Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-06-07

Korsnäsvägen

Trafiksituationen i Södra centrum ses över

En utvärdering har nu gjorts av trafiksituationen i Södra centrum/Korsnäsvägen.

I den information som lämnats till politiken finns även förslag på flera åtgärder med.

– Det handlar om allt från att ändra skyltning till att eventuellt justera vägutformning, säger Margareta Åslund, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

I september 2015 diskuterades behovet av att utvärdera konsekvenserna av Resecentrumsprojektet för trafiken när en tid hade gått.

Nu har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för kommunens övergripande trafikplanering samt uppföljning och analys, gjort en utvärdering.

En utvärdering som har presenterats inför kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Syftet har varit att utvärdera trafiksituationen för alla trafikslag efter ombyggnaden. Fokus har legat på den rörliga trafiken. Vad har blivit bra, vad kan förbättras? Vilka mål har uppnåtts?

Åtgärdsförslag finns framtaget

Utifrån detta har ett åtgärdsförslag tagits fram.

–Att ändra skyltning är en liten och enkel sak att göra, men det finns också förslag på åtgärder som kräver större insatser, säger Margareta Åslund.

Insamlingen av information har gjorts genom befintligt material, men även via nya möten/kontakter med ambulans, räddningstjänsten, Dalatrafik och andra olika bussbolag, Funktionshinderrådet och synpunkter från allmänheten.

Även trafikflödesmätningar har gjorts liksom stickprovsmätningar av körtider på Korsnäsvägen.

Utvärderingen slår fast att mycket har blivit bättre. Bland annat har tryggheten ökat, trafikområdet har blivit mer lättöverskådligt, vägarna har blivit genare för gående och cyklister, Korsnäsvägen utgör inte längre den barriär den var och Knutpunkten är lättöverskådlig och användarvänlig.

Trafiksäkerheten bristfällig

När det gäller bristerna pekas det bland annat på att trafiksäkerheten är bristfällig på övergångsställen vid Tiskenviadukten och Rödbrorondellen, att hållplatslägena är få, att det är svårt för bussar att ta sig in och ut från Knutpunkten, att det är svårt för bussar att ta sig ut och in från stationsområdet vid Promenaden, att det finns kritik gällande framkomligheten på Korsnäsvägen, och att ambulansen har svårt att ta sig fram under utryckning.

Ser man till restiden på eftermiddagen, tar det som längst 3,30 minuter att åka mellan och Myntgatan och Regementsvägen. För sträckan Regementsvägen-Myntgatan kan det ta över sex minuter att åka under rusningstid.

Trafikflödesmätningar gjorda 2001-2016 visar också att trafiken på Strandvägen ökat med 50 procent. Trafiken på Vasagatan har under samma tid ökat med 30 procent och på Nybrogatan har den fördubblats.

– Det är bra att en utvärdering nu har gjorts, men vi kommer också att komplettera den med ytterligare granskande studier av trafikläget på den aktuella sträckan. När det gäller de föreslagna åtgärderna är det upp till politiken att besluta och prioritera vilka åtgärder som ska göras, slutar Margareta Åslund.

Sidan uppdaterad 2017-06-07