Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2014-12-19

Illustration Resecentrum Falun.

Svar på synpunkter och frågor

Vi får en hel del synpunkter och frågor till projektet och vi vill därför förklara och förtydliga några saker.

Syftet med projektet

Tanken bakom byggandet av Resecentrum Falun är bland annat att minska avståndet mellan resecentrum och stadskärnan, samt att prioritera kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Samtidigt är det viktigt att skapa en säker och trygg miljö att vistas i och en sammanhängande stadsmiljö som inte klyvs av ett motorvägsdike, och som det är lättare att orientera sig i. Byggandet av Resecentrum Falun går också hand i hand med Falu kommuns vision: Ett större Falun och de trafikpolitiska målen om att prioritera kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.

Korsnäsvägen- från genomfartsled till stadsgata

Korsnäsvägen har fått en ny karaktär och är numer en stadsgata och inte en genomfartsled. På flera ställen blir det dubbla körfält åt båda håll men inte överallt. Antalet körfält anpassas till tillgängligt utrymme och beräknade trafikmängder. Kosnäsvägen är heller inte färdigasfalterad vilket gör att kantstenen är hög och att korsningen med Grycksbobanan kan upplevas ”hög”. Den sista asfalteringen görs till våren. Först då kommer alla permanenta skyltar och andra vägmarkeringar att finnas på plats. Vi utreder just nu om vi kan lägga en asfalt som gör att trafiken bullrar mindre och släpper ifrån sig en mindre mängd partiklar. Att det går trögt ibland på Korsnäsvägen beror på att det fortfarande är en byggarbetsplats, med ett flertal hinder och avstängda körfält. Flera av hindren är till för att dämpa hastigheten i syfte att skydda de som arbetar efter vägen. Flera av gång- och cykelvägarna är heller inte klara vilket gör att gång- och cykeltrafikanter hänvisas till ett fåtal vägar och övergångställen. När området är klart kommer det att vara betydligt smidigare för all trafik.

Gång- och cykelvägar

Valet mellan planskilda korsningar och korsningar i samma plan har diskuterats under projektets gång. Båda lösningarna har sina för- och nackdelar. Planskildheter ger en högre trafiksäkerhet än korsningar i samma plan. Nackdelen med att leda ner oskyddade trafikanter under jord är den otrygghet som då skapas med rädsla för överfall mm. Många människor väljer då att gena över vägen i stället för att ta vägen via gångtunneln. Här har en avvägning gjorts viket lett till en prioritering av trygghet och överblick, dvs. korsning i samma plan. Detta ställer särskilda krav på att trafikmiljön i övrigt utformas så att alla trafikanter förstår att man måste ta hänsyn till varandra.

Sidan uppdaterad 2016-01-14