Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-03-27

Vinterväghållningen i Falun får kritik

"Brister har funnits - viss kritik berättigad"

Kommunen har under vintern fått ta emot en hel del kritik gällande snöröjning och halkbekämpning.

– Vi inser att det har funnits brister, varför en del av kritiken som kommit är berättigad, säger Nicklas Karlsson, kommunens trafik- och markchef.

Falu kommun har en upphandlad entreprenör, som sköter snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling, sandupptagning och gatuuppvärmning. Avtalet sträcker sig från 1 augusti 2016 till 31 juli 2018.

Totalt handlar det om en cirka två miljoner kvadratmeter stor hårdgjord yta som ska skötas om. Gator och vägar är 235 kilometer och gång- och cykelvägar 110 kilometer.

– Entreprenaden utförs som totalentreprenad med funktionsansvar. Trafikanter ska ta sig fram och tryggt och säkert enligt gällande lagar och föreskrifter, och vinterjouren sträcker sig från 1 oktober till 30 april, säger Nicklas Karlsson.

När det gäller vinterväghållningen har entreprenören utpekade kriterier för snöröjning och halkbekämpning att rätta sig efter. Kommunens gator, vägar och gång- och cykelstråk är indelade i olika prioriteringsnivåer.

– Vi har satt upp en kravbild. Många tycker säkert att kraven är för låga, men vi sätter kraven utifrån den driftram vi har att röra oss med, säger Nicklas Karlsson.

Årets vinter har bjudit på några riktigt rejäla snöfall, men också på underkylt regn i omgångar som gett en svår halka att hantera.

Något som sammantaget gjort att kommunen fått ta emot kritik och synpunkter på hur snöröjning och halkbekämpning har skötts.

"Det har funnits brister"

– Som vanligt engagerar snö och halka många Falubor. Men tyckande är en sak, berättigad kritik en annan. Men vi inser att det funnits brister och har nu identifierat dessa i det uppföljningsarbete vi har genomfört, säger Nicklas Karlsson.

Undermålig halkbekämpning (mängd/yta), oklarheter i cykelstråkens betydelse, färdigställande tider som inte hållits för priogator vid plogning och samordningsproblem är punkter som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen valt att lyfta fram.

– Vi har använt oss av en grövre grustyp när det gäller halkbekämpning, men mängden har inte varit tillräcklig. Det är en sak vi kommer att titta närmare på, säger Nicklas Karlsson.

Vad händer nu?

– Nu tar vi med oss erfarenheterna från den här vintern, och sätter upp en handlingsplan för att kunna förbättra entreprenörens arbete vintern 2017/18. Inför nästa vinter kommer vi att ha ett startmöte med kommunen, entreprenören och dess underentreprenörer. Vi kommer också att ha tätare kvalitetsuppföljningsmöten. Mer fokus kommer att läggas på kvalitetsbiten, slutar Nicklas Karlsson.

Sidan uppdaterad 2017-03-27