Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Förskolelärare på lekpark.

Avgifter och regler - kommunala förskolor

Inkomsten styr avgiften

Vi behöver ditt hushålls bruttoinkomstuppgifter (före skatt) för att kunna debitera rätt avgift för barnets placering enligt reglerna för maxtaxa. Avgiften baseras bara på skattepliktig inkomst.

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn.

När ska inkomstuppgifter lämnas?

Inkomstuppgifter måste lämnas till placeringsassistenterna:

  • när en placering påbörjas
  • när det sker en förändring i hushållets gemensamma inkomst
  • när vi begär det.

Kontroll mot Skatteverket

De inkomstuppgifter som du lämnat och som ligger till grund för avgiften kommer att jämföras mot skatteverkets uppgifter om inkomst för det aktuella inkomståret. Denna kontroll görs årligen för att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet. De uppgifter som hämtas från skatteverket finns tillgängliga för oss att hämta årsskiftet efter det år som gäller, till exempel uppgifterna för inkomståret 2015 kan tidigast hämtas i årsskiftet 2016/2017.

Avgiften kommer att regleras i efterskott om det visar sig att vårdnadshavaren betalt för lite eller för mycket i avgift.

Oregelbunden inkomst

Vid oregelbunden inkomst rapporterar du inkomsten varje månad till placerings­assistenterna. När nya uppgifter inkommer, registreras de och börjar gälla vid nästa månadsskifte.

12 månaders betalning

Avgiften betalas 12 månader per år oavsett om ditt barn är närvarande på förskolan/familjedaghem eller inte. Om ditt barn blir sjuk under en längre period (över en månad) och inte kan vara på förskolan/familjedaghem kan du ansöka om att få minskad avgift.

Delad faktura

Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskoleplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. Då har var och en av er rätt att använda förskoleplatsen utifrån behovet i sitt hushåll. Varje vårdnadshavare betalar då 50 procent av den framräknade avgiften. Den sammanlagda avgiften för en plats blir aldrig mer än maxtaxan för förskoleplatsen.

Hur hanteras uppgifterna?

Den senast lämnade inkomstuppgiften gäller tills ny inkommer. Det är vårdnads­havarens skyldighet att kontrollera att rätt avgift debiteras.

Hur lämnar man in inkomstuppgifterna?

Du som har tillgång till våra inloggade e-tjänster kan lämna dina inkomstuppgifter där. Blanketten för inkomstredovisning hittar du under Självservice. För fullständig information om Falu kommuns regler se ”Allmänna villkor och taxa” under, även det hittar du under Självservice.

Uteblivna uppgifter

Om uppgifter saknas om hushållets inkomst kommer högsta avgift att debiteras tills uppgifterna inkommer.

Avgiftsnivåer

De nivåer som finns är:

  • över 15 timmar för arbetande/studerande.
  • 15 timmars placering för arbetssökande/föräldralediga med annat barn.
  • 15 timmars placering för barn 3-5 år kallas allmän förskola. Placeringen är kostnadsfri från höstterminen det året barnet fyller tre år. Allmän förskola finns under grundskolans terminer och barnen är lediga på alla skollov.

Arbetssökande och föräldralediga

I vår kommun betalar du som är arbetssökande/föräldraledig lägre avgift för ditt barn som har en 15 timmars placering. För att få den lägre avgiften är det viktigt att du lämnar in blanketten ”Anmälan om eller ändring av avgiftsnivå” till placeringsassistenterna i god tid. Senast månaden innan förändringen ska ske måste din skriftliga anmälan vara hos placeringsassistenterna.

Blankett för det hittar du under Självservice.

Nytt syskon kommer till familjen

Om ditt barn får ett syskon får ursprunglig avgiftsnivå behållas under två veckor efter förlossning.

Omsorgsbehov

Du som har ett litet omsorgsbehov kan erbjudas upp till 25 timmar/ vecka på förskola/familjedaghem. Tider sätts i kommunikation med förskolans personal/chef/dagbarnvårdare. Avgift debiteras utifrån taxan för arbetande/studerande.

Ändring av hämtning och lämningstider

Om din förändring endast innebär att du ska ändra de tider när du hämtar/lämnar ditt barn vänder du dig direkt till förskolans personal/dagbarnvårdare.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att de överenskomna tiderna hålls.

Ändring av avgiftsnivå

Om du har missat att lämna in en anmälan om ändring av avgiftsnivå och en för hög avgift har tagits ut görs ingen justering.

Om du har missat att lämna in en anmälan om ändring av avgiftsnivå och en för låg avgift har tagits ut sker efterdebitering av hela mellanskillnaden.

Sidan uppdaterad 2018-01-03