Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera barn som håller varandra i händerna

Frågor och svar om flyktingar

På den här sidan hittar du:

Frågor om flyktingar

Klicka på den fråga du önskar få besvarad.

 • Vad är skillnaden mellan flyktingar och asylsökande?

  Flyktingar är i dagligt tal ett begrepp som används om alla som söker skydd i Sverige av olika skäl. En person som kommer till Sverige och som flyr från förföljelse och krig har rätt att söka asyl . Det är Migrationsverket som utreder och tar beslut om den som söker asyl ska få stanna i Sverige.När man fått beslut om permanent uppehållstillstånd har man rätt att vistas i Sverige på obestämd tid. Tillfälligt uppehållstillstånd ger rätten att vistas i Sverige under den tid uppehållstillståndet gäller. Vanligtvis 13 månader eller 3 år. Flyktingar som sökt asyl och fått uppehållstillstånd anvisas till en kommun. Falun tar emot flyktingar som fått uppehållstillstånd efter dialog med Migrationsverket och när det finns möjlighet att erbjuda boende.Nyanlända invandrare” kallas i princip alla som fått uppehållstillstånd i Sverige.
  De som har fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, andra skyddsbehov och vissa av deras anhöriga omfattas av Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och har möjlighet att delta i särskild introduktion som svenska för invandrare, Sfi och samhällsorientering och erhålla etableringsersättning. Ansvarig för etableringen är sedan år 2010 Arbetsmarknadsverket.
  Den som kommer från ett land utanför EU och vill arbeta, gästforska eller studera i Sverige måste ansöka om uppehållstillstånd.
 • Vad menas med asyl?

  Enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna har alla rätt att söka asyl i ett annat land. De flesta flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl kommer till en flyktingförläggning men en del väljer att bo hos släktingar eller vänner. De bör så snabbt som möjligt få kontakt med Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att registrera sin ansökan om asyl. Man kan alltså inte hindra någon från att söka asyl då det är en mänsklig rättighet att söka och få skydd, men också att få leva tillsammans och bilda familj med vem man vill.
 • Vilket ansvar har kommunen och vilket har Migrationsverket?

  Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige till dess ärendet är prövat. Migrationsverket har därför ansvar att ordna mat och boende för asylsökande som inte kan ordna det själva.Kommuner har ansvar att ta hand om de barn (under 18 år) som kommer utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.När det gäller vuxna som söker asyl har kommunen ansvar för deras barns skolgång och att erbjuda förskola för barn 3–5 år.
 • Är det kommunen som avgör hur många flyktingar vi tar emot?

  När det gäller asylboenden är det Migrationsverket som upphandlar boenden hos privata anordnare. Det kan innebära att kommunen får information först när upphandlingen är klar. Asylboenden är en statlig angelägenhet men berör kommunen när det gäller barnens skolgång.Idag måste alla kommuner ta emot ensamkommande barn enligt ett fördelningstal. För 2019 är Falu kommuns tal 5,94 promille. Då det förväntas komma 1000 ensamkommande barn till Sverige under 2019 blir Falu kommuns tilldelning ca 6 barn.Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, även kallad bosättningslagen, gäller för alla kommuner i Sverige och innebär att vissa nyanlända invandrare ges bosättning genom anvisning till en kommun. Lagen gäller en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt:
  1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
  2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
  3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen.
  Alternativt:
  1. beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 2 §, och
  2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.
  Falun kommuns andel 2019 är 80 personer.
 • Hur många asylsökande har vi tagit emot i Falu kommun i år?

  När det gäller ensamkommande asylsökande barn och ungdomar är svaret 4 stycken fram till augusti 2019. Falu kommun har totalt 55 personer, vuxna och barn, som söker asyl (augusti 2019). Att siffran är låg beror på att det inte finns någon flyktingförläggning i Falu kommun samt att inflödet av flyktingar har mattats av markant.
 • Varför tar Falun inte emot fler?

  Det huvudsakliga skälet är att det inte kommer så många personer till Sverige och Falun i nuläget och att de som kommer in fördelas utifrån kommunernas arbetsmarknadsstatistik, tidigare mottagande och befolkningsstorlek.
 • Från vilka länder kommer de asylsökande?

  De flesta asylsökande till Sverige kommer flest från Syrien, Iran och Irak (i fallande ordning). När det gäller ensamkommande barn kommer de flesta från Syrien, Marocko och Somalia (i fallande ordning).
 • Hur bor de asylsökande i Falun?

  Asylsökande ensamkommande barn bor i kommunala stödboenden om de är över 16 år. Är de yngre än 16 år bor de i familjehem. Vuxna asylsökande bor vanligtvis hos släktingar eller vänner. Falun har inte någon flyktingförläggning.
 • Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn?

  Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem.Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som bevakar barnens rättigheter och ansvarar för barnets ekonomi. Den gode mannen har kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet till dess hen är myndig, alltså 18 år.
 • Hur mycket ersättning får de asylsökande?

  Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:
  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)
  Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.
 • Hur ser asylprocessen ut?

 • Vad kan man göra som privatperson?

  Det finns många olika sätt som du som privatperson kan hjälpa till. Här har vi samlat några tips på vad du kan göra att hjälpa till flyktingar i Falu kommun.Kommunen rekommenderar att människor som vill söka asyl i Sverige och som ännu inte kommit i kontakt med myndigheter - snarast kontaktar Migrationsverket. Detta är med hänsyn till människornas säkerhet och för att de människor som anländer ska få den hjälp de behöver.Kontakt
  Vid akuta behov utanför kontorstid ring:
  Socialtjänstens jour på telefon: 112
  Migrationsverket, telefon: 0771-235 235Sidan uppdaterad 2024-02-06