Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Busshållsplats

Kollektivtrafik

Bussen är ett viktigt transportmedel för en levande och attraktiv landsbygd. För att behålla och öka befolkningen behöver kollektivtrafiksystemet vara uthålligt och fokusera på resenärernas behov. Barn, unga, äldre och andra som inte äger eller kör bil är i särskilt stort behov av god tillgång till kollektivtrafik. Bussen behövs både för att kunna ta sig mellan tätorter på landsbygden och från landsbygden in till Falun eller till grannkommuner. Ett stabilt busslinjenät på landsbygden med attraktiva avgångs- och restider ger också goda förutsättningar för fler att välja hållbara resor till arbete, skola eller fritidsaktiviteter.

Region Dalarna ansvarar för kollektivtrafiken

Sedan 1 januari 2018 är Region Dalarna ansvarig för kollektivtrafiken i hela länet och därmed även i Falu kommun. Det innebär att det är Regions Dalarna som tar beslut om exempelvis utbudet av kollektivtrafik och var det ska finnas hållplatser.

Möjligt att arbetspendla till serviceorterna

Kollektivtrafikens utbud är främst anpassat för arbetsresor under kontorstid skolresor. En målgrupp är även ungdomar som resor till och från Falu tätort för träning, nöje och liknande aktiviteter. Utbudet blir bättre ju närmare en serviceort man befinner sig.

Två större stråk

Stråken Bjursås-Grycksbo-Falun och Svärdsjö-Danholn-Falun har ett större underlag av möjliga resenärer än övriga stråk i kommunen. Utbudet behöver anpassas efter resenärernas behov så att avgångar finns vid rätt tider, att busarna går tillräckligt ofta och att restiden är kort.

Flextrafik

För de delar av landsbygden där underlaget av resenärer är lågt finns flextrafik. Flextrafiken går cirka två gånger i veckan och måste beställas i förväg. Med flextrafiken tar man sig till närmaste serviceort och hem igen. Detta gör det möjligt för äldre som slutat köra bil att bo kvar i mindre byar.

Planeringsinriktning för Kollektivtrafik

  • Från serviceorterna ska det vara möjligt att arbetspendla kontorstider.
  • Utbudet av kollektivtrafik ska vara som störst till serviceorterna. Ju närmare serviceorten som resenären startar eller avslutar sin resa, desto större utbud ska kollektivtrafiken ha.
  • De hållplatser som pekas ut särskilt i användningskartan bör ha funktionen av kollektivtrafiknod. Genom tillgång till parkeringsplatser för både bil och cykel blir det lättare att byta mellan olika fordonsslag.
Sidan uppdaterad 2022-09-22