Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Påverkan från väg och järnväg

Väg och järnväg påverkar sin omgivning framförallt på tre sätt; buller, påverkan på luftkvalitet och risken för olyckor. Alla tre aspekter behöver hanteras i planeringen.

Buller

Bullret från vägtrafik kommer främst från fordonets motor och kontakt med vägbanan. Många aspekter påverkar bullernivåerna. Exempelvis trafikmängd, hastighet, hur stor del av fordonen som utgörs av lastbilar, vägens beläggning och reflektioner från olika ytor, exempelvis intilliggande byggnader. Även för tågtrafik är det flera olika aspekter som påverkar bullernivåerna. Tågtyp och tåglängd och hur ytorna på räls och hjul ser ut påverkar bullernivåerna. Även hastigheten kan påverka, främst i högre hastigheter. Växtlighet påverkar också bullernivåerna genom att reflektionerna blir mindre om marken är mjuk än om den är hård.

Trafikverket har gjort en översiktlig bullerberäkning av bullernivåerna längs E16 enligt äldre riktvärden för buller. För andra vägar på landsbygden saknas motsvarande bullerberäkningar. Då det är många aspekter som påverkar bullernivåerna är det inte möjligt att sätta ett generellt avstånd för när ett område kan antas vara utsatt för buller över riktvärdena eller inte. I områden som kan vara bullerutsatta behöver det därför göras platsspecifika bullerutredningar för att avgöra om en åtgärd, exempelvis ett nytt bostadshus eller en detaljplan, följer riktvärdena.

Gällande bullernivåer för väg och järnväg vid nybyggnation enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader

  • 60 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  • 65 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) för bostäder som är mindre än 35 kvadratmeter

Om nivåerna överskrids måste minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå inte överskrids vid fasaden mellan klockan 22.00 och 06.00.

  • 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till byggnad
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till byggnad

Om den maximala ljudnivån ändå överskrids ska den inte överskridas med mer än 10 dBA mer än fem gånger per timme mellan klockan 06.00 och 22.00.

Områden nära vägar kan vara bullerutsatta

De områden som ligger närmast de större vägarna förutsätts vara utsatta för buller över riktvärdena vid fasad, hit räknas framförallt E16 och väg 69. Men det finns även stor risk att områden närmast andra stora eller medelstora vägar är utsatta för bullernivåer över riktvärdena vid fasad. Exempelvis väg 293 mot Smedsbo/Norra Amsberg, väg 850 mot Svärdsjö, väg 50 mot Bollnäs/Söderhamn, väg 929 mot Sågmyra/Leksand och väg 888 mellan Svärdsjö och Enviken.

Lokalt kan det också finnas andra vägar eller gator som riskerar att vara utsatta för bullernivåer över riktvärdena. Exempelvis gator som trafikeras av stor andel tung trafik.

Riktvärdena för buller vid uteplatser kan lätt överskridas även nära vägar med låga trafikmängder.

Området närmast Bergslagsbanan är bullerutsatt

Även området närmast Bergslagsbanan förutsätts vara utsatt för buller över riktvärdena.

Grycksbobanan är i dagsläget endast avsedd för fyra tåg per dag, även om banan i praktiken bara används ett fåtal gånger per år. Längs Grycksbobanan bedöms därför bullernivåer över riktvärdena bara vara ett problem allra närmast spåret.

Luftkvalitet

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft finns i Förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I förordningen finns normer för flera ämnen. Vissa ämnen bidrar framförallt till klimatförändringar medan andra kan vara skadliga för människors hälsa.

På landsbygden är luftkvalitet på grund av trafiken normalt inte ett problem då bebyggelsen även i tätorterna är tillräckligt gles för att de skadliga ämnena ska spädas ut i tillräckligt stor utsträckning.

Transporter för farligt gods

På järnvägar ska man alltid räkna med att det kan transporteras farligt gods. För vägar gäller att kommunen kan rekommendera vägar där farligt gods får transporteras. Längs vägar som är utpekade som rekommenderade vägar för farligt gods måste särskild hänsyn tas till risken för olyckor.

Länsstyrelsen Dalarna har i sin vägledning redovisat avstånd för att tydliggöra när särskilda riskanalyser behöver göras. Om dessa avstånd underskrids vid nybyggnation behöver en riskanalys göras för att avgöra om åtgärden kan tillåtas eller inte. Avstånden gäller från vägkant respektive rälskant. I vägledningen förtydligas avstånd för fler typer av användningar än vad exemplifieras nedan.

  • Minst 30 meter för nya byggnader av enklare typ, exempelvis carportar
  • Minst 70 meter för nya bostäder i högst två plan samt vissa andra användningar
  • Minst 150 meter för nya bostäder i mer än två plan och övriga användningar

Planeringsinriktning för Påverkan från väg och järnväg

  • I områden som kan vara utsatta för buller måste platsspecifika bullerutredningar göras för nybyggnationer, nyanläggningar och vissa större förändringar av användningar som omfattas av riktvärden eller rekommenderade riktvärden för buller från väg och järnväg, exempelvis bostäder och skolgårdar.
  • Om ett område är utsatt för mer än en typ av buller, tex. både buller från vägtrafik och industri, måste bullerutredningen bedöma den sammanlagda påverkan från samtliga bullerkällor.
  • Länsstyrelsens vägledning avseende risker för olyckor med farligt gods ska följas vilket kan innebära att en riskanalys kan krävas vid exempelvis bygglov eller planläggning i närheten av vägar som rekommenderas för farligt godstransporter.
Sidan uppdaterad 2022-09-22