Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer tittar ut över Falun

Fördjupad översiktsplan Falu tätort och området runt Varpan - UTSTÄLLNINGSVERSION

Fördjupad översiktsplan klar för utställning

Under våren 2017 var ett förslag till fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan ute på samråd. Under samrådstiden kom det in ca 175 yttranden varav ca 130 från allmänheten. Yttrandena finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Ta del av samrådsredogörelsen under rubriken Om planen.

Efter samrådet har planförslaget bearbetats och kompletterats. Alla övergripande resonemang om den strategiska utvecklingen av planområdet samt strategier och planeringsinriktningar har samlats under rubriken Utvecklingsstrategi.

Under rubriken Användning redovisas kommunens syn på grunddragen i användningen av mark och vatten. Här finns även en karta som beskriver den framtida användningen.

Dessutom har kunskapsunderlaget bearbetats och kompletterats med ytterligare information om ekosystemtjänster och kulturmiljöfrågor.

Ett antal av de framtida bostadsprojekt som redovisades under samrådet har utgått och några andra har tillkommit.

Det bearbetade förslaget är nu klart att ställas ut. Läs mer om utställningen under rubriken Om planen.

Bild som visar var i processen vi är

Falun växer

Om tio år beräknas vi vara fler än 41 300 som bor i Falu tätort. Det är 2 700 fler än idag. Om 20 år är vi 44 000 eller kanske ännu fler. Hur ska vi planera så att Falun blir en ännu trevligare stad att bo och leva i?

Falun är tillsammans med Borlänge, Dalarnas regionala centrum. Tillsammans planerar vi för att få nya invånare och nya arbetsplatser till FalunBorlänge. Nu tar vi fram fördjupade översiktsplaner för städerna. I en fördjupad översiktsplan visar man hur olika markområden och vattenområden ska användas på lång sikt. Var vill vi att bostäder, arbetsplatser, parker och gator m.m. ska finnas om 20 år?

Falun har flera övergripande program och planer som är vägledande för den fysiska planeringen. Följ länkarna under "Läs mer" till respektive dokument.

Det här vill vi i Falun:

  • Bygga 4 000 nya bostäder fram till 2035.
  • Skapa ett transportsystem som gör att människor ska kunna resa och varor transporteras på ett långsiktigt hållbart sätt. Trafiksystemet ska vara säkert och utsläppsneutralt. Göra det lättare att gå, cykla och åka kollektivt. Fortsatt god tillgänglighet till centrum för den som behöver åka bil.
  • Grön- och blåstrukturen är en resurs som ska tas tillvara.
  • Världsarvet är en tillgång och inte ett hinder för stadens utveckling.
  • Göra det lättare att mötas.
Sidan uppdaterad 2018-01-30