Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)

I Översiktsplan FalunBorlänge har Falu kommun pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). För att förtydliga vilka platser som är lämpade för strandnära etableringar förtydligas här syfte, användning och förutsättningar för de LIS-områden som ligger inom planområdet.

Om du klickar här öppnas en sammanställning över alla LIS-områden inom planområdet. Pdf, 124.9 kB.

I kartan ovan visas även övriga LIS-områden utanför planområdet, som pekas ut i översiktsplan FalunBorlänge.

LIS-områden ger större möjligheter att bygga strandnära

För att upphäva eller få dispens från strandskyddet måste man ha det som i lagstiftningen kallas ”särskilt skäl”. Utöver det får inte strandskyddets syften - att värna naturvärden och friluftslivet - bli negativt påverkade.

De särskilda skälen är tydligt definierade i lagstiftningen och lämnar inte utrymme för tolkning. I LIS-områden finns det möjlighet att använda två särskilda skäl som inte kan användas på andra platser. Det ena ger möjlighet att bygga nya bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse och det andra ger möjlighet att uppföra byggnader, anläggningar eller göra andra åtgärder som bidrar till landsbygdens utveckling.

För fastighetsägare inom LIS-områden är redovisningen som en möjlig att använda de särskilda skäl kopplade till LIS-områden för dispens i ett enskilt ärende, eller för upphävande av strandskyddet inom en detaljplaneprocess om de önskar göra en förändring. Redovisningen av LIS-områden innebär inte per automatik att området kommer att bebyggas.

Strandskyddet ligger kvar tills det upphävs

I LIS-områden ligger strandskyddet kvar till det upphävs i en detaljplan. Utanför detaljplan kan man ansöka om dispens. Innan en dispens beviljas eller innan strandskyddet upphävs i en detaljplan måste man även pröva hur strandskyddets syften blir påverkade, denna bedömning måste göras på plats. Dessutom måste den sedvanliga lämplighetsprövningen göras för att se om byggnationen i övrigt är lämplig på platsen, exempelvis är det särskilt viktigt att vara medveten om att det även ska göras en sedvanlig lämplighetsprövning när det finns fornlämningar eller jordbruksmark inom ett LIS-område eller när byggnationen kräver anslutning till större väg. Särskilt viktigt är det att i lämplighetsprövningen bedöma risken för översvämning, även om denna till viss del gjorts vid utpekandet av själva LIS-området. Precis som för upphävanden och dispenser enligt andra särskilda skäl krävs en fri passage närmast vattnet när frågan prövas i ett LIS-område.

Inventeringar visar om LIS-områden är lämpliga

När LIS-områdena pekades ut i Översiktsplan FalunBorlänge hade redan kända naturvärden och områden som är viktiga för friluftslivet sorterats bort. I arbetet med den här fördjupade översiktsplanen har noggrannare inventeringar på plats gjorts. Då har vi sett att det i vissa fall finns delar av LIS-områden som inte är lämpliga att bebygga, antingen på grund av att det bedöms strida mot strandskyddets syften eller på grund av andra förutsättningar.

I de fallen väljer vi att justera LIS-områdena. Det gör det tydligare vilka områden som är lämpliga. Dessutom förtydligar vi om det endast är någon särskild användning som är lämplig samt vad syftet med LIS-området är; hur det bedöms kunna stärka utvecklingen på landsbygden. Detta är justeringar som annars skulle behöva göras i samband med upphävande i detaljplan eller vid ansökan om dispens från strandskyddet. LIS-områden för små vattendrag har inte omfattats av inventeringen.

Två nya LIS-områden vid större vatten

Söder om Bjursås finns i Översiktsplan FalunBorlänge ett LIS-område väster om väg 69 vid sjön Nässmälingen. Det området är i princip redan utbyggt och i närheten finns önskemål om att kunna utvidga verksamhetsområdet. Detta område tas bort och ersätts med ett mindre område öster om väg 69 vid sjön Rappsmälingen.

I Svärdsjö tillkommer ett LIS-område vid Svärdsjön och Borgärdesströmmen för framtida bostadsutbyggnad på längre sikt.

Nya LIS-områden för små vattendrag

För att möjliggöra den bebyggelseutveckling som redovisas i tätorterna kan det uppstå behov av att upphäva strandskydd eller på dispens från strandskydd för små vattendrag inne i tätorterna. Därför har nya LIS-områden med syfte att möjliggöra en ändamålsenlig tätortsutveckling pekats ut i flera av tätorterna inom planområdet.

I Bjursås, Enviken, Danholn och Sågmyra tillkommer LIS-områden för små vattendrag för att möjliggöra fortsatt tätortsutveckling i centrala delar av respektive ort.

I Grycksbo och Boda tillkommer LIS-områden för små vattendrag för de nya bostadsområden som föreslås.

I anslutning till Bjursås skicenter tillkommer också ett LIS-område för små vattendrag för att möjliggöra fortsatt utveckling av skidområdet med tillhörande servicefunktioner och bostäder.

Det tillkommande LIS-området i Bjursås är ganska stort och omfattar i princip hela de centrala delarna av tätorten. Även LIS-området vid Bjursås skicenter är förhållandevis stort. Övriga LIS-områden för små vattendrag är av begränsad omfattning.

De nya LIS-områdena får begränsad påverkan

Av de LIS-områden som införs för små vattendrag är alla utom två inte särskilt stora geografiskt. Dessutom finns det redan bebyggelse i alla utom ett av dessa områden. Därför är bedömningen att de LIS-områden som tillkommer för små vattendrag får liten påverkan på strandnära miljöer kring små vattendrag i kommunen som helhet.

I Bjursås ökar andelen strand som pekas ut som LIS-område vid sjön Rappsmäligen, men minskar vid Nässmälingen. I kommunen och området kring Bjursås som helhet bedöms därför inte tillgången till strandzoner påverkas av ändringarna.

I Svärdsjö påverkas tillgången till strandzoner lite vid Borgärdesströmmen, mot Svärdsjön är området avskilt med en större väg. Eftersom Borgärdesströmmen är ett viktigt grönområde är utformningen av området viktigt för att det nya LIS-området ska få så lite påverkan som möjligt på tillgången till strandzoner längs Borgärdesströmmen.

Så har utpekandet av LIS-områden skett

LIS-områdena pekades första gången ut i översiktsplan FalunBorlänge från 2014.

Om du klickar här kommer du till avsnittet om LIS-områden i översiktsplan FalunBorlänge. Öppnas i nytt fönster.

Utgångspunkten för redovisning av LIS-områden i översiktsplanen har varit att utgå från befintliga bebyggelsestråk. LIS-områden har identifierats inom bebyggelsestråk i de delar av kommunerna som ligger utanför de två städerna och utanför mindre tätorter där det kan bli aktuellt med planerad bebyggelseutveckling som kräver stöd i detaljplan. Dessutom har områden identifierats i några andra mindre orter, vid några större sjöar och där det idag finns gällande detaljplaner. Vissa områden där det idag är svårt att ordna avlopp finns med, men de kommer inte att kunna bebyggas förrän det finns hållbara lösningar på avloppsproblemen. Metoden i översiktsplan Falun Borlänge för att välja ut och avgränsa LIS-områden gjordes som en GIS-analys. Den var det första steget i utsökningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. När nya områden har pekats ut i denna fördjupade översiktsplan så har det istället skett efter platsbesök men fortfarande utifrån kriterierna i översiktsplan FalunBorlänge.

Var LIS-områden har pekats ut

Vid bedömningen av var det ska redovisas LIS-områden har det lagts särskild vikt på omgivningen till de mindre tätorter där det finns offentlig och/eller kommersiell service, eftersom utveckling där bedöms kunna bidra till ökad ekonomisk aktivitet på orten eller i bygden.

De tätorter inom planområdet som bedömdes som särskilt viktiga är Sågmyra, Bjursås, Grycksbo, Enviken (Rönndalen), Linghed och Svärdsjö (Borgärdet). I dessa tätorter finns det oftast dagligvaruaffär/drivmedelsförsäljning och/eller förskola, skola med förskoleklass/låg-mellanstadienivå och ibland även annan kommersiell eller offentlig service. Möjlighet till förtätning och bebyggelseutveckling inom och i anslutning till dessa orter är därför önskvärd för att servicen, näringsliv och lokal arbetsmarknad ska kunna behållas.

Bebyggelsestråk har identifierats där det finns bebyggelse längs kollektivtrafikhuvudstråk. GIS-analysen gjordes med utgångspunkt från hållplatslägen och läget för befintliga byggnader. De flesta av kommunernas mindre tätorter med färre än 3 000 invånare ligger längs stråken. De tätorter som inte ligger i anslutning till kollektivtrafikhuvudstråk har lagts till, liksom några småorter där det finns dagligvaruhandel eller skola. I nästa steg av analysen har sjöar sökts ut som ansluter till de skapade bebyggelsestråken.

Utanför bebyggelsestråken och tätorterna identifierades LIS-områden också vid några större sjöar och i ytterligare några små orter/områden där det finns gällande detaljplaner/områdesbestämmelser. För dessa sjöar och småorter/planområden är det känt att det finns viss efterfrågan på att få bygga i strandlägen eller att det finns kända pågående utvecklingsprojekt som kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Strandskydd kommer också att återinträda om en detaljplan/områdesbestämmelse upphävs eller ersätts av en ny, vilket är ännu ett skäl till att en del av områdena tas med. De större sjöarna inom planområdet är Bjursen och Rogsjön.

Vid Rogsjön gäller tills vidare också kommunala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda sjön som ytvattentäkt, vilket påverkar vilka åtgärder som kan göras i området.

Områden där LIS-områden inte pekats ut

I de delar av kommunerna som redovisas som stora opåverkade områden (skogsbruk/stort opåverkat område) eller områden för vindbruk/skogsbruk redovisas inte LIS-områden med hänvisning till att markanvändningen där ska prioriteras för annat. LIS-områden redovisas inte heller i de delar av de strandskyddade områdena där det är risk för översvämning (högsta beräknade flöde) eller erosion. Med hänvisning till översvämningsrisken omfattar vissa LIS-områden också enbart delar av hundrameterszonen uppe på land.

De strandområden som har kända höga natur- och rekreations/friluftslivsvärden redovisas inte som LIS-område då det strider mot strandskyddets syften. Helt orörda sjöar redovisas inte. Vidare har även vissa andra delar av stränderna undantagits, bland annat in- och utloppsområden, uddar och områden inom 100 meter från riksintressen för kommunikationer (vägar och järnväg) och områden inom 100 meter från riksintressen för energiproduktion.

Redovisningen av LIS-områden är översiktlig

Redovisningen av LIS-områden är översiktlig och avgränsningen av områdena är inte avsedd att användas på fastighetsnivå. Syftet med LIS-området och syftet med LIS-områdets avgränsning ska värderas högre än den digitala redovisningen.

Den översiktliga redovisningen och behovet av att göra LIS-områdena läsbara även i mindre skalor innebär att vissa områden som inte är lämpliga att ta i anspråk ändå kan redovisas inom större LIS-områden, det gäller exempelvis små uddar, in- och utlopp för mindre vattendrag och områden där det finns hotade arter, men där omfattningen eller placeringen är okänd. Dessa värden måste istället hanteras i samband med upphävande eller dispens.

Sidan uppdaterad 2022-09-22