Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Riksintressen

Riksintresse är mark- och vattenområden som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder, till exempel byggprojekt, som påtagligt kan skada det värde som gör att ett område är av riksintresse. Staten pekar ut de områden som är av riksintresse och som kommunen måste ta hänsyn till i sin planering och lov- och tillståndsgivning. I sin översiktsplan ska kommunen redovisa hur man tänker ta hänsyn till de värden som finns.

De riksintressen som redovisas här är de som behöver redovisas mer utförligt för planområdet än vad som gjorts i Översiktsplan FalunBorlänge.

Läs mer om riksintressen under respektive ämne i Översiktsplan FalunBorlänge Öppnas i nytt fönster.

Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresseområdena utgörs av sammanhängande kulturmiljöer där viktiga historiska skeenden går att utläsa i fysiska uttryck i landskapet och bebyggelsen. Sammantaget ska riksintressena ge en bred bild av samhällets historia och spegla olika tidsperioder, utvecklingsskeden och verksamheter som har varit av betydelse för samhällsutvecklingen. Miljöerna visar hur människan genom historien använt och präglat landskap och platser.

Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns tre riksintresseområden för kulturmiljövården:

Rällsjöbo, riksintresse W 18. Rällsjöbo är en bymiljö med välbevarade gårdsbildningar och odlingslandskap av 1600- och 1700-talskaraktär.

Läs om hur riksintresset Rällsjöbo ska säkerställas i områdesrekommendationen för Byarna runt Bjursås.

Linnévägen, riksintresse W 17. Linnévägen är en vägmiljö med bevarad och relativt oförändrad 1700-talsväg mellan Falun och Rättvik. Vägen har fått sitt namn genom att Carl von Linné år 1734 färdades denna sträckning.

Läs om hur riksintresset Linnévägen ska säkerställas i områdesrekommendationen för Bjursås.

Linghedsströmmen, W 24. Linghedsströmmen är en tidig industriell miljö med olika exempel på hur vattenkraften har utnyttjats fram till man började framställa elektricitet.

Läs om hur riksintresset Linghedsströmmen ska säkerställas i områdesrekommendationen för Linghed.

Ytterligare ett riskintresseområde sträcker sig en liten bit in i planområdet söder om Vassbo, det är Torsångsbygden, W 7. En central odlingsbygd med fornlämningar och delvis väl bevarad jordbruksbygd. Enbart en liten del av riksintresseområdet ingår i planområdet. De rekommendationer som finns för användningen landsbygd och att anpassa bebyggelse bedöms vara tillräckligt för att tillgodose riksintresset i denna del. Riksintresset hanteras istället i fördjupad översiktsplan för området runt Runn, som tas fram tillsammans med Borlänge kommun.

Riksintresse för naturvård

Inom planområdet finns ett riksintresse för naturvård. Det är odlingslandskapet som har höga naturvärden och det ingår även i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.

Sörskog, nr 117. Sörskog är ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet. I området finns artrika miljöer och landskapets skönhetsvärden är också en viktig del av områdets värden.

Läs mer om hur riksintresset tillgodoses i områdesrekommendationen för Byarna runt Bjursås.

Natura 2000-områden

För att nå målet med EUs Art- och habitatdirektiv, att främja att den biologiska mångfalden bibehålls genom bevarande och förbättring av naturmiljön, så ska alla länder utse Natura 2000-områden. Områdena innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur europeiskt perspektiv. Inom planområdet finns ett Natura 2000-område i Grycksbo.

Lilltansen

Områdets syfte är att bevara två typer av mossa som växer i området. Genom att myrmarken får utvecklas fritt. Natura 2000-områden har ett starkt skydd, men området måste skyddas även mot åtgärder som inte regleras i planer och ärenden om lov så som spridning av kalk, aska och gödningsämnen. Inga av redovisningarna i den fördjupade översiktsplanen bedöms innebära ett hot mot Natura 2000-området.

Riksintresse för friluftsliv

Riksintresseområdena för friluftsliv har nyligen setts över. Det resulterade i ett riksintresseområde vid Sörskog. Riksintresset för friluftsliv överlappar riksintresset för naturvård i mindre delar.

Sörskog, FW 27. Sörskog är ett område med goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer.

Sörskog är sedan tidigare utpekat som rekreationsområde i Översiktsplan FalunBorlänge. I denna fördjupade översiktsplan har områdets avgränsning justerats något med riksintresseområdet som utgångspunkt. Läs mer om hur riksintresset tillgodoses i områdesrekommendationen för Byarna runt Bjursås.

Riksintresse för kommunikationer

De större vägarna samt Bergslagsbanan är av riksintresse för kommunikationer.

Väg

Följande vägar av riksintresse finns inom planområdet: E16, väg 50 och väg 69, delen Falun - Rättvik.

Järnväg

Genom planområdet går Bergslagsbanan som är av riksintresse för kommunikationer.

Det föreslagna dubbelspåret mellan Falun och Borlänge, som är av riksintresse för kommunikation, redovisas av Trafikverket som en korridor som är upp till 400 meter bred. Trafikverket måste precisera hur bred korridoren behöver vara, för att inte i onödan hindra utbyggnad i området kring reservatet. Vi föreslår en minskning av reservatets bredd. Nuvarande reservat kan du se på kartan nedan.

Falu kommun tillgodoser riksintressena för kommunikation

  • Genom tidig kontakt med Trafikverket när kommunen misstänker att en åtgärd kan innebära påtaglig skada på riksintresset.

Riksintresse totalförsvaret

Riksintressen för totalförsvaret omfattar både områden som redovisas öppet och riksintressen som helt eller delvis inte kan redovisas öppet på grund av sekretess. Tillsammans med riksintressena redovisas också så kallade påverkansområden, områden som påverkas av en verksamhet inom ett riksintresseområde. Riksintressena kan ha flera olika syften kopplade till totalförsvaret. Inom planområdet finns tre påverkansområden.

Eftersom inte alla riksintressen kan redovisas öppet av säkerhetsskäl finns det vissa typer av ärenden som alltid ska samrådas med försvarsmakten, exempelvis ska samråd alltid ske med försvarsmakten i ärenden som rör höga objekt.

Påverkansområde Falu skjutfält

Påverkansområdet För Falu skjutfält går delvis in i planområdet på ett mindre område direkt väster om Sundborns Boda. Risk för påtaglig skada på riksintresset kan uppstå om det utförs åtgärder som begränsar verksamheten på skjutfältet, exempelvis uppförande av nya bostäder eller annan störningskänslig bebyggelse inom påverkansområdet. Även större förändringar av bostäder eller annan störningskänslig bebyggelse skulle kunna få samma effekt.

Påverkansområde väderradar

Försvarsmakten och SMHI har gemensam meteorologisk infrastruktur där väderradar är det tydligaste riksintresset. Riksintresset riskerar att skadas av framförallt vindkraftsetableringar för nära väderradaranläggningarna. Inom påverkansområdet ska särskilda analyser göras innan vindkraftsetableringar kan uppföras. Denna fördjupade översiktsplan drar inga nya slutsatser angående vindkraft utan hänvisar till avsnittet om vindkraft i översiktsplan FalunBorlänge Öppnas i nytt fönster.. Samtliga redovisade områden för vindbruk i Falu kommun ligger utanför påverkansområdet.

Övrigt påverkansområde

Övrigt påverkansområde/övrigt riksintresseområde redovisas för ett område mellan Lönnemossa och Ryggen. En mindre del av detta går in i planområdet i anslutning till Gringsbo. Ett övrigt påverkansområde kan inte redovisa den faktiska funktionen med anledning av sekretess. I det aktuella området bedöms förändringstakten vara låg och inga särskilda ställningstaganden bedöms behövas.

Falu kommun tillgodoser riksintressena för totalförsvaret genom nedanstående åtgärder:

  • Nya byggnader, eller stora förändringar av befintliga byggnader, för bostäder eller annan störningskänslig verksamhet ska inte tillåtas om det inte är uppenbart att de inte riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresset för Falu skjutfält.
  • Ärenden remitteras i enlighet med Försvarsmaktens redovisning av vilka ärenden som ska remitteras. Detta innebär bland annat att:
    • Samtliga plan- och lovärenden samt ärenden som rör områdesskydd inom påverkansområde för Falu skjutfält och Övrigt påverkansområde remitteras till Försvarsmakten.
    • Alla ärenden som rör höga objekt remitteras till Försvarsmakten. Höga objekt innebär 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Med sammanhållen bebyggelse avses områden som redovisas som tätort på lantmäteriets översiktskarta, skala 1:250 000.

Sidan uppdaterad 2022-09-22