Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Avdelningen Laven för barn 1-2 år

Nu har nästan alla barn skolats in och börjat hos oss på Laven. Under den här tiden har de fått möjlighet att lära känna pedagoger, andra barn, rutiner, inre och yttre miljö.

De har erbjudits att ”prova på” olika material som bytts ut under tiden för att barns olika intressen ska kunna kartläggas. Vi lägger fokus på målområdet Normer och värden - att barnen skall utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar i Lpfö98.

För Lavens barn arbetar vi med att skapa förståelse för att alla är lika mycket värda. Att man tar hand om varandra. Vi erbjuder samspelslekar, gruppstärkande aktiviteter för att få en ”vi känsla” i gruppen. Vi pedagoger är nära barnen och bekräftar positiva handlingar som till exempel när barnen hjälper varandra, tröstar, bjuder in en kompis. Vi hjälper till att ”sätta ord” på barnens beteenden och handlingar.

För de yngsta barnen är omsorg överordnat lärandet. Då barnet är tryggt kommer lärandet och utvecklingen. Tillit och nära relation är därför en förutsättning för lärandet.

Planering för höstterminen

På studiedagen skrev vi i vårt verksahetsdokument om hur vi ska arbeta under höstterminen. Där har vi bland annat utgått ifrån er föräldrars åsikter genom samtal och enkätsvar och det som vi pedagoger har sett behov av i barngruppen. Se nedan.

Ni berättade

  • Roligt hemma
    Böcker, bilar, duplo, pussel, bollar, klossar, plocka med lådor, hemvrå, måla, rita, klippa, göra ”vuxen saker” hjälpa till, leka ute, klättra, sandlådan, bada, leka med vatten, leka med dockor, sång och musik.
  • Trygghet
    Trygg och sedd, närhet till vuxna, kända vuxna, napp och snutte, rutiner, veta vad som ska hända,trygg och säker miljö, tryggplats.
  • Förväntningar
    Samarbete med hemmet, aktivt genustänk, giftfri miljö, sociala färdigheter, språkutveckling, utvecklas i en lärande miljö, personalen insatt i barnens behov, utvecklas i egen takt, näringsriktig mat, lyhörd personal, utveckla tålamod och empati, fungera i grupp.

Våra observationer

Vi har sett ett behov av rutiner och struktur, rörelse och musik, skapande, samspelsmöjligheter, kommunikation och språkutveckling och gruppstärkande verksamhet. Vi kommer dela in barnen i mindre grupper där de kommer få prova på skapande, musik och rörelse och vattenlek. Alla barn kommer få ta del av alla aktiviteter.

Hur vi jobbar

Barnen delas in i mindre grupper under hela dagen. På- och avklädning, inne/ute, måltider, blöjbyten. Vid på- och avklädningssituationen uppmuntrar vi att hämta sina egna kläder, försöka själva, be om hjälp av fröken eller kompis. Under måltiderna ges varje barn tid att få komma till tals. Det är en pedagogisk stund som behöver ro. Vi samtalar mycket om vad alla heter, att se varandra, vad vi äter.

Vi har börjat med vår lilla samling före lunch där sånger som jag hamrar och spikar, bä bä vita lamm, lilla snigel, klappa lilla magen, imse vimse, kalle anka sjungs. Vi har en korg med konkreta föremål som skickas runt. Barnen får ta en sak och vi sjunger om den. Just nu är det väldigt spännande att få ta något ur korgen. Här utvecklas bland annat språk, samspel och turtagning. Sånger/sagor/ramsor kommer bytas ut allt efter gruppens önskningar och utveckling. Vi ser att alla barnen har glädje i sång och musik.

Barnen på Laven är de yngsta barnen, 1-2 år, och kallas för toddlare. Toddlare lär med kroppen i nuet. Det är med hjälp av kroppen som barn utvecklar lek, humor och hälsningsceremonier. I leken sker skiftande ”hit- och ditrörelser” som kan medföra en hel del oljud, men idag vet vi att det är genom att tumla, falla, springa, dunka, vippa, välta, skratta, klucka, le och låta, som toddlarna gör sina relationer och lär sig social kompetens. Den här kunskapen och förmågan att se och förstå vad som händer mellan toddlarna gör att vi försöker anpassa miljön och verksamheten för deras utveckling.

En härlig episod i rummet med ”pölen” är när ett barn börjar åka på mage i rutschkanan. Plötsligt uppmärksammar en kompis det och provar göra lika. De åker igen och fler blir nyfikna. Efter åket dyker de i pölen. Vattnet skvätter om dem. Fröken får lov att torka sig. Skratten som blir smittar. Fler kommer och bjuds in. Frökens ben blir en bro man provar att simma under. Nu är leken i full gång. Här lär sig barnen samspel, kommunikation, turtagning, fantasi, motorik allt när de ”bara leker”!!

Förskolan Guldstigen är partnerförskola för Högskolan Dalarna vilket innebär att studenterna gör sin verksamhetsförlagda del av förskollärarutbildningen hos oss.

Projektperiod

Vi försöker ta vara på de vackra höstdagarna och vara ute mycket. I enlighet med målen i förskolans läroplan arbetar vi för att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och utvecklar sin förmåga att göra sig förstådd.

Uttryck genom skapande

Barnen får prova på att uttrycka sig genom skapande, lek, sång, musik, språk, kropp och sinnen. Nu har vi kommit igång med en period av skapande, vattenlek, musik och rörelse. Barnen ges möjlighet att i smågrupper få prova på dessa aktiviteter under flera tillfällen.

Det är fantastiskt hur man kan se utvecklingen från den ena gången till den andra. När barnen provar dessa aktiviteter är det processen som är viktig, att man får delta på sina villkor och tycka det är lustfyllt.

Grupper

Att dela in i smågrupper gör att barnen ges möjlighet att se sina kompisar och skapa nya kontakter. Att tillsammans och själva få upptäcka och leka i lugn och ro utan att behöva konkurrera om sakerna.

Vattenlek

Under vattenleken övas volym, samspel, kommunikation, precision, matematiska begrepp med mera. Alla barn får prova på sitt sätt. Det blev blötare för varje gång. Barnen övar att hälla och plaska. De tycker det är väldigt roligt. Prova gärna att bubbla med sugrör hemma!

Skapande

På skapandet har vi använt oss av fingerfärg, haft duttar och penslar, rivit och klistrat. Barnen ser och lär av varandra. Vi pedagoger är med och skapar. Det blir många samtal om hur färgen känns, hur fingrarna ser ut, mycket skratt och glädje.

Musik och rörelse

Då vi har musik och rörelse använder vi oss av gitarr och bandspelare. Vi arbetar medvetet med kroppen och kroppsdelarna. Börjar alltid musikstunden med en namnsång och avslutar med avslappning. Här övas bland annat turtagning, motorik, rytm och språkutveckling. Vi sjunger mycket och ofta spontant med barnen i vardagen. De allra flesta tycker det är väldigt roligt och vill bara mer och mer!

Vi arbetar för att alla barn ska få möjlighet att prova på att uttrycka sig på olika sätt!! Det är så härligt att se dem utvecklas!!

Sidan uppdaterad 2018-04-13