Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Strålning och elektromagnetiska fält

Radon

Radon är en luktfri radioaktiv gas som skadar hälsan. I Falu kommun är berggrunden sådan att det finns en generell risk för höga radonhalter i inomhusluft. Dessutom finns högriskområden framför allt längs grusåsarna. Norr om Svärdsjö är stora delar av planområdet högriskområde.

I högriskområden ska nya byggnader byggas i radonsäkert utförande. Det innebär höga krav på att byggnaden ska vara tät mot marken för att inte luft ska läcka in från jorden. Kraven gäller inte bara bostäder, utan även andra lokaler där människor vistas, som exempelvis skolor.

Högspänningsledningar

Elektromagnetiska fält från kraftledningar och transformatorstationer kan utgöra en hälsorisk för människor. Dessutom utgör kraftledningarna barriärer i landskapet och upptar mark som skulle kunna ha annan markanvändning.

För större kraftledningar finns elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter som redovisar minsta avstånd mellan högspänningsledning och vissa typer av användningsområden som parkeringar och lekplatser eller byggnader beroende på vilken spänning (kV) som ledningen har,

Utöver detta så vill Svenska kraftnät, den myndighet som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el (tidigare kallat stamnätet) delta i samråd vid ett flertal tillfällen, exempelvis vid framtagande av detaljplaner, i bygglovärenden, men också för icke bygglovpliktiga åtgärder som friggebodar och byggnader för jordbrukets ändamål när dessa görs inom ca 250 m från en av deras anläggningar. Inom planområdet går en ledning genom östra delen av planområdet.

Mindre än 0,4 mikrotesla i bostäder och i lokaler där barn vistas

Enligt Översiktsplan FalunBorlänge ska magnetfält från kraftledningar och transformatorstationer vara mindre än 0,4 mikrotesla för bostäder, skolor och andra lokaler där barn vistas längre tider. För att uppfylla detta rekommenderar Svenska kraftnät ett avstånd på 80 m från 220 kV-ledning och 130 m från 400 kV-ledning.

För att avgöra hur långt från kraftledningar av lägre spänning en åtgärd kan vidtas måste elbolaget räkna på magnetfältet för den aktuella ledningen. För transformatorstationer är behovet av skyddsavstånd i normalfallet avsevärt mindre än för kraftledningarna.

Planeringsinriktning för Strålning och elektromagnetiska fält

  • Magnetfält från kraftledningar och transformatorstationer ska vara mindre än 0,4 mikrotesla för bostäder, skolor och andra lokaler där barn vistas längre tider. För att uppfylla detta rekommenderar Svenska kraftnät ett avstånd på 80 m från 220 kV-ledning och 130 m från 400 kV-ledning.
  • Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter ska följas vilket innebär exempelvis att det inom detaljplan ska vara minst 10 m från ledningen till närmast byggnad för ledningar över 55 kV.
  • Svenska kraftnät ska få möjlighet att delta i samråd vid framtagande av detaljplaner, bygglovsärenden och andra liknande ärenden när dessa görs inom ca 250 m från en av deras anläggningar.
  • Det är önskvärt att samråda med Svenska kraftnät även för icke bygglovspliktiga åtgärder som friggebodar och byggnader för jordbrukets ändamål när dessa genomförs inom ca 250 m från en av deras anläggningar.
Sidan uppdaterad 2022-09-22