Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Påverkan från industri och verksamheter

Industrier och verksamheter kan skapa olägenheter eller risker för omgivning av flera anledningar. Det kan röra sig om buller, störningar från belysningsmaster, lukt, damm, vibrationer, risk för sprängsten med mera. Inom planområdet är det i första hand täkter, sågverk och skjutbanor som kan vara så störande för omgivningen att de genererar långa skyddsavstånd.

Buller

För industribuller finns riktvärden som bör följas vid planläggning av bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. Riktvärdena skiljer sig åt mellan olika tider på dygnet, värdena på dagen är högre än nattetid. Det finns möjlighet att ha högre värden för delar av bostaden om det finns tillgång till en tystare sida. Om det förekommer en stor andel särskilt störande ljud är riktvärdena lägre.

Det här är särskilt störande ljud

Vissa verksamheter kan ge ljud som upplevs som mer störande än andra. Exempel på det:

  • Ofta återkommande impulser, exempelvis vid nitningsarbete, lossning av metallskrot eller lastning och lossning av containrar.
  • Tydligt hörbara tonkomponenter, exempelvis en backande lastbil, pålning eller en såg.

Övriga störningar saknar riktvärden

Störningar som exempelvis damm, ljus och lukt saknar riktvärden. Därför måste en bedömning av störningsrisken göras i varje enskilt fall även om rättsfall kan användas som vägledning.

Generella hänsynsavstånd

Hur långt det behöver vara mellan en verksamhet och ny bebyggelse kan påverkas av både verksamhetens omfattning, topografi i området och vad som finns mellan verksamheten och den nya bebyggelsen. För några störande verksamheter som är vanliga på landsbygden finns det ändå avstånd att förhålla sig till. Vill man bygga närmare verksamheten måste man först titta noga på risken för störningar.

De redovisade avstånden innebär inte något generellt nybyggnadsförbud, men är en vägledning för var ny bebyggelse kan vara olämplig.

  • Bergtäkt 1000 m
  • Jaktskyttebana 600–1000 m
  • Andra täkter 500 m
  • Cementfabrik 500 m
  • Sågverk 400 m

Tung trafik

En stor mängd trafik till en verksamhet kan också bidra till att närboende störs, genom buller, vibrationer eller genom att trafikmiljön blir osäkrare. Vilken tid på dygnet som trafiken förekommer påverkar hur störda närboende blir. Tung trafik nattetid stör mer än samma mängd trafik dagtid.

Områden som omfattas av bearbetningskoncessioner

Bearbetningskoncession är en del av de prövningar som krävs för att få starta en gruva, den ger rätt att utvinna och tillgodogöra sig materialet. En annan viktig del av prövningen är markanvisning som ger åtkomst till marken. Inom planområdet finns tre bearbetningskoncessioner varav Floholmsgruvan sydväst som Bjursås även är markanvisat. Ingen av de tre bearbetningskoncessionerna ligger i direkt anslutning till någon tätort, men det finns närbelägen bebyggelse som skulle kunna utsättas för störningar beroende på hur verksamheten bedrivs.

Planeringsinriktning Påverkan från industri och verksamheter

  • I områden som kan vara utsatta för buller måste platsspecifika bullerutredningar göras för nybyggnationer, nyanläggningar och vissa större förändringar av användningar som omfattas av riktvärden eller rekommenderade riktvärden för buller från industri, exempelvis bostäder och skolgårdar.
  • Om ett område är utsatt för mer än en typ av buller, tex. både buller från vägtrafik och industri, måste bullerutredningen bedöma den sammanlagda påverkan från samtliga bullerkällor.
Sidan uppdaterad 2022-09-22