Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vindkraftverk i Sörskog

Mellankommunala intressen

e mellankommunala intressena hanteras främst i Översiktsplan FalunBorlänge. Men det finns flera mellankommunala intressen där kommunens syn på hur riksintressena förtydligas i denna fördjupade översiktsplan.

Sörskog

Riksintressena för Sörskog ligger både i Falu kommun och Leksands kommun. Största delen av riksintresset för natur, men ett större område mitt i riksintresset med en del småbrutet odlingslandskap ligger i Leksands kommun. Största delen av riksintresset för friluftsliv ligger i Leksands kommun.

När Leksands översiktsplan togs fram var inte området utpekat som riksintresse för friluftslivet, värdena för friluftslivet är dock desamma och Sörskog redovisas som ett natur- och friluftslivsområde som är viktigt för besöksnäringen och friluftslivet. Vår bedömning är att Falu kommuns syn på och rekommendationerna för utveckling i Sörskog stämmer överens med hur Leksands kommun ser på området och de ställningstaganden som redovisas i Leksands översiktsplan från 2014.

Falu kommuns syn på riksintressena för naturvård respektive friluftsliv i Sörskog finns beskrivet i områdesrekommendationen för Byarna runt Bjursås.

Om du klickar här kommer du till områdesrekommendationen för Byarna runt Bjursås.

Rällsjöbo

Rällsjöbo ligger till största delen i Falu kommun men delar av den värdefulla miljön runt ån ligger i Leksands kommun. Falu kommuns syn på riksintresset för kulturmiljövård i Rällsjöbo finns beskrivet i områdesrekommendationen för Byarna runt Bjursås.

Om du klickar här kommer du till områdesrekommendationen för Byarna runt Bjursås.

Vår bedömning är att Falu kommuns syn på Rällsjöbo stämmer överens med hur Leksands kommun ser på området och de ställningstaganden som redovisas i Leksands översiktsplan från 2014.

Linnévägen

Linnévägens sträckning går från Falu kommun till Rättviks kommun och passerar genom Leksands kommun. Falu kommuns syn på riksintresset för kulturmiljövård för Linnévägen finns beskrivet i områdesrekommendationen för Bjursås.

Om du klickar här kommer du till områdesrekommendationen för Bjursås.

Vår bedömning är att Falu kommuns syn på Linnévägen stämmer överens med hur Leksands kommun ser på området och de ställningstaganden som redovisas i Leksands översiktsplan från 2014 samt hur Rättviks kommuns ser på området och de planeringsinriktningar som redovisas i Rättviks översiktsplan från 2019. Falu kommun stödjer Rättviks kommuns planeringsinriktning/ställningstagande att riksintresset bör utökas till att omfatta hela Linnévägens sträckning. Den kortare sträcka som idag inte omfattas av riksintresset ligger i Rättviks kommun.

Vägreservat för ny sträckning av väg 293

Väg 293 mellan Norr Amsberg och Falun är en viktig koppling från nordvästra Dalarna till Falun och vidare österut mot Gävle. Vägen går genom Borlänge och Falu kommuner men är av värde även för andra kommuner som Leksand och Gagnef. Reservatet som pekas ut i användningskartan är således ett viktigt mellankommunalt intresse

Väg 69

Väg 69 är av mellankommunalt intresse för framförallt Rättviks och Falu kommuner, men har även betydelse för kopplingen mellan Falun och andra kommuner i norra Dalarna. Vägen är viktig för pendling mellan kommunerna och för kollektivtrafiken.

Sidan uppdaterad 2022-09-22