Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ett par händer som håller i varandra

Beslutat av omvårdnadsnämnden 16 februari

Verksamhetsberättelsen för 2022 godkändes av omvårdnadsnämnden. Kvalitetsuppföljning för vård- och omsorgsboendet Risholnsgården redovisades och beslut om att följa upp påpekanden togs. Kartläggning av Heltid till alla inom privat regi redovisades.

I verksamhetsberättelsen beskrivs att förra året var ett år som kantades av pandemi och stor problematik kring kompetensförsörjning.

– Problemen kring kompetensförsörjning har lett till högre personalkostnader för kvalificerad övertid, sjuklön och bonusar, säger Susanne Norberg (S) omvårdnadsnämndens ordförande.

Vidare har även övriga kostnader har ökat, dels på grund av ökad användning av skyddsmaterial som en följd av pandemin, dels på grund av prisökningar på exempelvis livsmedel och drivmedel.

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på + 3,2 miljoner kronor som förklaras med att trots ökade kostnader inom flera områden så har de totala volymerna inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende varit lägre än budgeterat. Förvaltningen har under året fått statsbidrag inom flera områden på sammanlagt 52,7 miljoner kronor.

Kvalitetsuppföljning Risholnsgården

Kvalitetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Risholnsgården 2022 redovisades.

– Det är glädjande att se att Risholngården drivs strukturerat. Chefer och legimitimerad personal upplevs av medarbetarna som tillgängliga och engagerade. Boendemiljön är lugn och stillsam och vid individuppföljningen framträder att boende och dess anhöriga är nöjda med både inomhus- och utomhusmiljöerna, säger Susanne Norberg.

Några utvecklingsområden framkommer i kvalitetsuppföljningen. Som exempel kan nämnas att inkomna synpunkter och klagomål, händelser av vikt ska fortlöpande och utan dröjsmål föras in i social genomförandejournal. Enheten ska även säkerställa att de boende som önskar ges möjlighet till utevistelse och promenader regelbundet.

Redovisning av Heltid till alla inom privat regi 2022

Kartläggningen har genomförts inom tre vård- och omsorgsboende samt tre hemtjänstgrupper i privat regi. Merparten av de medarbetare inom hemtjänstgrupperna som besvarat enkäten har heltidstjänster och de flesta som arbetar deltid är vid kartläggningstillfället nöjd med sin arbetstid.

Kartläggningen inom vård- och omsorgsboendena har inte gett tillförlitliga svar på de frågor som ställts. Revisionen kan dock konstatera att det är relativt få som har en heltidstjänst av tillfrågade medarbetare och att fler önskar arbeta heltid.

– Nämnden har gett omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta följa medarbetarnas tjänstgöringsgrader genom omvårdnadsnämndens årliga kvalitetsuppföljning, säger Susanne Norberg.

Sidan uppdaterad 2023-02-24