Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tillämpningsföreskrifter för förskola, familjedaghem och fritidshem

I Falu kommun beslutar Barn- och utbildningsnämnden om lokala tillämpningsföreskrifter, som är en tillämpning av skollagen och andra statliga styrdokument.

Inledning

Tillämpningsföreskrifterna för förskola, familjedaghem och fritidshem är uppdelade i sektioner som beskriver både gemensamma och särskilda regler för samtliga verksamhetsområden. De tjänster Falu kommun erbjuder inom dessa verksamhetsområden kallas för Serviceformer.

Först beskrivs begrepp som är viktiga att känna till vid läsningen av tillämpningsföreskrifterna.

I föreskrifterna används, i enlighet med 8 kap. skollagen, begreppet vårdnadshavare. I enlighet med förarbetena till skollagen kan även omsorgsbehovet hos förälder som inte är vårdnadshavare komma att vägas in, till exempel familjehemsföräldrar.

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make, maka eller sambo inte är förälder till barnet, ska hens inkomst räknas med. Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon även om de inte är det.

Vårdnadshavare har skyldighet att lämna korrekta uppgifter till Barn- och utbildningsförvaltningen utifrån gällande tillämpningsföreskrifter.

Barn- och utbildningsförvaltningen har rätt att begära uppgifter om vårdnadshavares arbete eller studier. Rektor kan vid behov begära intyg om aktuell sysselsättning från arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren.

Om bruttoinkomsten per månad understiger taket för maxtaxa är det hushållets skyldighet att lämna aktuella inkomstuppgifter till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Barnets vårdnadshavare har uppgiftsskyldighet beträffande hushållets ekonomiska förhållande. Detta gäller oavsett om vårdnadshavaren är gift, sammanboende eller ensamstående.

Det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att de överenskomna tiderna hålls.

Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid, restid samt sovtid vid skiftarbete.

Vårdnadshavaren ansvarar för att rätt avgift betalas utifrån Tillämpningsföreskrifterna.


Serviceformer

Falu kommun erbjuder tre olika serviceformer inom förskola, familjedaghem och fritidshem.

Förskole- och familjedaghemsplats - avgiftsbelagd
Allmän förskoleplats - avgiftsfri
Fritidshemsplats - avgiftsbelagd

Avgiften för de olika serviceformerna beror bland annat på barnets ålder och hushållets gemensamma inkomst före skatt.

Förskole- och familjedaghems plats kan sökas för barn mellan 1–5 år och är avgiftsbelagd. Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt.

Tiden på förskolan/ familjedaghemmet beror på hushållets arbetssituation. Platsen kan sökas av dig som arbetar, studerar (utifrån behov), är föräldraledig (max 15h) eller arbetssökande (max 25h).

Reduktion av avgiften sker från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskoleplats följer grundskolans läsårstider och är något du behöver ansöka om.

Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familjedaghem för barn som är mellan 3–5 år. Allmän förskoleplats går att söka från och med skolstart höstterminen det år barnet fyller 3 år.

I denna serviceform har barnet rätt till 15 timmar/vecka men ej rätt till barnomsorg under skollov. Tiden för barnomsorgen utgår från verksamhetens tider.

Du som har en förskole- och familjedaghemsplats som är avgiftsbelagd kan inte söka Allmän förskoleplats för delar av sommarlovet eller andra lov.

Vill man byta från en betalplats till Allmänförskoleplats ska ansökan inkommit till Barn- och Utbildningsförvaltningen månaden innan ändringen ska ske.

Fritidshemsplatsen kan sökas för barn mellan 6–12 år där hushållet består av vuxna som arbetar eller studerar. Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt. Tiden på fritidshemmet beror på hushållets arbets- eller studiesituation.

Uppgift om ändrad serviceform på förskola eller familjedaghem som påverkar avgiften måste anmälas till Barn- och utbildningsförvaltningen, senast månadsskiftet innan förändringen ska börja gälla. Ändringen görs i kommunens e-tjänst. Vårdnadshavare som inte har tillgång till e-tjänsten kontaktar kommunens kontaktcenter.

 • Från och med den kommunala grundskolans höstterminsstart det år barnet fyller tre år kan allmän förskola sökas, 15 timmar per vecka. Allmän förskola är avgiftsfri och kan inte nyttjas under skollov.
 • Vill man byta från en betalplats till allmän förskoleplats ska anmälan via kommunens e-tjänst göras senast månaden innan ändringen ska ske.


Allmänt om placering i förskola, familjedaghem eller fritidshem

Det är kommunens ansvar att alla barn i kommunen som har rätt till en plats i förskolan får det om barnets vårdnadshavare önskar det. I Falu kommun finns både kommunal- och fristående verksamhet.

Familjedaghem (pedagogisk omsorg) vänder sig till barn i samma åldrar som de barn i förskola. I Falu kommun finns både kommunal- och fristående verksamhet.

På de kommunala grundskolorna årskurs F-6 finns fritidshem för elever som behöver omsorg före- och eller efter skoltid.

För de serviceformer som erbjuds gäller följande:

 • Barnet måste vara minst 1 år.
 • Barnet och vårdnadshavare måste vara folkbokfört i Falu kommun.
 • Rätt till fritidshemsplats för barn som är 6–12 år har vårdnadshavare som har ett arbete eller studerar.
 • Vid förfrågan om studieintyg och arbetsgivarintyg ska detta kunna uppvisas.
 • Ett barn kan endast ha en placering i förskola eller familjedaghem.
 • Vårdnadshavare med ålderspension har rätt att nyttja Allmän förskoleplats för 3–5 åringar i förskola eller familjedaghem 15 timmar per vecka.
 • För familjehemsplacerade barn behövs ett underlag från socialtjänsten i barnets hemkommun.

Vid ansökan till förskola/familjedaghem eller fritidshem där svenskt personnummer saknas ska alla i familjen lämna kopia på LMA/ UT- kort som bifogas ansökan.

Ansökan görs via Falu kommuns ordinarie e-tjänst. Vid frågor kontakta Falu kommuns Kontaktcenter.

Falu kommuns förskolor, familjedaghem och fritidshem har öppet på vardagar klockan 06.30 –18.30.

Vid behovsförändring ska vårdnadshavare meddela berörd enhet minst två veckor i förväg.

I Falu kommun finns dygnet runt-verksamhet för barn som är 1–12 år på förskolan Ugglevägen.

 • Plats på Ugglevägens dygnet runt-verksamhet erbjuds till de barn vars vårdnadshavare har arbetstider som går utöver dagtid.
 • Ett intyg från arbetsgivaren om oregelbunden eller obekväm arbetstid samt arbetsschema lämnas samtidigt med ansökan.
 • Vid förändring av vårdnadshavarens arbete eller arbetstid eller vid förfrågan ska ett nytt intyg och arbetsschema lämnas in till förskolan.
 • När vårdnadshavare inte längre har rätt till placering på dygnet runt-verksamheten ska barnet byta förskola. Ny ansökan görs via kommunens e-tjänst.

Vid delad vårdnad behöver båda vårdnadshavarna vara överens om ansökan till förskola eller familjedaghem. Därför krävs godkännande av båda vårdnadshavarna även om det bara är en som har behov av barnomsorg.

Båda vårdnadshavarna måste tacka ja till plats i förskola eller familjedaghem för att platsen ska kunna nyttjas av den vårdnadshavare som har ansökt om plats.

Plats på fritidshemmet söks endast av den vårdnadshavare som har behov av omsorg utöver skoltiden.

Båda vårdnadshavarna lämnar in varsin inkomstblankett för sitt hushåll om båda ska nyttja platsen och får då separata fakturor. Avgiften baseras på det aktuella hushållets inkomster.

Vid delad faktura kan respektive vårdnadshavare säga upp sin del av platsen. Om endast den ena vårdnadshavaren säger upp platsen så tillfaller hela platsen och hela avgiften den andra vårdnadshavaren.


Förskola och familjedaghem

Falu kommun ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Falu kommun strävar efter att erbjuda barn familjedaghem i stället för förskola om vårdnadshavaren önskar det.

Ansökan till förskola och familjedaghem görs via en inloggad e-tjänst. Det går inte att göra ändringar i en redan inskickad ansökan. För att göra en ändring måste du skicka in en helt ny ansökan. Den senast inskickade ansökan är den som gäller.

Barn- och utbildningsförvaltningen har en platsgaranti som innebär att du blir erbjuden en plats i förskola inom fyra månader efter att din ansökan har inkommit. Platserbjudande skickas utifrån platsgarantin för de barn som ansökt om plats.

Platsgarantin gäller inte vid ansökan till endast familjedaghem eller kommunens dygnet runt-verksamhet, ej heller vid byte av förskola eller familjedaghem.

Barn med syskon som redan är placerad på förskola eller familjedaghem har förtur till samma förskola eller familjedaghem i mån av plats.

Om möjligt ska alla syskon i samma familj som står i kö erbjudas plats på samma förskola eller familjedaghem.

Om vårdnadshavarna till ett redan placerat barn önskar byta till annan förskola så gäller samma villkor som för övriga barn i kö.

I mån av plats erbjuds inkomna ansökningar som inte omfattas av platsgarantin.

Platser till kommunal förskola eller familjedaghem erbjuds i följande ordning:

 • Förtur för barn som har syskon på samma förskola eller familjedaghem, om ledig plats finns. Finns det fler syskon till barn på samma förskola eller familjedaghem erbjuds plats till det äldsta syskonet med syskonförtur först.
 • Kötid enligt platsgarantin. Du köar efter barnets födelsedatum, äldst först.

När ditt barn har blivit tilldelad en plats får du ett platserbjudande via e-tjänsten. Du måste svara på platserbjudandet senast det svarsdatum som angivits, i annat fall återkallas platsen och ansökan tas bort. Om det finns två vårdnadshavare på olika adresser är det viktigt att båda tackar ja till platsen i e-tjänsten.

Svara på platserbjudandet genom att registrera ditt svar i e-tjänsten på falun.se

 • Om du tackar ja till en plats men önskar byta till en annan enhet måste du göra en ny ansökan.
 • Om du tackar nej till erbjuden plats men vill fortsätta stå i kö, måste du göra en ny ansökan. Nytt erbjudande skickas utifrån platsgarantin.

Det finns ingen möjlighet till avgiftsbefrielse på grund av till exempel vårdnadshavares sjukdom, semester eller annan ledighet. Platsen betalas 12 månader per år.

Personer med sjukersättning (sjukpension) har möjlighet ansöka om plats samt nyttja den 15 timmar per vecka.

För att ändra serviceform under sjukskrivning längre än 21 dagar ska ett sjukintyg skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Om barnet inte kan tas emot på sin plats och en tillfällig lösning inte går att ordna minskas avgiften för den aktuella månaden med det antal dagar som verksamheten hållit stängt.


Fritidshem

Falu kommun ansvarar för att elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska erbjudas fritidshem när behov finns.

Ansökan till fritidshem görs via en inloggad e-tjänst på falun.se. Vid ansökan ska båda vårdnadshavarna skicka in en ansökan om de har olika folkbokföringsadresser och båda har behov av omsorg. Båda vårdnadshavarna skickar in varsin inkomstredovisning för sitt hushåll och får då separat faktura.

 • Barn i åldern 6–12 år har rätt till plats på fritidshem om vårdnadshavare eller annan vuxen i hemmet arbetar eller studerar.
 • Handläggningstiden från ansökan till att plats kan erbjudas på fritidshem är normalt 14 dagar.
 • Under perioden 1 juni till 31 augusti kan handläggningstiden bli längre än normalt.
 • Det finns ingen automatisk rätt till fritidshem baserat på att en förälder är pensionär, sjukskriven, arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn (14 kapitlet 5–7 §§ skollagen).
 • För tillfälligt placerade barn på fritidshem betalas avgift för motsvarande dagar. Första dagen är avgiften 51 kronor sedan utifrån hushållets inkomst. Om platsen nyttjas fler än fem dagar inom en månad betalas hel månadsavgift.

När ditt barn har blivit tilldelad en plats får du ett platserbjudande via e-tjänsten. Du måste svara på platserbjudandet senast det svarsdatum som angivits, i annat fall återkallas platserbjudandet och ansökan tas bort.

Svara på platserbjudandet genom att registrera ditt svar i e-tjänsten på falun.se

 • Om du ansökt och tackar ja i e-tjänsten, är det också en platsbekräftelse på fritidshem.
 • Platsen gäller från det datumet som står på erbjudandet.
 • Platserbjudande går ut till båda vårdnadshavarna. Om ni bor på olika adresser är det bara den som ansökt om fritidshemsplats som tilldelas plats.

Om vårdnadshavare blir sjuk längre än 21 dagar ska ett sjukintyg skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen för att barnet ska få behålla platsen.

Om man har fritidshem och byter skola måste fritidshemsplatsen sägas upp på den tidigare skolan. En ny ansökan görs till fritidshem på den nya skolan, om behov finns.


Avgift

För serviceformerna "Förskole- och familjehemsplats - avgiftsbelagd" samt "Fritidshemsplats - avgiftsbelagd" betalar hushållet en avgift till Barn- och utbildningsförvaltningen.

I dag använder alla Sveriges kommuner systemet med maxtaxa för barnomsorg som anger en gräns för hur mycket man behöver betala. Denna uppdateras årligen och aktuell information finns på falun.se.

Avgiften grundar sig på den serviceform och inkomst som hushållet redovisat till Barn-och utbildningsförvaltningen. Avgiftens storlek beror på inkomsten före skatt (brutto) i respektive platsinnehavares hushåll och på antalet barn som hushållet har inskrivna.

 • Samma avgift gäller för barn inskrivna i kommunal och fristående verksamhet.
 • Den högsta avgiften debiteras för det yngsta barnet i hushållet.
 • Avgiften betalas 12 månader per år.
 • Avgiften gäller från det datum som står på avtalet.
 • För den som har anmält inkomst för reducerad avgift är månadsavgiften preliminär.
 • Den slutgiltiga avgiften bestäms av hushållets avgiftsgrundande årsinkomst före skatt (brutto). Justering av avgiften sker vid årsavstämningen en gång per år.

Barn i förskola och familjedaghem som är mellan 3-5 år kan ha två olika serviceformer. Följande gäller för avgiften:

 • Allmän förskola för barn som är 3–5 år är avgiftsfri. Ansökan görs i kommunens e-tjänst.
 • För barn till arbetande eller studerande som är 3–5 år med behov utöver 15 timmar per vecka, görs en minskning av månadsavgiften från och med skolstarten i augusti det år barnet fyller tre år. Detta gäller även för familjedaghem.
 • Byte av avgift för förskola till avgift för fritidshem sker från och med den första augusti det år barnet börjar förskoleklass.

Om en för hög avgift har debiterats utifrån tid (serviceform) görs ingen justering bakåt i tiden. Gäller vid byte från arbete eller studier till föräldraledighet eller allmän förskola.

Om för låg avgift har tagits ut av samma skäl som ovan sker efterdebitering av hela mellanskillnaden.

I stället för att ange din inkomst kan du välja att betala maxtaxa. Då godkänner du att Barn- och utbildningsförvaltningen får debitera högsta avgiften. Ingen justering av avgiften sker då i efterhand.

Fakturering sker för innevarande månad.

Kommunen tillämpar lagstadgade påminnelse- och kravavgifter samt dröjsmålsränta på fordringar som inte betalats i rätt tid.


Inkomst

Hushållets inkomst ligger till grund för avgiften. En gång per år kommer Barn- och utbildningsförvaltningen att uppmana dig att lämna nya inkomstuppgifter.

Det är viktigt att du uppdaterar när förändring sker alternativt när Barn- och utbilningsförvaltningen uppmanar till att förnya inkomsten.

Med avgiftsgrundande inkomst avses inkomst man betalar skatt på (beskattningsbar inkomst).

Arbete utomlands och andra skattepliktiga inkomster samt överskott i näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel:

 1. Inkomst av tjänst:
  • Lön med ob och semestertillägg, arvoden m.m. jämte skattepliktiga naturaförmåner t.ex. bilförmån och bostadsförmån.
  • Pension och sjukbidrag
  • Livränta och periodiska understöd
  • Ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkring som tecknats i samband med tjänst
  • Sjukpenning, rehabiliteringspenning, föräldrapenning och skattepliktigt vårdbidrag
  • Ersättning från sjuk-och olycksfallsförsäkring som tecknats i samband med tjänst
  • Barnpension
  • Aktivitetsstöd
  • Arbetslöshetsersättning
  • Skattepliktigt utbildningsbidrag, korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag
  • Husförsäljning/aktier/uthyrning av bostad
 2. Inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter:
  • Rörelse
  • Jordbruksfastighet
  • Hyresfastighet

Högsta avgift (maxtaxa) tas alltid ut när inga inkomstuppgifter rapporterats. För de månader där maxtaxa debiterats görs ingen återbetalning.

För familjer som har ett eller flera familjehemsbarn placerade hos sig ska den avgiftsgrundande inkomsten utgöras av familjens bruttoinkomst inklusive familjehemsersättningen.

Om inkomsten i hushållet förändras så att det påverkar avgiften ska detta anmälas senast månadsskiftet innan förändringen ska börja gälla. Anmälan sker i e-tjänsten. Har du inte tillgång till e-tjänsten, kontakta kommunens kontaktcenter.

Barn- och utbildningsförvaltningen skickar en gång per år en uppmaning och sedan en påminnelse att man ska uppdatera hushållets bruttoinkomst per månad. Görs ingen uppdatering blir det automatiskt maxtaxa.

För de månader där maxtaxa debiterats görs ingen återbetalning.

De inkomstuppgifter som har lämnats av vårdnadshavare ligger till grund för månadsavgiften.

För att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet görs kontroller på helår mot Skatteverkets uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. Dessa uppgifter finns att hämta tidigast årsskiftet efter det gällande året.

 • Om du har valt att inte ange ditt hushålls inkomst så har du betalat maxtaxa. Vid maxtaxa görs ingen återbetalning av mellanskillnaden.
 • Om du har valt att inte ange ditt hushålls inkomst vid den årliga uppmaningen att ändra inkomst, så har du betalat maxtaxa. Vid maxtaxa görs ingen återbetalning av mellanskillnaden.
 • Om du har valt att ange maxtaxa istället för ditt hushålls egentliga inkomst, görs ingen återbetalning av mellanskillanden.

Om det visar sig att du betalat för liten avgift skickas en faktura på mellanskillnaden till den vårdnadshavare som står som räkningsmottagare i Barn- och utbildningsförvaltningens register.

Om du misstänker att du har betalat för mycket i avgift, i förhållande till din årsinkomst, kan du skicka en skriftlig begäran om återbetalning till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Du behöver bifoga underlag för hela året, som styrker din begäran. Underlagen jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket och en prövning görs. Prövningen kan göras när uppgifterna finns att hämta hos Skatteverket, alltså tidigast vid årsskiftet efter att deklarationen lämnats in.

 • Om du har valt att inte ange ditt hushålls inkomst så har du betalat maxtaxa. Vid maxtaxa görs ingen återbetalning av mellanskillnaden.
 • Om du har valt att inte ange ditt hushålls inkomst vid den årliga uppmaningen att ändra inkomst, så har du betalat maxtaxa. Vid maxtaxa görs ingen återbetalning av mellanskillanden.
 • Om du har valt att ange maxtaxa istället för ditt hushålls egentliga inkomst, görs ingen återbetalning av mellanskillanden.

Om du betalat maxtaxa på grund av att du inte lämnat inkomstuppgifter för ditt hushåll kommer ingen återbetalning att ske vid årsavstämningen.


Sysselsättning och vistelsetid

Barn behöver ha en bra balans mellan ”arbete” och fritid och ska ha ledigt och semester precis som vuxna. När någon av vårdnadshavarna har semester eller annan ledighet ska även barnet vara ledigt.

Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid, restid samt sovtid vid skiftarbete.

Det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att de överenskomna tiderna hålls.

Olika sysselsättningar kan inte kombineras. Det går till exempel inte att vara föräldraledig 3 dagar och 2 dagar studerande.

Detta gäller vid olika sysselsättningar eller arbetssituationer:

 • Arbetande eller studerande som har ett mindre behov av barnomsorg kan utifrån barnets behov erbjudas tid upp till 25 timmar per vecka på förskola eller familjedaghem. Tider sätts tillsammans med förskolans personal, rektor eller dagbarnvårdare.
 • Arbetssökande erbjuds upp till 25 timmar per vecka.
 • Föräldralediga som har äldre barn på förskolan har rätt till 15 timmar per vecka fördelat på antingen 3 timmar, dagar per vecka eller 5 timmar, 3 dagar per vecka. Detta gäller för barn på förskola och familjedaghem.
 • Vid övergång till föräldraledighet kan ursprungligt schema behållas 2 veckor i efter syskonsfödelse (i anslutning till förlossningen). Gäller förskola, familjedaghem och fritidshem.
 • För föräldralediga med barn på förskola eller familjedaghem ger studier eller arbete upp till 50% max 20 timmar per vecka och debiteras enligt serviceform arbetande eller studerande. Studier ska verifieras med ett intyg från studieanordnare och arbete verifieras med ett arbetsgivarintyg som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
 • Arbetande eller studerande har rätt att nyttja fritidshemsplats om de vuxnas tider för arbete eller studier ligger utanför skoltidens ramar.


Uppsägning

När familjen inte längre har behov av plats måste uppsägning göras via kommunens e-tjänst. Vårdnadshavare som inte har tillgång till e-tjänsten vänder sig till kommunens kontaktcenter.

Förskoleplats sägs upp automatiskt den sista juli för barn som ska börja förskoleklass om inte vårdnadshavare sagt upp platsen tidigare.

Fritidshemsplaceringar avslutas automatiskt sista juni det år barnet fyller 13 år, om inte vårdnadshavaren sagt upp platsen tidigare.

Uppsägningstiden är minst en månad och räknas från den dag uppsägningshandlingen har kommit till Barn-och utbildningsförvaltningen.

Under uppsägningstiden måste avgift betalas, även om platsen inte får nyttjas. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet, där man får behålla plats i max 10 dagar efter förlossning.

När placeringen upphör under kalendermånad betalas avgiften per dag.

Vid delad faktura ska respektive vårdnadshavare säga upp sin del av platsen när den inte längre nyttjas. Om det bara är en vårdnadshavare som säger upp sin del av platsen så tillfaller hela platsen och hela avgiften den andra vårdnadshavaren.

Plats på förskola, familjedaghem eller fritids måste sägas upp vid flytt från kommunen.

Uppsägningstiden är en månad, avgift betalas under hela perioden.

Om plats inom förskola, familjedaghem och fritidshem inte använts under tre månader kontaktas vårdnadshavare. Platsen sägs upp om inte annan överenskommelse sker.

Sidan uppdaterad 2023-03-09