Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Teknisk försörjning

Vatten

Större delen av bebyggelsen i kommunens tätorter förses med allmänt (kommunalt) vatten. Inom planområdet får Danholn, Toftbyn och Karlsbyheden sitt dricksvatten från vattentäkten i Lennheden i Borlänge. Det är samma vatten som finns i Falu tätort och i Borlänge. Övriga områden får idag sitt vatten från Enviken, Svärdsjö, Aspeboda och Årboheden i Sågmyra. Utbyggnad pågår för att bygga ut en vattenledning som kopplar samman även Grycksbo med vattnet från Lennheden. Årboheden planeras även fortsättningsvis att förse Sågmyra och Bjursås med vatten och kommer även att vara en reservvattentäkt för Grycksbo.

På landsbygden finns många enskilda vattentäkter, både större och mindre. Enskilda vattentäkter kan vara antingen för en fastighet eller delas av flera fastigheter genom en gemensamhetsanläggning.

Det finns lämningar efter gruvnäringen på flera platser inom planområdet. Det är viktigt att nya bostäder som kräver enskilda vattentäkter inte lokaliseras så att vattenförsörjningen baseras på vattentäkter som riskerar att påverkas av urlakning från gruvvarp och slagg med sulfid mineral.

Spillvatten (avlopp)

Större delen av bebyggelsen i kommunens tätorter är även kopplad till det allmänna nätet för spillvatten. Inom planområdet finns reningsverk i Bjursås, Boda, Enviken, Grycksbo, Linghed och Sågmyra. Utbyggnad av spillvattenledning pågår så att både Grycksbos och Bjursås spillvatten istället ska tas omhand vid Främby avloppsreningsverk i Falun.

Främby avloppsreningsverk bedöms ha tillräcklig kapacitet för den tillkommande belastningen. Men man är då på gränsen för vad verket klarar av och vad tillståndet medger. Räknar man in den planerade utbygganden av Falu tätort som redovisas i den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området kring Varpan innebär det att reningsverket måste byggas ut. Det behövs också ett nytt tillstånd. Främby avloppsreningsverk är till stora delar ålderstiget och i behov av upprustning. Det har därför påbörjats ett arbete med att söka tillstånd och planera för andra åtgärder och framtida utformning av Främbys avloppsreningsverk. Genom detta arbete kan man klara kommande belastningar och säkra möjligheterna att ta hand om spillvatten med planerad tillväxt.

VA-plan

Kommunens VA-plan, som redovisar en utbyggnadsplan med utbyggnad av flera befintliga bebyggelseområden inom den fördjupade översiktsplanen, är i behov av omarbetning. Behovet beror framförallt på att de ekonomiska förutsättningarna har ändrats sedan VA-planen togs fram 2014. Någon omarbetning har ännu inte påbörjats och tidplan och inkluderade områden för den framtida utbyggnaden är därför osäker. Osäkerheten gör att det inte pekas ut områden för nya bostäder i vissa delar av Aspeboda kommundel eftersom det är viktigt att göra en bedömning i varje enskilt fall avseende lämpligheten. Läs den befintliga VA-planen här, från samma sida kommer du också kunna följa vad som händer när det blir aktuellt att arbeta om VA-planen.

Dagvatten

Endast mindre områden i tätorterna inom planområdet ingår idag i verksamhetsområde för allmänt dagvatten. I de större tätorternas centrala delar, där stor andel av marken är hårdgjord eller bebyggd, kan dagvattnet behöva hanteras gemensamt genom ett allmänt dagvattennät.

Det är viktigt att dagvatten hanteras på rätt sätt. Vid nya exploateringar ska ytor för omhändertagande av dagvatten avsättas redan i detaljplaneskedet. Dagvattnet ska ses som en resurs som kan användas för att skapa attraktiva miljöer. Om det är möjligt ska dagvattnet tas omhand lokalt. Infiltration av dagvatten upprätthåller den naturliga vattenbalansen i området och kan också bidra till att rena dagvatten som är måttligt förorenat.

Vid exploatering i områden med höga metallhalter och slaggutfyllnader ska dock inte dag- och dräneringsvatten infiltreras i marken då detta leder till att metaller utlakas till vattendrag.

Läs mer om vattenkvalitet i avsnittet Yt- och grundvatten på sidan om Luft och vatten

El

I princip all nyetablering kräver idag el och elnätet är väl utbyggt. Äldre hus eller husgrupper som ligger avsides kan fortfarande sakna koppling till elnätet. Oftast används dessa enbart som fritidshus.

Vissa verksamheter är elintensiva. För att etablera sådana kan det behövas investeringar i elnätsstrukturen. Varje sådan etablering måste därför bedömas på den enskilda platsen. Att ett område pekas ut som lämpligt för verksamheter/industri betyder inte per automatik att det är lämpligt för elintensiv verksamhet.

Delar av ledningsnätet är nationellt eller regionalt och viktigt för fler än den kommun det passerar genom. Läs mer om större ledningar under avsnittet Strålning.

Fjärrvärme

Inom planområdet finns lokala fjärrvärmenät i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. Vanligtvis försörjer de området kring skola, förskola och andra kommunala verksamheter samt bostäder i närheten.

Bredband

Som stöd till bredbandsutbyggnaden i kommunen finns det en kommunal bredbandsgrupp. Bredbandsgruppen samordnar och prioriterar utbyggnadsområden i samråd med de som bygger ut näten. Bredbandsgruppen stöttar också boende och föreningar i utbyggnaden av de lokala näten.

I de tätorter och övriga bebyggelseområden som ligger inom planområdet är utbyggnaden av bredband till stor del redan klar eller inplanerad.

Planeringsinriktning för Teknisk försörjning

  • Nya bostadsområden eller områden för mer koncentrerad förtätning av befintlig bebyggelse ska kunna kopplas till el, bredband och allmänt VA, alternativt till större gemensamhetsanläggning för spillvatten.
  • Möjligheten till etablering av elintensiv verksamhet måste alltid bedömas i varje enskilt fall utifrån möjligheterna till eluttag och/eller investeringar i elnätet.
Sidan uppdaterad 2021-10-04