Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Äldre dam som pratar med omvårdnadspersonal

Beslutat av omvårdnadsnämnden 19 juni

Arbetsskor för personalen och byggnation av en ny servicebostad i Svärdsjö är några av besluten på dagens möte. Nämnden har även fått information om att det finns ett ökat behov av daglig verksamhet och om arbetet mot våld i nära relationer.

Arbetsskor ges till omvårdnadsförvaltningens egen vård- och omsorgspersonal, samtliga yrkesgrupper som har direkt vård-och omsorgsnära arbete och som arbetat 6 månader eller mer oaktad anställningsform. Beslutet att införa arbetsskor för personalen följer majoritetens mandatperiodprogram.

– Jag är glad över att vår vård- och omsorgspersonal nu får möjlighet till bra arbetsskor. Det är en viktig satsning för oss att arbeta för en god arbetsmiljö i våra verksamheter, säger omvårdnadsnämndens ordförande Susanne Norberg (S).

Införandet av arbetsskor bedöms kosta ca 1,1 miljoner kronor per år under förutsättning att det inte är att betrakta som en skattepliktig förmån. Skulle det vara en skattepliktig förmån så innebär det ytterligare kostnader på ca 1,1 miljoner kronor per år för omvårdnadsförvaltningen eftersom medarbetarna inte ska förmånsbeskattas.

Det har funnits en osäkerhet omkring de ekonomiska och skattemässiga konsekvenserna av att tillhandahålla arbetsskor inom vård och omsorg eftersom det inte är att betrakta som skyddsskor. Förvaltningen har utrett frågan och i samverkan med arbetstagarorganisationerna och personalkontoret och kommit fram till riktlinjer för införande av arbetsskor som gör att arbetsskorna inte ska vara föremål för förmånsbeskattning för den enskilde medarbetaren.

Liberalerna och Centerpartiet är inte överens med majoriteten om att införa arbetsskor för vård- och omsorgspersonalen och yrkade därför avslag och reserverade sig mot beslutet.

Ny servicebostad i Svärdsjö på tur

Nu är det dags för byggnation av en ny servicebostad i Svärdsjö. Beslutet följer den boendeplan som sträcker sig fram till 2028 och som upprättades inom dåvarande socialförvaltningen. Näst på tur är nu alltså byggnation av bostad inom LSS i Svärdsjöområdet. Inflyttning beräknas kunna ske hösten 2026.

I den boendeplan som sträcker sig fram till 2028 för funktionshinderområdet för Falu Kommun planeras öppning av nya boenden vartannat år.

Ökat behov av daglig verksamhet

Daglig verksamhet är den största insatsen inom LSS. Under 2024 har inflödet av personer till daglig verksamhet dubblerats. Fram till april månad så har cirka 25 nya beslut inkommit.

Det ökade inflödet beror delvis på att fler personer från exempelvis ungdomsslussen beviljats insatsen daglig verksamhet. Målgruppen i behov av daglig verksamhet är även större än vad vi kunnat förutse då de aktuella individerna inte återfinns inom funktionshinderområdets verksamheter.

Utifrån omvårdnadsnämndens mål om lokaloptimering så sker just nu en översyn av hur vi kan omorganisera oss i redan befintlig regi. Men, fler lokaler och nya arbetssätt kommer att behövas för att möta efterfrågan och behov av daglig verksamhet framöver.

Falu kommun har i dagsläget cirka 300 personer med insatsen daglig verksamhet.

Anhörigstöd har kartlagts

Stödet till anhöriga i samhället är en viktig investering då anhöriga ofta tar ett stort ansvar under dygnets alla timmar, året om. Ofta också under mycket lång tid för individer som på olika sätt har svårigheter att själva ombesörja sitt liv till viss del eller fullt ut.

Under våren har en kartläggning genomförts för att se hur stödet till anhöriga ser ut i nuläget. Inom kommunen, regionen samt inom ideella verksamheter erbjuds idag en hel del stöd till anhöriga. Däremot når vetskapen om vilket stöd som finns inte alltid ut till dem med störst behov, eller så når det inte fram i rätt tid.

I arbetet som pågått under våren har målet varit att ringa in områden, utifrån den anhöriges perspektiv, som kan behöva utvecklas i ett tidigt skede.

Arbete mot våld i nära relationer

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har inom ramen för ett regeringsuppdrag under 2021–2023, genomfört en omfattande tillsynsinsats av det arbete som bedrivs i kommuner och regioner relaterat till våldsutsatthet och våld. Den samlade tillsynen visar att brister i regelefterlevnad och handläggning försvårar upptäckten av våld och i värsta fall också döljer pågående våld.

Inom omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun finns en samordnare för våld i nära relationer som arbetar övergripande för att motverka att våra omsorgstagare utsätts för eller riskerar att utsättas för olika former av våld. Samordnaren ansvarar för detta gentemot äldreomsorgens verksamheter samt hälso- och sjukvårdsenheten.

Här finner du handlingar och underlag för omvårdnadsnämndens senaste möte.

Sidan uppdaterad 2024-06-24