Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Personal sitter vid ett bord och pratar med en boende på ett vård- och omsorgsboende.

Framtidens omsorgsutmaningar kräver förändrat arbetssätt

Individen i fokus med utgångspunkt i personens behov och resurser, och ett utökat samarbete mellan kommun, region och staten. Det handlar den överenskommelse om som Sveriges kommuner och regioner, SKR, och staten har gjort för att vidareutveckla den nära vården.

En god, nära och samordnad vård som stärker hälsan är målet med omställningen som går under namnet God och nära vård. Nyligen genomförde tjänstemän och politiker i Falu kommun en utbildningsdag tillsammans med Region Dalarna i God och nära vård.

– Personcentrerad vård, det är en kulturförändring för hur all personal bemöter personen. Det handlar om partnerskap, dokumentation och patientberättelse där personen och anhöriga ska vara delaktiga i vården. Man ska känna sig sedd som människa och inte bara som en person med en diagnos, säger Ingrid Larsson, medicinskt ansvarig rehabilitering, MAR, i Falu kommun.

En gemensam hälsoplanering görs där man gör upp en gemensam vårdplan med delmål och ser över vad för resurser som behövs för att komma till målet.

Åldrande befolkning kräver annat arbetssätt

Antalet gamla och unga ökar i snabbare takt än befolkningen i arbetsför ålder. Under den kommande 10-årsperioden prognostiseras gruppen i ålder 80 år och äldre att öka med närmare 50 procent medan gruppen i arbetsför ålder bedöms öka med endast 5 procent.

Det ställer stora krav på det totala vårdsystemet både hos Region och kommun. Den svenska hälso- och sjukvården står inför en strukturförändring där primärvården ska bli den verkliga basen i första linjens vård. Vården ska komma närmare invånarna och bli anpassad till samhällets demografiska utmaningar.

Med arbetssättet God och nära vård sätts individen i centrum på ett mer uttalat sätt än tidigare.

Målet – en individanpassad gränslös sjukvård

Målbilden för Falu kommun är trygga invånare och att utgå från invånarnas behov och skapa relationer.

– Att flera organisationer är inblandade i en persons vård ska inte märkas för individen. Det ska däremot bli mer proaktiv vård, hälsofrämjande och tillgängliga insatser som bygger tillit. Det är allas gemensamma ansvar, säger Johan Björklund, hälso – och sjukvårdschef i Falu kommun.

Hur Falu kommun har arbetat under pandemin är bra exempel på samverkan.

– Det finns många exempel från pandemin att lyfta upp, samarbeten har flutit bra och gränser som tidigare funnits har försvunnit då vi tvingats arbeta över gränserna på ett annat sätt än tidigare exempelvis i samverkan på chefsnivå och genomförandet av vaccinationer, säger Johan Björklund.

Arbetssätt i samverkan

Flera arbetssätt idag tangerar redan detta i Falu kommun, bland annat det Mobila teamet där Falun och Borlänge kommuners hemsjukvård samarbetar med regionen och Unicares vårdcentraler. Det mobila teamet består av en sjuksköterska och en läkare och kan utföra bedömningar och behandlingar i hemmet. Det mobila teamet stöttar bland annat hemtjänst, ambulans, särskilt boende, vård- och omsorgsboende, personlig assistans/LSS-boende med flera. Även slutenvården har möjligheten att anlita mobilt team för att förkorta vårdtiden på sjukhuset.

Tillsammans för varje barn är även det ett samarbete över gränserna där individen sätts i fokus. Tillsammans för varje barn handlar om att alla barn och unga ska ha tillgång till ett väl koordinerat stöd i sin vardag. Här samverkar de som arbetar nära barn och unga i skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst tillsammans för att hitta vägar för att ge rätt hjälp i rätt tid, vilket kan motverka att problem växer sig större.

Centralt arbetssätt på nya vård- och omsorgsboendet Slottet

Vid planeringen av Falu kommuns nya vård- och omsorgsboende Slottet så utgick vi från individen.

– Här har vi etablerat ett arbetssätt där undersköterskan ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet som kretsar både runt omsorgen och hälso- och sjukvården. Det handlar om att riva alla gärdesgårdar mellan olika aktörer och att våga komma igång med förändringsarbetet, vi kan inte avvakta, säger Johan Björklund.

– Jag tycker att det ska bli riktigt spännande att börja resan mot de nya arbetssätten med att man jobbar i team. Det är en otroligt viktig reform eftersom vi ser ett ökat sjukvårdsbehov. Det har blivit tydligt i och med pandemin men vi har även sett det innan. Att öka patientsäkerheten och se till att hälso- och sjukvårdsdelen följer individens behov i den nära vården, säger Camilla Andersson Sparring omvårdnadsnämndens ordförande.

– Det är också spännande att se hur kommunen och regionen har lagt upp implementeringen av reformen, och att Socialstyrelsen, SKR och riksdagen genom utbildning och förberedelser inför den här reformen, fortsätter Camilla Andersson Sparring.

Utbildning och samverkan

Nyligen genomförde tjänstemän och politiker i Falu kommun en utbildningsdag tillsammans med Region Dalarna i God och nära vård.

I de gruppdiskussioner som ingick i utbildningen framkom bland annat:

  • Utökat samarbete mellan vårdcentral, biståndshandläggare, hemsjukvård och rehabpersonalen.
  • Utökat samarbete med de mobila teamen
  • Samverka om rutiner mellan kommun och region
  • Samarbetet mellan primärvården och kommunen fördjupas
  • Samarbetet mellan kommunen och högskolan stärks för kompetenshöjande insatser
Sidan uppdaterad 2021-05-04