Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Dricksvattenförsörjning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Ett långsiktigt skydd av grund- och ytvattenförekomster är avgörande för att bevara en god dricksvattenkvalitet.

Vattenförsörjningsintressen

I den regionala vattenförsörjningsplanen redovisas vattenförsörjningsintressen och klassificeras utifrån uttagskapacitet och kvalitet på vattnet. Inom planområdet finns grundvattenförekomster av klass 2 som är viktiga att skydda både för nutida och framtida dricksvattenförsörjning. Det finns även grundvattenförekomster av klass 3. De vattenförsörjningsintressen som pekats ut i den regionala vattenförsörjningsplanen har avgränsats med hjälp av SGUs avgränsning för vattenförekomster som grund, för Svärdsjöåsen finns även en mer detaljerad grundvattenkartering. Falu Energi & Vatten har även arbetat vidare med avgränsningen och prioriterat vikten av olika områden inom vattenförsörjningsintressena. Detta arbete ligger till grund för de avvägningar som gjorts. Det är viktigt av säkerhetsskäl att inte redovisa allt för detaljerad information om dricksvattenresurser, men de avgränsningar som redovisas i planförslaget är inte mer detaljerade än att de fortfarande kan redovisas öppet.

Kartan nedanför visar avgränsningen av vattenförsörjningsintressena så som dom presenterades i den regionala vattenförsörjningsplanen.

De långa avstånden på Faluns landsbygd gör det extra viktigt att skydda de dricksvattenresurser som finns eftersom överföringsledningar från andra dricksvattenresurser riskerar att bli mycket kostsamma med hänsyn till befolkningstätheten. Detta är särskilt viktigt att beakta i de norra kommundelarna. Områden som bedöms vara extra viktiga för dricksvattenförsörjningen i kommunen pekas därför ut som teknisk anläggning, vattenförsörjning i användningskartan.

Dricksvatten skyddas också genom väl fungerande VA-lösningar. Du kan läsa mer om det på sidan Vatten och avlopp.

Om du klickar här kommer du till sidan Vatten och avlopp.

Vattenskyddsområden

För befintliga eller framtida vattentäkter kan länsstyrelsen eller kommunen inrätta vattenskyddsområden. Det kan vara en grundvattentillgång eller en ytvattentillgång. Till vattenskyddsområdet finns det föreskrifter som talar om vad som är tillåtet och inte inom vattenskyddsområdet. Vattenskyddsområdet kan vara indelat i olika zoner.

Det finns vattenskyddsområden för de allmänna vattentäkterna men många större gemensamma enskilda vattentäkter saknar skydd. Det pågår en översyn av hur de större gemensamma enskilda vattentäkterna ska skyddas.

Vattenskyddsområden kan ändras och det är viktigt att använda uppdaterad information vid bedömningen av vad som är lämpligt inom ett område. Information om vattenskyddsområdepå karta finns exempelvis i Länsstyrelsen Dalarnas karttjänst Planeringsunderlag i Dalarna.

Om du klickar här öppnas hemsidan för Länsstyrelsens karttjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktning för Dricksvattenförsörjning

  • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning får ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning tillkomma om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen.
  • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning som omfattar befintlig bebyggelse är det viktigt att kommunen, verksamhetsutövare och fastighetsägare tar ansvar för att försäkra sig om att de åtgärder de gör i området inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. För åtgärder som inte kräver exempelvis lov, anmälan eller tillstånd rekommenderas vid minsta osäkerhet en kontakt med Falu kommun och Falu Energi & Vatten.
  • I områden som pekats ut som annan användning samtidigt som de uppmärksammats som viktiga för vattenförsörjning ska fortfarande dricksvattenresursens behov av skydd värderas högt. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock andra typer av allmänna intressen eller åtgärder inom pågående användning vara möjliga att genomföra i dessa områden om eventuella risker kan hanteras på ett bra sätt.
Sidan uppdaterad 2022-09-22