Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tillämpningsföreskrifter för förskola, familjedaghem och fritidshem

I Falu kommun beslutar Barn- och utbildningsnämnden om lokala tillämpningsföreskrifter, som är en tillämpning av skollagen och andra statliga styrdokument.

Inledning

Tillämpningsföreskrifterna för förskola, familjedaghem och fritidshem beskriver både gemensamma och särskilda regler för samtliga verksamhetsområden. De tjänster Falu kommun erbjuder inom dessa verksamhetsområden kallas för serviceformer.

Här beskrivs viktiga begrepp som är bra att känna till vid läsningen av tillämpningsföreskrifterna.

I föreskrifterna används, i enlighet med 8 kap. skollagen, begreppet vårdnadshavare. I enlighet med förarbetena till skollagen kan även omsorgsbehovet hos förälder som inte är vårdnadshavare komma att vägas in, till exempel familjehemsföräldrar.

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Detta innefattar även make, maka eller sambo som inte är förälder till barnet. Detta innebär att barn som bor på samma adress hanteras som syskon i kösystemet och vid beräkning av avgifter.

Vårdnadshavare har skyldighet att lämna korrekta uppgifter till Barn- och utbildningsförvaltningen utifrån gällande tillämpningsföreskrifter.

Barn- och utbildningsförvaltningen har rätt att begära uppgifter om vårdnadshavares arbete eller studier och kan begära in intyg om aktuell sysselsättning från arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren.

Avgiften för barnomsorgen bestäms utifrån hushållets månadsinkomst före skatt. Debitering sker utifrån de inkomstuppgifter hushållet lämnat till Barn- och utbildningsförvaltningen. Om inga uppgifter inkommit debiteras hushållet hel avgift.

Det är vårdnadshavares skyldighet att lämna schema för barnets tid i verksamhet utifrån sin arbets- eller studiesituation. Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid, restid samt sovtid vid skiftarbete.


Serviceformer

Falu kommun erbjuder tre olika serviceformer:

 1. Förskola och familjedaghem – avgiftsbelagd (barn 1–5 år)
 2. Allmän förskola – avgiftsfri (barn 3–5 år)
 3. Fritidshem – avgiftsbelagd (barn 6–12 år)

Avgiften för de olika serviceformerna beror bland annat på barnets ålder och hushållets gemensamma inkomst före skatt.

Vilken barnomsorg erbjuds och vad kostar det? Pdf, 104.1 kB.

Plats i förskola och familjedaghem kan sökas för barn mellan 1–5 år och är avgiftsbelagd. Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt.

Platsen kan sökas av dig som arbetar, studerar (utifrån behov), är föräldraledig (max 15 timmar) eller arbetssökande (max 25 timmar).

Reduktion av avgiften sker automatiskt från den 1 augusti året barnet fyller 3 år.

Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familjedaghem för barn som är mellan 3–5 år. Allmän förskoleplats går att söka från och med skolstart höstterminen året barnet fyller 3 år.

I denna serviceform har barnet rätt till 15 timmar/vecka under ordinarie skoldagar. Det betyder att barnet ej har rätt till barnomsorg under skollov, det vill säga höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Tiden för barnomsorgen utgår från verksamhetens tider. Du kan alltså inte själv bestämma hur du vill fördela barnets 15 timmar under veckan.

Fritidshem kan sökas för barn mellan 6–12 år och är avgiftsbelagd. Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt. Fritidshem kan sökas om vårdnadshavare arbetar eller studerar. Tiden på fritidshemmet beror på vårdnadshavares arbets- eller studiesituation.

Om man önskar byta serviceform från förskola 1–5 år till allmän förskola 3–5 år ska ansökan inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen senast månaden innan ändring ska ske.

 • Vid ett större omsorgsbehov än 15 timmar per vecka eller behov av omsorg under skollov gäller serviceformen förskola 1–5 år.
 • Du kan inte byta till serviceformen allmän förskola under pågående lov.
 • Avgiften reduceras automatiskt från den 1 augusti det året barnet fyller 3 år.
 • Ansökan om förändring görs i kommunens e-tjänst. Vårdnadshavare som inte har tillgång till e-tjänsten vänder sig till kommunens kontaktcenter.

Vid delad placering kan en vårdnadshavare ansöka om allmän förskola även om den andra vårdnadshavaren har behov av serviceformen förskola 1–5 år.


Allmänt om placering i förskola, familjedaghem eller fritidshem

Det är kommunens ansvar att se till att alla barn i kommunen som har rätt till en plats i förskola har möjlighet att få det. I Falu kommun finns både kommunala och fristående verksamheter.

Falu kommun erbjuder även familjedaghem (pedagogisk omsorg) som vänder sig till barn 1–5 år.

På de kommunala grundskolorna årskurs F-6 finns fritidshem för elever som behöver omsorg före- och eller efter skoltid.

För de serviceformer som erbjuds gäller följande:

 • Barnet måste vara minst 1 år när placering i förskola/familjedaghem påbörjas.
 • Barnet och vårdnadshavare måste vara folkbokfört i Falu kommun.
 • Barn som är 6–12 år har rätt till plats på fritidshem före och efter skoltid om vårdnadshavare behöver det på grund av arbete eller studier.
 • När någon av vårdnadshavarna har semester eller annan ledighet ska även barnet vara ledigt.
 • Vid förfrågan om intyg för arbete eller studier ska detta kunna uppvisas.
 • Ett barn kan endast ha en placering i förskola eller familjedaghem.
 • Vårdnadshavare med ålderspension har rätt att nyttja allmän förskoleplats för 3–5 åringar i förskola eller familjedaghem 15 timmar per vecka.
 • För familjehemsplacerade barn behövs ett underlag från socialtjänsten i barnets hemkommun.

Vid ansökan till förskola/familjedaghem eller fritidshem där svenskt personnummer saknas ska alla i familjen lämna kopia på LMA/ UT- kort som bifogas ansökan.

Ansökan görs via Falu kommuns ordinarie e-tjänst. Vid frågor kontakta Falu kommuns Kontaktcenter.

Falu kommuns förskolor, familjedaghem och fritidshem har vanligtvis öppet vardagar klockan 06.30 –18.00. Om behov finns på grund av vårdnadshavares arbets- eller studietider kan förskolan, familjedaghemmet eller fritidshemmet öppna 06.00 och stänga 18.30. Vid sådan behovsförändring ska vårdnadshavare meddela berörd enhet minst två veckor i förväg.

I Falu kommun finns en dygnet-runt-verksamhet för barn som är 1–12 år på förskolan Ugglevägen.

 • Plats på Ugglevägens dygnet-runt-verksamhet erbjuds till de barn vars vårdnadshavare har arbetstider som går utöver dagtid.
 • Ett intyg från arbetsgivaren om oregelbunden eller obekväm arbetstid samt arbetsschema lämnas samtidigt med ansökan.
 • Vid förändring av vårdnadshavarens arbete eller arbetstid eller vid förfrågan ska ett nytt intyg och arbetsschema lämnas in till förskolan.
 • När vårdnadshavare inte längre har rätt till placering på dygnet runt-verksamheten ska barnet byta förskola. Ny ansökan görs via kommunens e-tjänst.
 • För placering på dygnet-runt-verksamhet för barn 6–12 år söker man både placering på skolans fritidshem och förskolan Ugglevägen

Vid delad vårdnad behöver båda vårdnadshavarna vara överens om ansökan till förskola eller familjedaghem. Därför krävs godkännande av båda vårdnadshavarna även om det bara är en som har behov av barnomsorg.

Båda vårdnadshavarna måste vara överens och godkänna plats i förskola eller familjedaghem för att platsen ska kunna användas.

Plats på fritidshemmet söks endast av den vårdnadshavare som har behov av omsorg utöver skoltiden.

Båda vårdnadshavarna lämnar in varsin inkomstblankett för sitt hushåll om båda ska nyttja platsen och får då separata fakturor. Avgiften baseras på det aktuella hushållets registrerade inkomster.

Vid delad faktura kan respektive vårdnadshavare säga upp sin del av platsen. Om en vårdnadshavare säger upp sin del tillfaller platsen den andra vårdnadshavaren och hela avgiften beräknas då på månadsinkomsten före skatt i dennes hushåll.

Om vårdnadshavarna flyttar isär efter att en placering påbörjats ska de meddela Barn- och utbildningsförvaltningen att en förändring i hushållet skett. Registrera ändrade familjeförhållanden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har rätt att fakturera båda vårdnadshavarna om de flyttar isär medan barnet/barnen har en pågående placering.


Förskola och familjedaghem

Falu kommun ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Falu kommun strävar efter att erbjuda barn familjedaghem i stället för förskola om vårdnadshavaren önskar det.

Ansökan till förskola och familjedaghem görs via e-tjänst. Det går inte att göra ändringar i en redan inskickad ansökan. För att göra en ändring måste du skicka in en helt ny ansökan. Den senast inskickade ansökan gäller.

Barn- och utbildningsförvaltningen har en platsgaranti som innebär att du blir erbjuden en plats i förskola inom fyra månader efter att din ansökan har inkommit.

Platsgarantin gäller inte vid ansökan till endast familjedaghem eller kommunens dygnet runt-verksamhet, ej heller vid byte av förskola eller familjedaghem.

Barn med syskon som redan är placerad på förskola eller familjedaghem har förtur till samma förskola eller familjedaghem i mån av plats. Syskonförtur gäller endast på förstahands vald förskola eller familjedaghem.

Om möjligt ska alla syskon i samma familj som står i kö erbjudas plats på samma förskola eller familjedaghem.

Om vårdnadshavarna till ett redan placerat barn önskar byta till annan förskola så gäller ingen platsgaranti.

I mån av plats erbjuds inkomna ansökningar som inte omfattas av platsgarantin.

Platser till kommunal förskola eller familjedaghem erbjuds i följande ordning:

 1. Barn på förskolor och familjedaghem som beslutats för nedläggning har förtur till annan kommunal enhet när verksamheten stängs.
 2. Förtur för barn som har syskon på samma förskola eller familjedaghem, om ledig plats finns. Finns det fler syskon till barn på samma förskola eller familjedaghem erbjuds plats till det äldsta syskonet med syskonförtur först. Syskonförtur gäller endast på förstahands vald förskola eller familjedaghem.
 3. Du köar efter barnets födelsedatum, äldst först.
 4. På varje förskola finns ett begränsat antal platser. Platser blir tillgängliga när något barn slutar på förskolan och tilldelas barn enligt gällande kösystem.

När ditt barn har blivit tilldelad en plats får du ett platserbjudande via e-tjänsten. Du måste svara på platserbjudandet senast på angivet svarsdatum. Om inte svar inkommit i tid återkallas erbjuden plats och ansökan tas bort. Om det finns två vårdnadshavare på olika adresser är det viktigt att båda svarar på platserbjudandet i tid.

Svara på platserbjudandet genom att registrera ditt svar i e-tjänsten på falun.se

 • Om du tackar ja till en plats men önskar byta till annan förskola/familjedaghem måste du göra en ny ansökan.
 • Om du tackar nej till erbjuden plats men vill fortsätta stå i kö måste du göra en ny ansökan. Nytt erbjudande skickas utifrån platsgarantin och gällande kösystem.

Det finns ingen möjlighet till avgiftsbefrielse på grund av till exempel vårdnadshavares sjukdom, semester eller annan ledighet. Platsen betalas 12 månader per år. Om vårdnadshavare blir sjuk behålls samma tider för lämning och hämtning som gällde innan vårdnadshavaren insjuknade.

Personer med sjukersättning (sjukpension) har möjlighet att ansöka om plats samt nyttja den 15 timmar per vecka.

Om verksamheten varit stängd och en tillfällig lösning inte kunnat ordnas minskas avgiften för den aktuella månaden med motsvarande antal dagar. Kontakta rektor för förskolan/familjedaghemmet för begäran om återbetalning.


Fritidshem

Falu kommun ansvarar för att elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola ska erbjudas fritidshem när behov finns.

Ansökan till fritidshem görs via en inloggad e-tjänst på falun.se. Vårdnadshavare på olika folkbokföringsadresser skickar in varsin ansökan om båda har behov av omsorg.

 • Barn i åldern 6–12 år har rätt till plats på fritidshem om vårdnadshavare arbetar eller studerar.
 • Handläggningstiden från ansökan till att plats kan erbjudas på fritidshem är normalt 14 dagar.
 • Under perioden 1 juni till 31 augusti kan handläggningstiden bli längre än normalt.
 • Det finns ingen automatisk rätt till fritidshem baserat på att en förälder är pensionär, arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn (14 kapitlet 5–7 §§ skollagen).
 • För tillfälligt placerade barn på fritidshem betalas avgift för motsvarande dagar. Första dagen är avgiften 51 kronor sedan beräknas avgiften per dag utifrån hushållets registrerade månadsinkomst. Om platsen nyttjas fler än fem dagar inom en månad eller om ditt omsorgsbehov är längre än en månad betalas avgift för hela månaden.

När ditt barn har blivit tilldelad en plats får du ett platserbjudande via e-tjänsten. Du måste svara på platserbjudandet senast det svarsdatum som angivits. Om inte svar inkommit i tid återkallas erbjuden plats och ansökan tas bort.

Svara på platserbjudandet genom att registrera ditt svar i e-tjänsten på falun.se

 • Om du ansökt och tackar ja i e-tjänsten får du en placeringsbekräftelse digitalt.
 • Platsen gäller från det datum som står på erbjudandet.
 • Vid vårdnadshavare på olika folkbokföringsadresser måste den som ansökt svara på erbjudandet. Om båda ansökt men endast en tackar ja till erbjuden plats blir denne ensam fakturamottagare.

Om vårdnadshavare blir sjuk behålls samma tider för lämning och hämtning som gällde innan vårdnadshavaren insjuknade.

Om man har fritidshem och byter skola måste fritidshemsplatsen sägas upp på den tidigare skolan. En ny ansökan görs till fritidshem på den nya skolan, om behov finns.


Avgift

För serviceformerna "Förskola och familjedaghem" samt "Fritidshem" betalar hushållet en avgift till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Avgiften beräknas utifrån de inkomstuppgifter som registrerats hos Barn- och utbildningsförvaltningen.

Sveriges kommuner använder sig av maxtaxan, vilket är en statligt reducerad avgift för barnomsorg. Det innebär att det finns ett fastställt belopp för maxtaxa. Det gäller både kommunala och fristående verksamheter. Om ett hushåll betalar maxtaxa tillkommer inga ytterligare avgifter. I Falu kommun benämns maxtaxa som hel avgift.

Hur stort inkomsttaket är räknas ut årligen och aktuell information finns här.

Avgiften grundar sig på aktuell serviceform och den månadsinkomst som hushållet redovisat till Barn-och utbildningsförvaltningen. Avgiftens storlek beror på antal barn och månadsinkomsten före skatt i respektive hushåll.

 • Kommunal och fristående verksamhet har samma taxa.
 • Den högsta avgiften debiteras för det yngsta barnet i hushållet.
 • Avgiften betalas 12 månader per år.
 • Avgiften gäller från det datum som står på avtalet.
 • Avgift betalas tills vårdnadshavare säger upp platsen.
 • Avgift betalas under hela uppsägningstiden, som är en månad.

Barn i förskola och familjedaghem som är mellan 3–5 år erbjuds två olika serviceformer. Följande gäller för avgiften:

 • Allmän förskola för barn som är 3–5 år är avgiftsfri. Ansökan görs i kommunens e-tjänst.
 • Serviceformen allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år.
 • För barn som är 3–5 år med behov av omsorg utöver 15 timmar per vecka görs en automatisk minskning av månadsavgiften från och med skolstart i augusti det år barnet fyller 3 år.
 • Byte av avgiftsnivå från förskola till fritidshem sker från och med den första augusti det år barnet börjar förskoleklass.

Avgiften beräknas och debiteras alltid utifrån ansökt serviceform. Vid serviceformen allmän förskola där plats nyttjats över 15 timmar per vecka kan efterdebitering av avgiften ske.

I stället för att ange din inkomst kan du välja att betala hel avgift. Då godkänner du att Barn- och utbildningsförvaltningen får debitera maxtaxa. Hel avgift debiteras även när inkomstuppgifter saknas eller inte uppdateras årligen.

Fakturering sker för innevarande månad.

Kommunen tillämpar lagstadgade påminnelse- och kravavgifter samt dröjsmålsränta på fordringar som inte betalats i rätt tid.


Inkomst

Hushållets registrerade månadsinkomst ligger till grund för avgiften. Du behöver registrera inkomstuppgifter årligen även om din inkomst är oförändrad för att avgiften ska beräknas utifrån angivna uppgifter.

En påminnelse skickas ut via e-post och sms om dina kontaktuppgifter är registrerade hos Barn- och utbildningsförvaltningen. Du kontrollerar själv dina kontaktuppgifter i e-tjänsten på falun.se

Det är viktigt att du uppdaterar inkomstuppgifterna årligen, när förändring sker och när Barn- och utbildningsförvaltningen uppmanar till att förnya uppgiften.

Med avgiftsgrundande inkomst avses beskattningsbar inkomst.

Arbete utomlands och andra skattepliktiga inkomster samt överskott i näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel:

 1. Inkomst av tjänst:
 • Lön med ob och semestertillägg, arvoden m.m. jämte skattepliktiga naturaförmåner t.ex. bilförmån och bostadsförmån.
 • Pension och sjukbidrag
 • Livränta och periodiska understöd
 • Ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkring som tecknats i samband med tjänst
 • Sjukpenning, rehabiliteringspenning, föräldrapenning och skattepliktigt vårdbidrag
 • Ersättning från sjuk-och olycksfallsförsäkring som tecknats i samband med tjänst
 • Barnpension
 • Aktivitetsstöd
 • Arbetslöshetsersättning
 • Skattepliktigt utbildningsbidrag, korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag
 • Husförsäljning/aktier/uthyrning av bostad
 • Inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter:
 • Rörelse
 • Jordbruksfastighet
 • Hyresfastighet

Hel avgift tas alltid ut när inga inkomstuppgifter rapporterats.

För familjer som har ett eller flera familjehemsbarn placerade hos sig ska den avgiftsgrundande inkomsten utgöras av familjens bruttoinkomst inklusive familjehemsersättningen.

Om inkomsten i hushållet förändras så att det påverkar avgiften ska detta anmälas senast månadsskiftet innan förändringen ska börja gälla. Anmälan sker i e-tjänsten Länk till annan webbplats.. Har du inte tillgång till e-tjänsten, kontakta kommunens kontaktcenter.

Barn- och utbildningsförvaltningen skickar årligen en uppmaning och sedan en påminnelse via e-post och sms om att man ska uppdatera hushållets bruttoinkomst per månad. Uppdatering ska göras även om inkomsten är oförändrad. Görs ingen uppdatering debiteras automatiskt hel avgift.

För de månader där hel avgift debiterats görs ingen automatisk återbetalning.

De inkomstuppgifter som har lämnats av hushållet ligger till grund för månadsavgiften.

För att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet görs kontroller på helår mot Skatteverkets uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. Dessa uppgifter finns att hämta tidigast årsskiftet efter det gällande året.

 • Om du har valt att inte ange ditt hushålls inkomst så har du betalat hel avgift och då görs ingen återbetalning av mellanskillnaden.

Om det visat sig att du har betalat för låg avgift skickas en faktura på mellanskillnaden till den vårdnadshavare som står som räkningsmottagare i Barn- och utbildningsförvaltningens register.

Om du misstänker att du har betalat för hög avgift, i förhållande till din årsinkomst, kan du skicka en skriftlig begäran om återbetalning till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Du behöver bifoga underlag för hela året, som styrker din begäran. Underlagen jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket och en prövning görs. Prövningen kan göras när uppgifterna finns att hämta hos Skatteverket, alltså tidigast vid årsskiftet efter att deklarationen lämnats in. Inkomstuppgifter för 2023 finns att hämta tidigast från Skatteverket i början av 2025.

Om du betalat hel avgift på grund av att du inte lämnat inkomstuppgifter eller valt att acceptera hel avgift för ditt hushåll kommer ingen återbetalning att ske vid årsavstämningen.


Sysselsättning och vistelsetid

Barn behöver ha en bra balans mellan ”arbete” och fritid och ska ha ledigt och semester precis som vuxna. När någon av vårdnadshavarna har semester eller annan ledighet ska även barnet vara ledigt.

Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid, restid samt sovtid vid skiftarbete.

Det är vårdnadshavarnas skyldighet att följa överenskomna tider.

Tiden på förskolan kan inte baseras på flera angivna sysselsättningar. Det går till exempel inte att vara föräldraledig 3 dagar och 2 dagar studerande.

Detta gäller vid olika sysselsättningar eller arbetssituationer:

 • Arbetande eller studerande som har ett mindre behov av barnomsorg kan utifrån barnets behov erbjudas tid upp till 25 timmar per vecka på förskola eller familjedaghem. Tider sätts tillsammans med förskolans personal, rektor eller dagbarnvårdare.
 • Arbetssökande erbjuds upp till 25 timmar per vecka.
 • Deltidsarbetssökande till exempel timvikarier erbjuds tid på förskola/familjedaghem utifrån sin arbetstid.
 • Om du är föräldraledig med ett barn vars syskon går på förskola eller familjedaghem får platsen nyttjas 15 timmar per vecka. Tiden kan fördelas på 5 dagar med 3 timmar per dag eller 3 dagar med 5 timmar per dag och utgår från verksamhetens tider.
 • Vid övergång till föräldraledighet kan ursprungligt schema behållas 14 dagar efter syskonsfödelse (i anslutning till förlossningen). Gäller förskola och familjedaghem.
 • Om du är föräldraledig med ett barn vars syskon går på förskola eller familjedaghem och samtidigt studerar eller arbetar kan du få utökad tid. Studier eller arbete upp till 50% ger max 20 timmar per vecka. Studier ska då verifieras med ett intyg från studieanordnare och arbete verifieras med ett intyg från arbetsgivaren där studietakt/sysselsättningsgrad framgår för den period ni önskar ha utökad tid. Om vårdnadshavare sammanbor behöver båda styrka sin sysselsättning. Intygen skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
 • Arbetande eller studerande har rätt att nyttja fritidshemsplats om vårdnadshavares tider för arbete eller studier ligger utanför skoltidens ramar.
 • På fritidshem måste platsen sägas upp då någon av vårdnadshavarna är föräldraledig med yngre syskon. Platsen kan nyttjas 14 dagar efter syskonets födelse (i anslutning till förlossningen). Uppsägningstiden är en månad. Om vårdnadshavare ska studera eller arbeta i kombination med sin föräldraledighet kan plats på fritidshem behållas om tiderna för arbete/ studier ligger utanför skoltiden. Studier ska då verifieras med ett intyg från studieanordnare och arbete verifieras med ett intyg från arbetsgivaren där studietakt/sysselsättningsgrad framgår för den period ni önskar ha fritidshemsplacering. Om vårdnadshavare sammanbor behöver båda styrka sin sysselsättning. Intygen skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
 • På fritidshem måste platsen sägas upp om någon av vårdnadshavarna är arbetssökande.


Uppsägning

När familjen inte längre har behov av plats måste uppsägning göras. Det görs lättast via kommunens e-tjänst. Vårdnadshavare som inte har tillgång till e-tjänsten kan vända sig till kommunens kontaktcenter.

Förskoleplats sägs upp automatiskt den sista juli för barn som ska börja förskoleklass, om inte vårdnadshavare sagt upp platsen tidigare.

Om du har behov av omsorg utöver skoltiden ska du ansöka om fritidshemsplats på den skola där barnet ska gå.

Fritidshemsplaceringar avslutas automatiskt sista juni det år barnet slutar årskurs 6 eller fyller 13 år, om inte vårdnadshavaren sagt upp platsen tidigare.

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningshandlingen inkommit till Barn-och utbildningsförvaltningen.

Under uppsägningstiden måste avgift betalas, även om platsen inte nyttjas. Detta gäller även vid uppsägning av fritidshemsplats i samband med föräldraledighet, där man får behålla plats i max 14 dagar efter förlossning.

När placeringen upphör under kalendermånad betalas avgiften per dag.

Vid delad faktura ska respektive vårdnadshavare säga upp sin del av platsen när den inte längre nyttjas. Om det bara är en vårdnadshavare som säger upp sin del av platsen så tillfaller platsen den andra vårdnadshavaren och avgiften beräknas på bruttoinkomsten i dennes hushåll.

Plats på förskola, familjedaghem eller fritids måste sägas upp vid flytt från kommunen. Uppsägningstiden är en månad och avgift betalas under hela perioden.

Avgift betalas även om du valt att inte nyttja platsen.

Om plats inom förskola, familjedaghem och fritidshem inte använts under tre månader kontaktas vårdnadshavare. Platsen sägs upp om inte annan överenskommelse sker.

Sidan uppdaterad 2024-03-08