Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Förorenad mark

Den tidigare gruvdriften har inte bara pågått i Falu Gruva, utan också på flera platser på landsbygden. Påverkan från gruvdriften är inte lika stor i dessa områden som i tätorten, men ger ändå begränsningar. Därutöver finns kända markföroreningar från andra verksamheter. Även vattenområden kan vara förorenade från verksamheter.

Gruvavfall

Lämningar från äldre gruvdrift, framförallt slaggvarpar, kan göra att ett område är svårt att bebygga eller att ordna en enskild vattentäkt. Förutom att lämningarna normalt klassas som fornminnen finns också risk för metallföroreningar i marken. Det är också viktigt att dagvatten inte leds ner i marken i dessa områden, utan att det förs direkt till en recipient, en sjö, ett vattendrag eller en våtmark som kan ta emot vattnet. Olika recipienter är olika känsliga och beroende på hur känslig recipienten är kan det behövas åtgärder för att rena och/eller fördröja dagvattnet innan det når recipienten.

Övriga markföroreningar

Utöver föroreningar från gruvdriften finns andra markföroreningar karterade och miljöriskklassade. Det rör sig till exempel om gamla bensinstationer, industritomter, deponier med mera.

Vissa av de kända föroreningarna har delats in i riskklasser där de största riskerna ska åtgärdas, medan områden med lägre risk behöver undersökas och eventuellt åtgärdas exempelvis när någon vill förändra användningen i området.

Underrätta kommunen om du upptäcker en förorening

Den som upptäcker en förorening ska genast meddela kommunen detta. Det gäller oavsett om den som upptäcker föroreningen själv äger fastigheten eller brukar den.

Bygga eller utföra arbeten på eller i anslutning till förorenad mark

Om det finns anledning att misstänka att ett område är förorenat är det viktigt att veta vad som gäller för just den åtgärd man ska vidta. Den som planerar att bygga nytt eller utföra andra arbeten i marken har ansvar för att se till att arbetena inte innebär risk för att föroreningar läcker ut i närmiljön, exempelvis genom att hålla tillräckligt avstånd till det område som föroreningen bedöms omfatta eller så måste området undersökas för att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att arbetena ska kunna göras på ett säkert sätt. Beroende på vad området ska användas till och vilka ämnen och halter som föroreningarna består av kan området behöva saneras. Vissa typer av åtgärder är anmälningspliktiga, så det är bra at ta en tidig kontakt med kommunen.

Om ett område misstänks vara förorenat är det också viktigt att kontrollera innehållet i eventuella schaktmassor för att dessa ska kunna hanteras på lämpligt sätt.

Sidan uppdaterad 2022-09-22