Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lastbil

Näringslivets transporter

Godstransporter

Verksamheter, handel och annan service är beroende av att godstransporter fungerar. Godstransporter går både på väg och järnväg. Inom planområdet finns möjlighet att lasta och lossa gods från järnväg vid Grycksbo, detta utnyttjas inte i dagsläget. I övrigt påverkar godstransporterna på järnväg planområdet genom exempelvis buller från Bergslagsbanan.

Godstransporter på väg sker normalt med tunga fordon. För att minimera buller och andra störningar från godstransporter är det därför viktigt att nya verksamhetsområden placeras så nära större vägar som möjligt. Detta för att undvika att godstransporter passerar genom bostadsområden och mindre gator i tätorter.

Jordbrukets transporter

En jordbrukare har ofta stora arealer att bruka, ibland långt från gården. Ibland finns också ett organiserat samarbete mellan jordbrukare för att dela på vissa typer av maskiner. Detta medför att jordbrukets maskiner behöver förflyttas längs med både större och mindre vägar och även genom tätorter. Många jordbruksmaskiner är bredare än vanliga fordon. Avsmalningar eller andra farthinder kan behövas för att höja trafiksäkerheten på vissa sträckor eller vid busshållplatser. Sådana åtgärder måste anpassas till jordbrukets maskiner så att de kan fortsätta att ta sig fram.

Planeringsinriktning för Näringslivets transporter

  • Vägar som används av jordbrukets fordon måste utformas så att jordbrukets framkomlighet inte försvåras eller omöjliggörs. Det kan exempelvis innebära begränsade möjligheter att ordna vissa typer av avsmalningar.
Sidan uppdaterad 2022-09-22