Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Händer

Beslutat av omvårdnadsnämnden i maj

Sundborn kan komma att få en ny gruppbostad. Vid sitt senaste sammanträde beslutade omvårdnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för bygget.

Meningen är att det ska uppföras en gruppbostad med fem lägenheter.

Efter ett beslut om igångsättningstillstånd för byggnation av gruppbostaden, fortsätter arbetet med bygglov och projektering.

Enligt preliminär tidplan kommer byggnationen pågå under 2023 fram till årsskiftet 2024/2025. Den nya gruppbostaden kommer att ersätta en befintlig gruppbostad i närheten.

Remiss på handlingsplan

En arbetsgrupp med representanter från Falu kommuns samtliga förvaltningar har under ledning av BRÅ-samordnaren arbetat fram en kommunövergripande handlingsplan för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade omvårdnadsnämnden att anta omvårdnadsförvaltningens remissyttrande angående handlingsplanen. Omvårdnadsförvaltningens framhåller i remissen vikten av att de resurser som handlingsplanen föreslår också tillsätts på en kommunövergripande nivå för att arbetet med handlingsplanen ska bli framgångsrikt.

Sidan uppdaterad 2023-05-29