge.

Om du klickar här kommer du till avsnittet om Järnväg i  Öppnas i nytt fönster.Översiktsplan FalunBorlänge. Öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer om järnvägsreservatet på sidan om riksintressen.

Om du klickar här kommer du till sidan om Riksintressen.

Järnvägsreservatets bredd

Den föreslagna järnvägskorridoren för dubbelspår, som är ett riksintresse, utgörs av en upp till 400 meter bred korridor. Falu kommun och Borlänge kommun kräver att Trafikverket snarast preciserar spårläget så att korridorens bredd kan minskas för att göra fysisk planering möjlig och genomförbar på både översiktlig och detaljerad nivå samt vid enskilt byggande.

Planeringsinriktning för Järnväg

  • Falu kommun ska verka för att bredden på Bergslagsbanans järnvägskorridoren mellan Falun och Borlänge smalnas av närmast tätorterna.
  • Falu kommun ska verka för att dubbelspåret mellan Falun och Borlänge byggs ut.
  • Dubbelspåret för Bergslagsbanans hela sträckning måste uppmärksammas som potentiell störning i framtida detaljplaner och bygglov, även när dessa ligger utanför men i närheten av markanvändningen transportinfrastruktur.
Sidan uppdaterad 2022-09-22