Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Utsikt över Falun

Lex Sarah-utredning klar

Tidigare i somras gjorde Falu kommun en Lex Sarah-rapport efter att en femårig pojke hittats död i Hagfors, Värmland. Pojken var placerad vid ett HVB-hem och nu har Falu kommuns rutiner kring placeringen vid HVB-hemmet granskats.

Enligt utredningen så har Falu kommun följt sina rutiner för placeringar, de utgår från rådande lagstiftning.

HVB-hemmet hade tillstånd från IVO, inspektionen för vård och omsorg, vid tidpunkten för placeringen av barnet.

HVB-hemmet hade fått nödvändig information för att kunna utföra placeringsuppdraget och bekräftade till Falu kommun att de kunde ta emot pojken.

Lex Sarah

När en kommun gör en rapport enligt Lex Sarah så har socialtjänsten ansvaret att utreda om det finns missförhållanden.

Om utredningen kommer fram till att det finns missförhållanden eller att det finns risk för missförhållanden ska detta också anmälas till IVO, inspektionen för vård och omsorg, som är tillsynsmyndighet över socialtjänsten. IVO kan återkomma med fler frågor till kommunen.

Kommunen har även ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra att missförhållanden kan uppstå i framtiden.

Dokumentation

Den här Lex Sarahutredningen belyser att det är svårt att få fram vilka bedömningar som gjorts i matchningsförfarandet, valet av just det här HVB-hemmet, eftersom samtliga bedömningar och kontakter inte dokumenterats skriftligt. Det ses som en brist, men bedöms inte ha haft påverkan för utgången.

– Samtliga bedömningar kring olika HVB-hem finns inte dokumenterade skriftligt. Däremot finns det dokumenterat att det aktuella HVB-hemmet ansåg sig kunna tillgodose behovet, säger Magnus Nordahl sektionschef för barn- och familj Falu kommun.

– Vi överför både muntlig och skriftlig information vid placeringar. Vi kommer nu att upprätta en rutin som beskriver vad som ska dokumenteras i samband med de kontakter som tas med olika HVB-hem så att dokumentationen säkerställs, säger Magnus Nordahl.

Andra rutiner som införs i Falu kommun är bland annat att upprätta samverkansdokument mellan sektionen Barn- och familj och sektionen LSS där det ska framgå vem som ansvarar för omvårdnadsbehov vid inställda LSS-insatser.

Fakta:
Rutiner vid placering av barn

Det är alltid varje enskilt barns behov som avgör socialtjänstens bedömning av vilken insats som behövs. I första hand arbetar socialtjänsten med lösningar i hemmet och öppenvårdsinsatser. Men om det utifrån barnets behov inte är tillräckligt behöver ibland barn placeras i ett familjehem eller HVB-hem, hem för vård eller boende. Vid placering är det också barnets behov som avgör vilken placeringsform som behövs.

Det finns olika orsaker att barn ibland behöver en placering i familjehem eller på ett så kallat HVB-hem. När barn placeras i familjehem eller på ett HVB-hem följer Falu kommun de rutiner som finns uppsatta. Rutinerna gäller bland annat avtal med upphandlade aktörer, syftet med placeringen och kontakt med aktören, studiebesök innan placering och vårdplan.

Vid placering på ett HVB-hem kontrolleras hemmet av Falu kommuns handläggare.

Beslut om placering regleras av socialtjänstlagen, SOL, och Lagen om vård av unga, LVU.

Falu kommun gör Lex Sarah anmälan

Sidan uppdaterad 2021-09-28