Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utsikt Linghed

Mark- och vattenanvändning

Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan redovisa grunddragen i användningen av mark- och vattenområden. Planläggningen ska också främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.

Avsnittet Mark- och vattenanvändning fokuserar på att beskriva förslag till förändringar och lämplig utveckling inom planområdet.

I Användningskartan redovisas kommunens förslag till användning för alla områden som ingår i den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden. Varje yta inom planområdet har en användning och varje användning med tillhörande planeringsinriktningar finns beskriven.

Under Områdesrekommendationer finns beskrivningar av tätorter med kommunal service inom planområdet och vissa andra områden. Där förklaras hur avvägningar har gjorts och det finns en beskrivning av kommunens syn på hur bebyggelse ska utvecklas.

Under Bo och leva redovisas mer i detalj hur kommunen ser på bostäder och service. Läs mer om bostäder och service här.

Områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är områden där kommunen anser att det är lämpligt med större möjligheter till strandskyddsdispens. Avsnittet med en samlad karta över de LIS-områden som ingår i planområdet samt en kort beskrivning av de justeringar som gjorts från Översiktsplan FalunBorlänge finns under avsnittet Hänsyn, du hittar det här.

Sidan uppdaterad 2021-10-04