Dela sidan på sociala medier

Utvecklingsinriktning

Att redovisa möjlig mark för framtida bostadsbyggande för att klara dagens och morgondagens behov är en viktig del av denna fördjupade översiktsplan för delar av landsbygden. Men landsbygdens bebyggelseutveckling är mer komplex än att bara räkna nya invånare och nya bostäder. Fritidshus omvandlas till permanentboende och äldre utan barn flyttar ut ur villan för att ge plats åt en barnfamilj. Statistiken pekar på att landsbygden ofta växer i den bebyggelse som redan finns.

En beskrivning av landsbygdens framtida utveckling

Den mesta nybyggnationen på landsbygden sker inte i stora villaområden utan på helt andra platser. Eftersom bebyggelsen på landsbygden är glesare än i staden finns det fler alternativ och fler valmöjligheter här för den som vill bygga sitt hus. Alla önskemål kan inte förutsägas och därför lägger planen inte bara fokus på att peka ut nya områden för bostäder och verksamheter, utan beskriver också hur olika områden och orter på landsbygden ser ut och fungerar idag samt hur de ska utvecklas i framtiden.

Den fördjupade översiktsplanens strategiska del

På sidorna i avsnittet Utvecklingsinriktning redovisas och illustreras den mer strategiska delen av den fördjupade översiktsplanen. Kommunens långsiktiga intentioner beskrivs i grova drag. Områden, platser och stråk dit kommunen framför allt vill styra utvecklingsinsatser lyfts fram och på utvecklingskartan visas en samlad bild av kommunens utvecklingsutvecklingsinriktning för planområdet.

Under respektive rubrik beskrivs utvecklingsinriktningen inom varje tema mer i detalj.

Sidan uppdaterad 2021-09-13