Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor och svar om väghållning och snöröjning

 • Hur sköts snöröjningen och halkbekämpningen?

  Falu kommun har ett avtal med Skanska Asfalt och Betong AB som sköter det hela på entreprenad. Avtalet sträcker sig från 1 augusti 2016 till 31 juli 2018, med möjlighet till förlängning i 2 år, 1 + 1 år. Beredskap för snöröjning och halkbekämpning startar den 1 oktober och pågår till 30 april. Enligt SMHI:s statistik snöar det normalt 15 gånger under en säsong i Falun och varje gång kommer det mellan 8-12 centimeter snö. Men alla vintrar är långtifrån lika varandra.
 • Hur många fordon finns i beredskap för att snöröja?

  Vi har ett 20-tal fordon som kan rycka ut direkt vid ett snöfall.
 • När kommer ni till olika områden och plogar?

   Entreprenören har särskilda kriterier för snöröjning och halkbekämpning att rätta sig efter. Det styr var och när det ska plogas eller sandas. Men det går inte att exakt säga när vi plogar olika områden eller i vilken ordning. Hur lång tid det tar beror så klart på hur mycket snö det kommer och om snön är blöt och så vidare.Kommunens gator, vägar och gång och cykelstråk är indelade i olika prioriteringsnivåer för vinterväghållningen:
  • Gatorna där kollektivtrafiken kör, och gatorna i centrum, blir snöröjda vid ett snödjup på 4 centimeter. Vid halka ska entreprenören åtgärda detta inom fyra timmar.
  • Gång- och cykelvägar blir också snöröja vid ett snödjup på 4 centimeter. Vid halka ska entreprenören åtgärda detta inom fyra timmar.
  • Bostadsgator blir snöröjda vid ett snödjup på 7 centimeter. Vid halka ska entreprenören åtgärda detta inom 24 timmar.
  Dessa åtgärdstider gäller vid normala snöfall. Vid mer intensiva snöfall kan åtgärdstiderna komma att påverkas.
 • Vilka gator och vägar ansvarar kommunen för?

   Falu kommun ansvarar för gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringar inom Falu tätort, Danholn, Grycksbo och Vika.
 • Vad gäller för övriga vägar?

   Trafikverket ansvar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen. I kommunens ytterområden är det oftast vägföreningar som sköter väghållningen.
 • Vad åligger en fastighetsägare att göra själv?

  Att gångbanorna utanför tomten skottas och sandas är fastighetsägarens ansvar (gäller inom detaljplanerat område). I den lokala ordningsstadgan går det att läsa mer om vilket ansvar en fastighetsägare har. Den snö som du skottar på tomten får inte läggas ut på gatan eller plogvallen.
 • Var kan man köra snö?

   Kommunen har en snötipp på fastigheten Främby 1:24 - med infart från Källviksvägen, till vilken du kan köra snö från din fastighet. Du får själv bekosta bortforslingen till kommunens snötipp. Snötippen administreras av gatudriftentreprenören Skanska.
 • Var kan jag hämta sand?

  På Ingarvsvägen 9, innanför grindarna till höger, kan man på dagtid måndag-fredag hämta sand. Max två hinkar är det som gäller och det är kostnadsfritt. Hinkar och skyffel tar man med själv. 
 • Varför får jag mer snö på min sida gatan än på andra sidan?

  Vägbanan delas upp i två delar och den ena sidan tas före den andra. Om du tycker att du har en större snösträng så kan det bero på vägens utformning och möjligheten att släppa snön. 
 • Jag har en stor snövall framför min garageinfart/postlåda och jag orkar inte skotta bort den. När kommer ni och tar bort den?

  Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ta bort snön från sin egen tomt. Snövallar vid plogning ska bli så få och så låga som möjligt i fastighetsägarens infarter, men ibland när det faller mycket snö så bildas oundvikligen snösträngar.
 • Hur hanterar ni snö i korsningar?

   Snöhögar får endast läggas upp så de inte påverkar trafiksäkerheten och upplag ska planeras där efter. Uppstår ändå sådana situationer ska dessa åtgärdas skyndsamt efter upptäckt.Ibland är det ofrånkomligt att det kommer lite mer snö i korsningarna. Vi lastar bort snö först när den prioriterade snöröjningen är klar, så det kan ibland dröja. Men det ska vara fri sikt i alla korsningar.
 • Vem är ansvarig för eventuella skador vid snöröjning?

   Alla eventuella skador som plogbilen gör, får respektive entreprenör bekosta. De har ansvar för att ta kontakt med fastighetsägaren om något skulle hända och återställa det till samma standard som innan.
 • Varför använder ni inte salt på cykelvägar?

   En utredning pågår om detta är ett alternativ för Falu kommun att använda på kommunens gång- och cykelvägstråk.
 • Hur vet ni när ni ska åka ut och ploga?

   Arbetet planeras med hjälp av särskilda väderleksrapporter och vädertjänster, men också genom gatudriftentreprenörens egna bedömningar på plats.
 • Kör ni bort snö så att inte vallarna blir för stora?

   Vi forslar bort snö i begränsad omfattning. Vi prioriterar vallar som påverkar trafiksäkerheten och tillgängligheten i för stor omfattning.
 • Hur tänker ni med vinterväghållningen för cyklister, gående och de som har någon funktionsnedsättning?

   Vi prioriterar gågator i centrum, gång- och cykelvägar och prioriterade gator där bussar går på samma startkriterie: 4 cm. Huvudcykelstråk och gågator i centrum har en snabbare åtgärdstid. Snöhögar får inte läggas upp på handikapparkeringsplatser. Vid signalreglerat övergångsställe ska tryckknappslådan vara lätt åtkomlig.
 • Många gator är väldigt isiga och spåriga, varför går det inte att skrapa innan det bildas is?

   Spårighet uppstår ofta i samband med trafikering av gatan innan startkriteriet för plogning uppnåtts, vilket gör det svårt att förebygga. Spårighet uppstår också vid mildväder och då kan det vara svårt att hinna åtgärda alla gator innan påfrysning. 
 • Vart vänder jag mig om det är en akut situation, det vill säga framkomligheten i området är starkt nedsatt och det finns risk för att utryckningsfordon inte kan komma fram?

   Vi har samverkan med Räddningstjänst, Polis och Ambulans. Du som privatperson ska inte behöva kontakta dem.
 • På vilket sätt kan du underlätta snöröjningen?

  De som jobbar med snöröjningen behöver hjälp på vägen för att kunna göra ett bra jobb. Här kommer några punkter som är extra viktiga att tänka på och som vi alla kan hjälpas åt med:
  • Tänk på var du parkerar ditt fordon eller lämnar din släpvagn. Om din bil står på vägen när plogbilen kommer blir jobbet med snöröjningen så mycket svårare. Det tar onödigt lång tid, resultatet blir sämre och dessutom finns det en risk att din bil kan bli skadad. Parkera därför alltid på din tomt, inte på allmän gata.
  • Du som fastighetsägare måste också tänka på det som ligger på taken. En stor mängd snö eller en fallande istapp kan i värsta fall ge livshotande skador om den träffar en människa. Vi vill också att du sandar gångbanan utanför fastigheten så minskar vi risken för halkolyckor.
  • Har du ett lågt staket eller kanske fina buskar runt din tomt så vill vi gärna att du märker ut dem för maskinföraren. Då slipper du otrevliga överraskningar när snön tinar bort.
  • Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk på att snötyngda träd skymmer sikten.
  • På vissa gator gäller parkeringsförbud eller datumparkering. Så titta lite extra på skyltarna innan du parkerar din bil.
  • Skotta inte ut snön på vägen som du har på din tomt. Risken finns att din snö hamnar hos grannen och det är ju inte så roligt för dem. Dessutom blir vägen smal och sikten skymd.
  • Sist men absolut inte minst – håll koll på era barn när de leker i snöhögarna! Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Använd reflexer.

Sidan uppdaterad 2018-02-07