Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Sjukvårdsmiljö med två personer so går i en korridor, en av dem är sjukvårdspersonal.

Svar till IVO från Falu kommun angående synpunkter

Två äldreboenden i Falu kommun har varit med i den nationella tillsyn om coronavirus inom äldreomsorgen som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför på uppdrag av regeringen.

Arbetet med tillsynen har skett under våren och hösten. IVO har bland annat begärt in och granskat patientjournaler för smittade och avlidna personer på boendena Herrhagsgården och Kårebacken under perioden februari till juni 2020. IVO har också att genomfört intervjuer med personal vid de boenden som granskats.

IVO har riktat synpunkter på några områden. Det handlar bland annat om rutiner när mätvärden ska tas, att de tas av en undersköterska, och när sjuksköterskan kontaktas.

– Vår bedömning är att undersköterskorna har utbildning för att ta mätvärden. Sjuksköterskan är sedan den som gör en bedömning av värdena och om läkare behöver kontaktas, säger Johan Björklund, hälso- och sjukvårdschef i Falu kommun.

Bemanning av sjuksköterskor

IVO ifrågasätter även om bemanningen av sjuksköterskor varit tillräcklig.

– Under pandemin har bemanningen av sjuksköterskor utökats. Den medicinska ledningen har även haft beredskap, säger Johan Björklund.

Det framkommer i rapporten att äldre fått vänta på ordinerad vård. Falu kommun gör bedömningen att vi har en bra tillgänglighet och samverkan med läkare från primärvården. Ett utökat samarbete sker med Regionen där veckovisa avstämningsmöten introduceras för att följa upp arbetet mellan region och kommun, och även kunna ställa om snabbt vid behov.

Vård vid livets slutskede

I granskningen framkommer att en äldre person hittats avliden på sitt rum vilket skulle innebära att den personen avlidit i ensamhet.

– Vi har gått igenom vår dokumentation men inte kunnat hitta någon person som det här stämmer in på. Man ska även komma ihåg att våra vård- och omsorgsboenden är de boendes hem och man har valmöjlighet hur man vill ha det i livets slutskede. Det innefattar bland annat om man vill vara själv eller ha tillsyn och omvårdnad dygnet runt eller bara vissa delar av dygnet. Falu kommun har också under hela pandemin gjort undantag från besöksförbudet och erbjudit anhöriga som önskat, att få närvara vid sin närståendes sida vid livets sista tid, säger Johan Björklund.

Falu kommun arbetar enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede, NVP. Det innebär bland annat att möte hålls med den boende där man kommer överens om hur man vill ha det.

Information till anhöriga

IVO påpekar briser i att äldre och närstående inte fått information och deltagit i planering och genomförandet av vården.

Verksamheterna ska arbeta utifrån omvårdnadsförvaltningens värdighetsgarantier och kvalitetskriterier. De innebär bland annat att de boende utser två kontaktmän som fungerar som en länk mellan den boende och verksamheten. Vid planerade åtgärder kommer anhöriga att informeras av legitimerad sjuksköterska, om den boende har gett sitt samtycke till det.

– Vi tycker att det är bra att IVO gör den här tillsynen så vi kan förbättra våra system och skydda våra äldre. Omvårdnadsnämnden har med utgångspunkt från den här tillsynen gett omvårdnadsförvaltningen flera riktade uppdrag med förbättringsåtgärder. Bland annat att presentera en plan för hur man säkerställer patientsäkerheten genom att undersköterskor och vårdbiträden får en god grundutbildning i det förväntade arbetet, säger Camilla Andersson Sparring (C) omvårdnadsnämndens ordförande i Falu kommun.

– Ytterligare ett uppdrag till förvaltningen är att presentera en plan för hur man stärker upp bemanningen av sjuksköterskor och utvecklar undersköterskans del i arbetet med HSL, samt hur vi kan utveckla och stärka banden med regionens läkare, fortsätter Camilla Andersson Sparring.

Sidan uppdaterad 2021-03-15