Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vuxen och två barn i klassrum.

Arbetsplan

Varför en arbetsplan?

Att skapa en arbetsplan handlar om att fastställa förskolans nuläge och enas om prioriterade mål.

 • Vad ska utvecklas och förändras till det bättre utifrån förskolans uppdrag?
 • Vad ska uppnås, vad är effekten, vad händer i verksamheten, hur syns det att målet är uppnått?
 • Vilka metoder man ska arbeta utifrån för att nå målen?
Babblarna-leksaker i fönster.

Prioriterade utvecklingsområden detta läsår:

1. Förskolans verksamhet inkluderar alla barn och är fri från diskriminering

Denna metod ska vi använda :

 • För att verksamheten ska inkludera alla barn och vara fri från diskriminering ska vi arbeta utifrån Förskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan för trygghet.

2.Förskolans verksamhetkännetecknas av Medkänslans

pedagogik (Friendy)

Så här ska vi arbeta :

 • Startar höstterminen med känsloarbetet enligt Triadens gemensamma upplägg. Där alla sex känslorna presenteras för alla barn.
 • Gemensam föreläsning i Triaden med Maria-Pia Gottberg, på studiedagen i september.
 • Nätverk i Triaden med en rep. per arbetslag (kollegialt lärande). Fördjupande arbete på varje arbetslagsträff där pedagogerna får diskussionsunderlag kring förhållningssätt.
 • Förskollärarna Anna Bergman och Sara Redin är pedagogernas handledare.

3.Läsmera-projekt har stärkt barns språkutveckling och

läsmotivation

Så här ska vi göra:

 • Projektet startar den 30/8 för ansvariga pedagoger med en inspirationsdag tillsammans med Bibliotek och Kulturskolan.
 • Specialpedagog Anita Nyberg handleder tolv deltagare från Triadens förskolor. Där hon utgår från Skolverkets Läslyftsmoduler, sex träffar under läsåret.
 • Skapa inbjudande och inspirerande läsmiljöer på alla förskolor.
Sidan uppdaterad 2020-08-21