Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera barn som håller varandra i händerna

Frågor och svar om flyktingar

Frågor om flyktingar

Klicka på den fråga du önskar få besvarad.

 • Vad är skillnaden mellan flyktingar och asylsökande?

  Flyktingar är i dagligt tal ett begrepp som används om alla som söker skydd i Sverige av olika skäl. En person som kommer till Sverige och som flyr från förföljelse och krig har rätt att söka asyl . Det är Migrationsverket som utreder och tar beslut om den som söker asyl ska få stanna i Sverige.När man fått beslut om permanent uppehållstillstånd har man rätt att vistas i Sverige på obestämd tid. Tillfälligt uppehållstillstånd ger rätten att vistas i Sverige under den tid uppehållstillståndet gäller. Vanligtvis 13 månader eller 3 år. Flyktingar som sökt asyl och fått uppehållstillstånd anvisas till en kommun. Falun tar emot flyktingar som fått uppehållstillstånd efter dialog med Migrationsverket och när det finns möjlighet att erbjuda boende.Nyanlända invandrare” kallas i princip alla som fått uppehållstillstånd i Sverige.
  De som har fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, andra skyddsbehov och vissa av deras anhöriga omfattas av Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och har möjlighet att delta i särskild introduktion som svenska för invandrare, Sfi och samhällsorientering och erhålla etableringsersättning. Ansvarig för etableringen är sedan år 2010 Arbetsmarknadsverket.
  Den som kommer från ett land utanför EU och vill arbeta, gästforska eller studera i Sverige måste ansöka om uppehållstillstånd.
 • Vad menas med asyl?

  Enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna har alla rätt att söka asyl i ett annat land. De flesta flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl kommer till en flyktingförläggning men en del väljer att bo hos släktingar eller vänner. De bör så snabbt som möjligt få kontakt med Migrationsverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att registrera sin ansökan om asyl. Man kan alltså inte hindra någon från att söka asyl då det är en mänsklig rättighet att söka och få skydd, men också att få leva tillsammans och bilda familj med vem man vill.
 • Vilket ansvar har kommunen och vilket har Migrationsverket?

  Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige till dess ärendet är prövat. Migrationsverket har därför ansvar att ordna mat och boende för asylsökande som inte kan ordna det själva.Kommuner har ansvar att ta hand om de barn (under 18 år) som kommer utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.När det gäller vuxna som söker asyl har kommunen ansvar för deras barns skolgång och att erbjuda förskola för barn 3–5 år.
 • Är det kommunen som avgör hur många flyktingar vi tar emot?

  När det gäller asylboenden är det Migrationsverket som upphandlar boenden hos privata anordnare. Det kan innebära att kommunen får information först när upphandlingen är klar. Asylboenden är en statlig angelägenhet men berör kommunen när det gäller barnens skolgång. Migrationsverket har också börjat undersöka möjligheten att offentlig sektor kan ordna asylboenden.Det finns ingen lag idag som tvingar kommuner att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige men Falun har valt att göra det och startade också kommunala boenden för ensamkommande barn 2007. Idag måste alla kommuner ta emot ensamkommande barn.

  Antalet flyktingar som en kommun tar emot utgår från rekommendationer från Länsstyrelsen. En viktig fråga i sammanhanget är möjligheten till boende för familjerna som kommer. Tillgången till fastigheter och lägenheter är en anledning till att asylboenden finns i kommuner där man tidigare haft ett överskott på lägenheter.
  2014 skrev Falu kommun en överenskommelse med Länsstyrelsen Dalarna, som innebar att kommunen ska ta emot 152 flyktingar. Ett avtal slöts också om att tillhandahålla 40 platser för ensamkommande barn, varav 27 för asylsökande.
 • Hur många asylsökande har vi tagit emot i Falu kommun i år?

  Den frågan kan kommunen bara svara på när det gäller ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. En bedömning är att Falun har ett 100-tal personer som söker asyl (september 2015). Att siffran är låg beror på att det inte finns någon flyktingförläggning i Falu kommun.Redan i september 2015 har Falun tagit emot de 152 flyktingar som överenskommelsen med länsstyrelsen omfattar. Vi har i dagsläget 43 asylsökande ensamkommande barn. Det ändras dock för varje dag eftersom det kommer 2 – 4 barn varje vecka.
 • Varför tar Falun inte emot fler?

  Det huvudsakliga skälet är brist på bostäder. Många orter utanför storstadsområdena hade under 1990-talet överskott på bostäder och sjunkande befolkning. Vissa orter i Bergslagen/södra Dalarna rev hus i sina miljonprogramsområden. En annan väg att gå var att upplåta bostäder till flyktingar och att hyra ut till företag som startade asylboenden. Så har inte situationen varit i Falun. Här har kommunledningen försökt balansera mottagande av antalet flyktingar till bostads- och arbetsmarknadsläget.

 • Från vilka länder kommer de asylsökande?

  De flesta asylsökande till Sverige kommer från Syrien, Eritrea, statslösa, Afghanistan och Somalia (i fallande ordning). När det gäller ensamkommande barn kommer de flesta från Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien (i fallande ordning).
 • Hur bor de asylsökande i Falun?

  Asylsökande ensamkommande barn bor i kommunala stödboenden, Kombo, om de är 16 år fyllda. Är de yngre än 16 år bor de i familjehem. Vuxna asylsökande bor vanligtvis hos släktingar eller vänner. Falun har inte någon flyktingförläggning.
 • Varför kan det ta så lång tid att få uppehållstillstånd?

  Att väntetiderna blir långa beror på ett ökande antal flyktingar som söker asyl. Sverige är vid sidan av Tyskland det land i EU som i förhållande till befolkningen tar emot flest flyktingar. Den svenska regeringen har uttalat att ambitionen är att samtliga länder i EU bör fördela ansvaret för flyktingar, detsamma gäller också svenska kommuner, där det idag inte är ett måste för alla kommuner att ta emot flyktingar.
  Migrationsverket handlägger inte bara asylärenden på grund av att flyktingar söker skydd. De handlägger också ärenden som handlar om arbetskraftsinvandring, gästforskare och utländska studenter som söker uppehållstillstånd på grund av studier vid svenska universitet. Antalet arbetskraftsinvandrare var 2014 cirka 14 000, antalet gästforskare och deras anhöriga cirka 19000 och antalet studenter runt 10 000. Antalet flyktingar och anhöriga som fick asyl år 2014 var cirka 45 000. Ca 76 procent av dem som söker asyl erhåller asyl.

 • Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn?

  Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem.Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som bevakar barnens rättigheter och ansvarar för barnets ekonomi. Den gode mannen har kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet till dess hen är myndig, alltså 18 år.
 • Hur mycket ersättning får de asylsökande?

  Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:
  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)
  Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.
 • Hur ser asylprocessen ut?

  För mer information om asylprocessen besök Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vad kan man göra som privatperson?

  Det finns många olika sätt som du som privatperson kan hjälpa till. Här har vi samlat några tips på vad du kan göra att hjälpa till flyktingar i Falu kommun.Kommunen rekommenderar att människor som vill söka asyl i Sverige och som ännu inte kommit i kontakt med myndigheter - snarast kontaktar Migrationsverket. Detta är med hänsyn till människornas säkerhet och för att de människor som anländer ska få den hjälp de behöver.Kontakt
  Vid akuta behov utanför kontorstid ring:
  Socialförvaltningens jour på telefon: 112
  Migrationsverket, telefon: 0771-235 235

Frågor om Öppna ditt hem

Klicka på den fråga du önskar få besvarad.

 • Kontrollerar kommunen att hyresgästen sköter sig?

  Nej. Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder.
 • Hur kan jag säga upp avtalet, om jag vill det sen?

  Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder. Hyreskontraktet styr uppsägningen av avtalet.
 • Finns det möjlighet att veta hur länge varje flykting kommer stanna?

  Många stannar länge i sina bostäder. Men det beror på utbudet av bostäder, och individens egen vilja. Oftast beror flyttar på förändrad arbetssituation eller arbetsbyte.
 • Kan jag som hyresvärd sätta en begränsad hyrestid?

  Ja. Det som avtalas i hyreskontraktet gäller. Det är samma regler som gäller, som vid all uthyrning av bostäder.
 • Är det meningen att jag ska hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

  Nej. Hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster. Hyran kan dock inte vara oskälig.
 • Finns det garantier för att hyran kommer att betalas?

  Flyktingar får en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning. Däremot kan inte kommunen ge några garantier för att hyran kommer att betalas.

 • Finns det några särskilda behov som jag behöver tänka på när det gäller nyanlända flyktingar?

  Det kan behövas mer och tydligare information och introduktion i boendet på grund av språksvårigheter.
 • Är det kommunen eller flyktingen som är hyrestagare?

  Det är flyktingen. Kommunen kommer inte att förmedla bostäder i andra hand.
 • Är det möjligt att ”testa” att hyra ut? Till exempel under en kortare period, innan jag bestämmer mig?

  Nyanlända flyktingar behöver ett så långvarigt boende som möjligt, för att se till att de får bra sociala kontakter, relationer och skolgång med mera.
 • Hur förmedlas bostäderna? Är det kommunen som bestämmer vem som får vilken bostad?

  Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut till. Projektledaren för Öppna ditt hem tar emot samtal från dig som vill hyra ut, och lämnar sen erbjudande till de personer eller familjer som har passande behov. Ansvarig för Öppna ditt hem hjälper också till att ordna ett första möte mellan hyresvärden och hyresgästen.

 • Finns det en ansvarig kontaktperson på kommunen som jag kan höra av mig till?

  Vänligen kontakta:
  Sofia Källberg
  Öppna ditt hem
  Falu kommun

Sidan uppdaterad 2019-09-19