Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera leksaker som ligger på ett bord

Vår verksamhet

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö) med att både följa och leda barnen i en miljö som vi ständigt granskar för att utmana barnen i sitt lärande mot ökat kunnande inom de olika målområdena.

Vår verksamhet utgår från barnens intressen, behov och lek. Vi anpassar vår inom- och utomhusmiljö efter barnens intressen. På varje avdelning arbetar förskollärare och barnskötare som tillsammans strävar efter att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Detta är utgångspunkten i det livslånga lärandet.

Grupper

Vi erbjuder samtal och aktiviteter i mindre grupper där vi lyfter olika områden som vi ser blivit eftersatta. Vår tanke är också att väcka nya intressen för att ge barn möjlighet till en bred variation i material, aktiviteter, lekar samt möta nya kompisar. Det berikar också språket på ett naturligt sätt.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FN:s barnkonvention som bas

Pedagogerna har utbildning i ICDP - vägledande samspel, ett program som grundar sig på FN:s barnkonvention. Vägledande samspel handlar om ett positivt samspel mellan vuxna / barn och barn / barn. Det handlar om respekt, lyhördhet och positiv gränssättning för barnet.

Vår förskola arbetar med jämställdhetsmärkningen På lika villkor. Men vi är inte certifierade.

Barngenomgångar

Vi styr verksamhetens innehåll utefter Barngenomgångarna. Pedagogerna är aktiva genom lek, vi upptäcker tillsammans , upplever och utforskar med olika hjälpmedel som till exempel iPad, robot, dator och kamera. Ibland kan några barns intresse bli ett projekt som vi arbetar med under en period.

Miljö

Vi har en flexibel lärandemiljö där vi anpassar lokalerna och gården efter barnens intressen och behov. Vårt material ska finnas lättillgängligt för att barnen själva ska kunna välja vad de vill använda för att leka eller skapa. Miljön ska inbjuda till fantasi, lust och nyfikenhet.

Det här lär vi oss på förskolan genom att ha tryggt, roligt, lärorikt. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö).

Exempel på aktiviteter

Tema

Utifrån barngenomgångarna lyfter vi olika teman under läsåret. Ett tema kan vara allt från olika kulturer och rymden till pokémon och dinosaurier, och allt annat mellan himmel och jord.

Valstund

Barnen får tillfällen till lek i mindre grupper där de får möjlighet att göra egna val och leka med olika kompisar och aktiviteter

Samling

En aktivitet där samtal om händelser: Bilder, böcker, sånger, ramsor, musik, drama, matematik, språk med mera ligger i fokus. Det här är ett bra tillfälle att träna på att lyssna på varandra och att prata inför andra människor.

Språk

Barnen får många möjligheter att språkträna. Genom att samtala med barnen över hela dagen får man in språkträning på ett naturligt sätt. På samlingarna använder vi oss av sånger, ramsor, klappar stavelser med barnens namn. Vi använder olika språkmaterial till exempel Babblarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns med i vår miljö. Vi använder teknik som iPad och dator.

barn leker med babblarna
barn leker måltid
två barn läser bok
barn skriver och dokumenterar.

Matematik

Vi har en matematisk miljö där barnen får möjlighet att utforska begreppen mätning, form, vikt och mönster i leken. Mattegåtor är ett roligt inslag där barnen får lösa olika matematiska problem.

Barn räknar matematik i skogen

Skapande

För att inspirera barnen till att skapa har vi rum med olika material som är tillgängliga för barnen. Vi använder oss till exmpel av naturmaterial som vi plockar tillsammans i skogen. Det inkluderar färger, olika pappersmaterial, saxar, lim, knappar, tyger, lera och så vidare.

Barnen får möjlighet att prova på olika tekniker med färg. Ute finns en plexiglasskiva där barnen kan måla på varsin sida och får där ett samspel på många sätt.

Teknik

Vi erbjuder barnen en forskande miljö där det finns material såsom mätkärl, hängrännor, slangar, vattenlek och byggmaterial. Barnen ska få möjlighet att göra experiment och söka förståelse för hur det kan bli så. På så vis utvecklar barnen sin förmåga att bilda egna uppfattningar, sin förmåga att skapa, bygga, och konstruera. De får prova, undersöka och visa.

NTA

Barnen får i mindre grupper utforska och experimentera om olika fenomen. Pedagogerna ställer frågor som till exempel: Vad tror du händer om vi gör så här? Barnen får berätta hur de tänker och sedan utför vi experimentet. Detta dokumenteras och utvärderas tillsammans med barnen för att synliggöra barnens lärande.

Barn och pedagog gör experiment med bakpulver
Ett glas vatten som någon doppar något i

Programmering

Att implementera programmering i förskolan handlar om att leka in kommando och algoritmer: Vad händer om vi ger fel kommando eller inte följer given instruktion på rätt sätt?

Barn programmerar roboten Bee-Boot

Äventyrspedagogik

Samarbetsövningar utomhus där barnen tillsammans i mindre grupper får göra övningar och prova på att vara den som leder och följer någon annan. Utmanas i olika uppdrag och att lösa uppgifter tillsammans med olika kamrater till exempel inom matte och skriftspråket .

Barn som leker i skogen
Sidan uppdaterad 2020-03-12