Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Trafikplanering

Trafikplaneringen är en viktig del av stadsbyggandet och omfattar alla trafikslag; gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.

Strategisk planering av kollektivtrafik, både regionalt och lokalt, liksom trafiksäkerhetsarbete är viktiga dimensioner. Kommunikation, information och påverkansarbete kring trafiken är också viktiga insatser.

Trafikstrategi

I trafikstrategin presenteras vision, mål och strategier för trafiken i Falu kommun.

Trafikstrategi för Falu kommunPDF

 

Trafiknätsplan

Trafiknätsplanen togs fram i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan. I trafiknätsplanen presenteras gatunätets funktionsindelning, gatunätet ges olika uppgifter beroende på hur trafikens behov ser ut. Trafiknätsplanen ska fungera som planeringsunderlag i översiktlig och detaljerad planering.

TrafiknätsplanPDF

Bilaga 1 och 2PDF

Karta 1 - Biltrafiknät funktionsindelningPDF

Karta 2 - TrafikmängderPDF

Karta 3 - Allvarliga trafikolyckorPDF

Karta 4 - TrafikolyckorPDF

Karta 5 - Rekommenderade vägar för farligt godsPDF

Karta 6 - Rekommenderade vägar för farligt gods, tätortenPDF

Karta 7 - Utryckningsvägar, räddningstjänstPDF

Karta 8 - Utryckningsvägar, ambulansPDF

Karta 9 - Översiktligt vägtrafikbullerPDF

Karta 10 - Dagens hastighetsgränserPDF

Karta 11 - BusstrafiknätPDF

Karta 12 - Befintliga och planerade gång- och cykelvägarPDF

Parkeringsstrategi för Falu tätort

Parkeringsstrategin ska hjälpa politiker och tjänstemän att resonera, prioritera och styra samhällsutvecklingen i olika situationer. Parkeringsstrategin ska fungera som ett styrdokument för parkeringsfrågor i planerings-, exploaterings-, etablerings- och bygglovsprocessen. Till parkeringsstrategin finns en bilaga, Kunskapsunderlag och nulägesbeskrivning. I bilagan redovisas de styrande dokument som har betydelse för strategin, exempel på användbara verktyg i parkeringsfrågor samt en genomgång av nuläget vad gäller parkeringar i Falu tätort år 2018.

Parkeringsstrategi för Falu tätortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilaga till Parkeringsstrategi - Kunskapsunderlag och nulägesbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan till parkeringsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cykelplan

Syftet med cykelplanen är att bidra till kommunens mål om att fler ska börja cykla samtidigt som cykelolyckorna inte ska öka. Cykelplanen är både ett åtgärdsprogram och ett planeringsunderlag för Falu kommuns arbete med cykelfrågor.

Cykelplan för Falu kommunPDF

Resvaneundersökning

För att vi ska kunna leva på ett hållbart och klimatsmart sätt behöver vi gå, cykla och åka mer kollektivt. För att se förändringar i resmönster över tid gör vi resvaneundersökningar med jämna mellanrum. Hösten 2018 bad vi 5 000 kommuninvånare att svara på en resvaneundersökning. Av dem svarade 1 422 personer i åldern 16-84 år.

Resvaneundersökning i Falun 2018PDF

Resvaneundersökning i Falun 2018 - kortversionPDF

Resvaneundersökning i Falun 2008PDF

Sidan uppdaterad 2020-03-26