Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn

Frågor och svar

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om att bli familjehem.

Frågor om familjehem

Klicka på den fråga du önskar få besvarad.

 • Vad är ett familjehem?

  När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, så kallat familjehem, tidigare fosterfamilj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj. Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund, men även enligt Lagen om vård av unga (LVU).I dagsläget råder brist på familjehem för ensamkommande flyktingungdomar. De som kommer ensamma till Sverige och är under 15 år placeras i första hand i familjehem.
 • Kan vem som helst bli ett familjehem?

  Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem. Men det är viktigt att du har tid, plats och framför allt intresse och engagemang för ytterligare en familjemedlem. Du kan vara gift, sambo, ensamstående eller leva i ett samkönat förhållande. Med eller utan barn. Du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Ditt hem måste vara tryggt och det är viktigt att ni har stabila relationer i din familj, oavsett hur den ser ut. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot en ungdom i sitt liv.
 • Vad är skillnaden mellan familjehemmet och vårdnadshavaren?

  Barnets förälder förlorar inte vårdnaden för sitt barn under placeringstiden och är även underhållsskyldig. Det innebär att vårdnadshavarna har rätt att bestämma över sitt barn när det gäller exempelvis skolgång, läkarvård eller barnpsykiatrisk behandling och ska också betala underhåll efter sin förmåga.Ensamkommande flyktingungdomar får en god man när de kommer till Sverige. Denna träder in i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har rätt, och skyldighet, att bestämma i alla frågor som rör ungdomens angelägenheter, både personliga och ekonomiska. En god man ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och är inte försörjningspliktigt mot ungdomen.
 • Hur lång tid tar det att bli ”godkänd” som familjehem?

  För att få ett uppdrag som familjehem ska man som intresserad familj genomgå en utredning. I ett första skede får man lämna sitt samtycke till att socialtjänsten får begära registerutdrag från polis-, social-, och kronofogderegister. Efter det följer intervjuer med familjen och inhämtande av referenser. Socialnämnden fattar sedan beslut om placeringen av barnet/ungdomen och samtidigt får då familjehemmet ett medgivande att ta emot barnet.
 • Får ett familjehem ekonomisk ersättning?

  Att vara familjehem är ett uppdrag och familjehemmet tar emot en omkostnadsersättning (för mat, bostad, kläder, fickpengar, resor, etc), och en arvodesdel som är beskattningsbar och pensionsgrundande. Ersättningen baseras på barnets/ungdomens ålder och uppdragets svårighetsgrad.
 • Vilket stöd kan jag räkna med som förälder?

  Både familjehemmet och barnet har kontinuerlig kontakt med handläggare. Barnet har kontakt och återkommande uppföljning med en egen barnsekreterare medan familjehemmet har en familjehemssekreterare. Familjehemmen ska också delta i de kurser och utbildningar som anordnas av Falu kommun.
 • Hur stor måste min bostad vara?

  Storleken på bostaden spelar ingen roll men det är viktigt att det placerade barnet/ungdomen kan få ett eget rum. Syskon kan eventuellt dela rum.
 • Kan jag som pensionär vara ett familjehem?

  En pensionär kan absolut ha ett familjehemsuppdrag men det är viktigt att kontrollera med försäkringskassan så att arvodesdelen av ersättningen inte påverkar pensionen.
 • Kan jag själv önska ålder på barnen jag tar emot?

  Vilket barn/ungdom som ett familjehem ska ta emot är en viktig diskussion mellan socialförvaltningens familjehemssekreterare och det blivande familjehemmet. Alla måste vara överens om att just detta barn/ungdom passar i just denna familj.
 • Krävs något särskilt för att ta emot ensamkommande flyktingungdomar?

  Samma krav gäller som för alla familjehem men det ställer särskilda krav på en öppenhet för flyktingfrågor och en förståelse för de kulturella skillnader som kan finnas mellan till exempel familjehemmets vanor och de vanor som ungdomen har med sig från sitt hemland. Det är också ett spännande och berikande uppdrag för en familj!
 • När får de ensamkommande flyktingbarnen börja i skolan?

  Introduktionsprogrammet på gymnasiet, IM, tar emot ungdomar mellan 16-20 år. I dagsläget kommer cirka fem nyanlända i veckan i åldern 16-19 år i Falun och just nu är det kö till Introduktionsprogrammets språkinriktning men situationen förändras kontinuerligt. Behovet av lärare i svenska som andra språk är stort.Barn i grundskoleåldern tas emot på Centrum för flerspråkighet i lokaler på Västra skolan. De flesta nyanlända grundskoleelever börjar skolan i en introduktionsklass på Centrum för flerspråkighet där det görs en kartläggning av elevens kunskap. Eleven får också introduktion till svensk skola och undervisning i skolans ämnen. Efter några månader i introduktionsklass slussas eleven ut till sin ordinarie skola.
 • Hur anmäler jag mig för att bli familjehem?

  Anmäl dig på följande sida: Intresseanmälan - vill hjälpa
Sidan uppdaterad 2019-09-05