Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Luft och vatten

Luft

Förutom påverkan från biltrafiken och verksamheter så kan luftkvaliteten också påverkas av vedeldning från bostäder. Problem kan uppstå lokalt i områden med vissa topografiska förutsättningar vid specifika väder. Det finns idag inga kända problemområden gällande detta inom planområdet.

Yt- och grundvatten

Miljökvalitetsnormer finns även för vatten. De används för att bestämma vilken kvalitet på vattnet som ska uppnås till en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst har en miljökvalitetsnorm som anger vilken status den ska ha vid en viss tidpunkt. Kommuner och myndigheter har ansvaret för att planläggning, lovgivning, tillsyn och annan tillståndsgivning inte resulterar i att normerna överskrids.

För vissa särskilt känsliga vattendrag och avrinningsområden finns särskilda riktlinjer för avlopp. Det största området som påverkas av detta är Lilla Aspans avrinningsområde.

Vattenförvaltning

Inom vattenmyndigheternas arbete med vattenförvaltningen klassas sjöar, vattendrag och grundvatten över en viss storlek utifrån deras status ekologiskt och kemiskt (kustvatten är inte aktuellt i Falu kommun). För varje vattenförekomst fastställs även en miljökvalitetsnorm som beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status. Vattenförekomsten får inte påverkas av verksamheter eller åtgärder så att kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen.

Vattenförvaltningen följer en sexårs cykel och i regel ska miljökvalitetsnormen uppnås inom cykeln om statusen behöver förbättras. Det finns även ett särskilt åtgärdsprogram under cykeln och enligt gällande program ska kommunerna genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Många vattenförekomster inom planområdet når idag inte god ekologisk status. Till stor del beror det på att sjöar och vattendrag är reglerade med dammar som hindrar fiskar och andra organismer att fritt röra sig upp och nedströms. Många vattendrag är även rätade, flottledsrensade och regleringen för vattenkraft påverkar bl.a. flöden. I några fall bidrar näringspåverkan till att de inte uppnår god ekologisk status vilket i regel beror på att det kommer näringsämnen från jordbruksmark, enskilda avlopp eller kommunala reningsverk. Nässmälingen, Rappsmälingen, Lilla Aspan och Hillersbodabäcken bedöms vara näringspåverkade men underlaget för bedömningen är osäker eftersom den baseras på ett fåtal mätvärden. Övre Ärtsjön är påverkad av det kommunala reningsverket som har sjön som recipient och bräddpunkt. Reningsverket är under avveckling och avloppsvattnet ska föras till Främby reningsverk inne i Falun.

Ett generellt problem i Sverige är att alla våra vattenförekomster är påverkade av atmosfäriskt nedfall av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE, används som flamskyddsmedel) vilket innebär att ingen vattenförekomst når god kemisk status. För att problem med andra ämnen inte ska överskuggas av dessa två brukar vattenmyndigheterna av pedagogiska skäl räkna bort kvicksilver och PBDE i kemisk status. I sedimenten i sjöarna Årbosjön och Gopen har antracen påträffats med halter som gör att de inte uppnår god status. I vissa vattenförekomster har andra ämnen påträffats som gör att de inte når god kemisk status. Rogsjön, Rällsjön och Tansen har förhöjda halter av bly. Rogsjön, Tansen, Gopen och Årbosjön har förhöjda halter av kadmium. Gemensamt för alla sjöar är att klassificeringen bedöms ha låg tillförlitlighet.

Falu kommun bedömer att förslagen till förändrad eller fortsatt markanvändning i den fördjupade översiktsplanen inte kommer att påverka de gällande miljökvalitetsnormerna negativt. Planförslaget omfattar inga åtgärder i vattendrag som skulle försämra den ekologiska statusen kopplat till vandringshinder, vattenreglering m.m. Det föreslås inte heller några större exploateringar av bostadsområden eller verksamheter som bedöms påverka vattenförekomsters näringsstatus eller utsläpp av kemikalier. Där kommunen föreslår större bostadsexploateringar eller verksamhetsområden är inriktningen att ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller större gemensamhetsanläggningar. För förtätningar behöver bedömningen av lämpligheten göras i det enskilda fallet.

Hos Vattenmyndigheterna kan du läsa mer om vattenförvaltningen.

Om du klickar här öppnas Vattenmyndigheternas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Åtgärder i Bottenhavets åtgärdsprogram (2016–2021) sätter ramar för hur kommunen ska bedriva bland annat tillsyn, säkerställa långsiktigt skydd av dricksvattentäkter, upprätta och utveckla vatten- och avloppsplaner samt dagvattenplaner och hur kommunen ska genomföra översikts- och detaljplanering och annan prövning enligt plan- och bygglagen. Allt i syfte att bidra till att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.

Planeringsinriktning för Luft och vatten

  • Vid förtätningar av bostäder eller verksamheter behöver miljökvalitetsnormerna för vatten ingå i bedömningen som görs i den sedvanliga lämplighetsprövningen.
Sidan uppdaterad 2022-09-22