Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

El, bredband och fjärrvärme

El

I princip all nyetablering kräver idag el och elnätet är väl utbyggt. Äldre hus eller husgrupper som ligger avsides kan fortfarande sakna koppling till elnätet. Oftast används dessa enbart som fritidshus.

Vissa verksamheter är elintensiva. För att etablera sådana kan det behövas investeringar i elnätsstrukturen. Varje sådan etablering måste därför bedömas på den enskilda platsen. Att ett område pekas ut som lämpligt för verksamheter/industri betyder inte per automatik att det är lämpligt för elintensiv verksamhet.

Delar av ledningsnätet är nationellt eller regionalt och viktigt för fler än den kommun det passerar genom. Läs mer om större ledningar under avsnittet Strålning.

Bredband

Som stöd till bredbandsutbyggnaden i kommunen finns det en kommunal bredbandsgrupp. Bredbandsgruppen samordnar och prioriterar utbyggnadsområden i samråd med de som bygger ut näten. Bredbandsgruppen stöttar också boende och föreningar i utbyggnaden av de lokala näten.

I de tätorter och övriga bebyggelseområden som ligger inom planområdet är utbyggnaden av bredband till stor del redan klar eller inplanerad.

Fjärrvärme

Inom planområdet finns lokala fjärrvärmenät i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. Vanligtvis försörjer de området kring skola, förskola och andra kommunala verksamheter samt bostäder i närheten.

Planeringsinriktning för El, bredband och fjärrvärme

  • Nya bostadsområden eller områden för mer koncentrerad förtätning av befintlig bebyggelse ska kunna kopplas till el och bredband.
  • Möjligheten till etablering av elintensiv verksamhet måste alltid bedömas i varje enskilt fall utifrån möjligheterna till eluttag och/eller investeringar i elnätet.
Sidan uppdaterad 2022-09-22